Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Սմբատ Խանամիրի Հովհաննիսյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Համաշխարհային պատմության ամբիոն
Կրթություն
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ-ի պատմության ֆակուլտետ, համաշխարհային պատմության ամբիոն, հայցորդ
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ-ի պատմության ֆակուլտետ, համաշխարհային պատմության ամբիոն, մագիստրատուրա
1999 - 2003 թթ. Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետ, բակալավրիատ
Գիտական աստիճան
պատմական գիտությունների թեկնածու (2009), դոցենտ (2013)
Գիտական թեմա` «Ֆրանսիական Աննալների դպրոցը և XVII-XVIII դդ. հայ առևտրական կապիտալի հիմնախնդիրը»

Աշխատանքային փորձ
2008 - 2010 թթ. աշխատել է Պատմության ֆակուլտետում, «Հայկական-թուրքական ինքնութենական հիմնախնդիրներ» թեմայի շրջանակում՝ իբրև գիտաշխատող:
2007 թ-ից ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի համաշխարհային պատմության ամբիոնի դասախոս
2006 - 2007 թթ. ԵՊՀ Հայագիտական կենտրոնի գիտահետազոտական լաբարատորիայում՝ իբրև գիտական աշխատող,
2005 թ. (հունվար-սեպտեմբեր) ՄԻԺԻ-ի Տեղեկատվության և հրատարակչության ոլորտի ծրագրի պատասխանատու
2004 թ. (հուլիս-դեկտեմբեր) ՄԻԺԻ-ի Հանրային կապերի պատասխանատուի օգնական

Կարդացվող դասընթացներ
Համաշխարհային պատմության աղբյուրագիտություն,
Համաշխարհային պատմության տեսություն,
Արդի ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները և մշակույթը,
Պատմության և մշակույթի առնչությունները. Դարաշրջաններ, տեսություններ, հարացույցեր,
ԱՄՆ-ի պատմություն,
Նոր և նորագույն պատմության պատմագրություն,
Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները,
Քաղաքակրթությունների տեսություն և պատմություն,
Համաշխարհային պատմության հիմնահարցեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ազգային ինքնություն, քաղաքակրթությունների տեսություն և պատմություն, հիշողութենական պատմություն, հիշողությունից դեպի պատմագիտություն, անցումային հասարակություններ, իմաստասիրություն, Հայ առևտրական կապիտալը Նախաարդյունաբերության և Արդյունաբերության դարաշրջանում:

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն (բառարանի օգնությամբ), հին լեզուներ` գրաբար

Այլ տվյալներ
1995 - 1997 թթ. ծառայել է ՀՀ Զինված ուժերում

Պետականակենտրոն և եկեղեցակենտրոն հարացույցներն ըստ Անգլիական և Կիլիկյան տիպաբանական առնչակցությունների (XII դարի վերջ-XIII դարի սկիզբ)
2019 | Հոդված/Article
Պատմության հարցեր 5: Ազատությունների մեծ խարտիա - 800, Հայաստան, 5, 139-151 էջ, 2019
Ուսումնառության բարելավումը դասի առանցքային հարցադրումների տեսողականացմամբ՝ PowerPoint-ի միջոցով
2018 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2018, 1, էջ 208-224
|
Հիշողության հիմնախնդիրը Նիցշեի պատմասիրության ծիրում
2018 | Հոդված/Article
Ֆրիդրիխ Նիցշե: Երկեր 5 հատորով: 2018, Հատոր 1, էջ 556-567
|
Մարկ Բլոկը և Աննալների դպրոցը. Մարդաբանական և համադրական պատմության մեթոդաբանությունը
2018 | Հոդված/Article
Պատմության պաշտպանական, կամ պատմաբանի արհեստը: 2018, էջ V-XXXVIII
Հայոց պատմության դասագիրքն իբրև «մրցակցող հիշողությունների» տարածք
2018 | Գիրք/Book
ՎԷՄ համահայկական հանդես, Հայաստան, 4 (64), 347-391 էջ, 2018
Հայ առևտրական կապիտակն իբրև «աշխարհ-տնտեսություն» և արդյունաբերական դարաշրջանի մարտահրավերները
2017 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017թ․, 1, 49-76 էջ, Հայաստան
|
Թարգմանության պոետիկան և Շեքսպիրի նորովի մեկնության խնդիրը
2017 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 448-461 էջ, Հայաստան
|
Սմբատ Հովհաննիսյան , Արա Մերջեան, Նարեկ Մկրտչյան
Գրամշիի Մարդկության շրջանակը և Հայաստանը
2016 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Փրինթինֆո, 2016թ․, 156 էջ, Հայաստան
Աննալների դպրոցի այլացումը. «Նոր պատմագիտություն»։ Մաս երկրորդ։ Մտակեցվածքների պատմություն. երեք հարացույց (կառուցվածքային, շարային կամ քանակային և համաբերական)
2016 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2016թ․, Ը (ԺԴ) տարի, թիվ, 1-22 էջ, Հայաստան
|
Armenian World-Economy and the Challenges of the Industrial Era in the Light of Fernand Braudel's Civilization Theory
2015 | Հոդված/Article
Journal of the Society for Armenian Studies. 2015, vol. 24, p. 124-131
Պետականակենտրոն և եկեղեցակենտրոն հարացույցներն ըստ անգլիական և կիլիկյան տիպաբանական առնչակցությունների (XII-XIII դդ․)
2015 | Թեզիս/Thesis
Ազատությունների մեծ խարտիա - 800, 2015․, 12-13 էջ
Պատմության պոետիկան և պատմական տեքստի հնարավորությունները
2015 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2015թ․, 1 (49), 183-192 էջ
|
The Problem of Memory in the Context of Nietzsche’s Historical Theory
2015 | Հոդված/Article
Նիցշեն մշակույթի համատեքստում (Գիտական հոդվածների ժողովածու), 2015թ․, 216-223 էջ
Փյունիկիան Ք.ա. II հազարամյակի կեսերից մինչեւ III դարը
2013 | Հոդված/Article
Պատմության հարցեր 2, խմբ. Ա. Ստեփանյան, «Զանգակ-97»հրատ., Եր., էջ 290-314
Փյունիկյան ծովային քաղաքակրթությունը
2012 | Գիրք/Book
ԵՊՀ: Պատմության ֆակուլտետ.- Ե., ԵՊՀ հրատ, 52 էջ
Ֆերնան Բրոդելի պատմության տեսությունը
2011 | Հոդված/Article
Վէմ համահայկական հանդես, Գ (Թ) տարի , թիվ 1 (33) ապրիլ-հունիս էջ 98-119
http://vemjournal.org/?p=205