Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Վահագն Արարատի Հակոբյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Հայոց պատմության ամբիոն
Կրթությունը
1986 - 1996 թթ. միջնակարգ դպրոց:
1996 - 2001 թթ. ՀՊՃՀ հումանիտար մասնագիտությունների բաժանմունքը (1998 - 2000 թթ. ծառայել է բանակում):
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի բակալավրիատ:
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի մագիստրատուրա:
2009 - 2010 թթ. ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոնի հայցորդ:

Գիտական աստիճան
2010 թ. պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն`Սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական հայ կազմակերպության ձևավորումն ու գործունեությունը (1900 - 1921 թթ.) թեմայով:

Աշխատանքային փորձը
2012 թ. Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի գիտաշխատող, ապա ավագ գիտաշխատող
2012 - 2016 թթ. ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոնի ասիստենտ
2016 թ. շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում
2012 - 2019 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

Կարդացվող դասընթացները
Հայոց պատմության հիմնահարցեր, 19-րդ դարի վերջի 20-րդ դարի սկզբի հայոց պատմության հարցեր, հայ քաղաքական կուսակցությունների պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ալեքսանդր Մյասնիկյանի հասարակական-քաղաքական գործունեության մինչբոլշևիկյան փուլը
2017 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 96-107 էջ, Հայաստան
|
Սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական հայ կազմակերպության (ՍԴԲՀԿ) ձևավորման պատմությունից
2016 | Գիրք/Book
«Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, 2009, թիվ 2-3, ISSN 0135-0536, էջ 46-59
Միքայել Վարանդյանի գրության հետքերով
2016 | Հոդված/Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, Ե., 2016, ISSN 1829-1864, էջ 233-236
Սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական հայ կազմակերպություն (սպեցիֆիկներ)
2016 | Գիրք/Book
Դասախոսությունների տեքստեր, հեղ. հրատ., Երևան, 2016, ISBN 978-9939-0-1786-0, 35 էջ
|
Սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական հայ կազմակերպության ձևավորումն և առաջին քայլերը
2015 | Հոդված/Article
Հեղինակային հրատ., Երևան, 2015, 134 էջ
|
ՌՍԴԲԿ կառուցվածքի խնդիրը Բունդի և ՍԴԲՀԿ-ի հետ կազմակերպական կապերի համատեքստում
2014 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես գիտական հոդվածների ժողովածու Գ, Ե., 2014, ISSN 1829-2771, էջ 105-124
Դավիթ Անանունի հուշերը Ստեփան Շահումյանի մասին
2012 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես գիտական հոդվածների ժողովածու Գ, Ե., 2012, ISSN 1829-2771, էջ 123-135
Փաստաթղթեր Հայաստանի սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական կուսակցութ-յան գործունեության մասին (1920 թ.)
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր Հայաստանի արխիվների», Երևան, 2009, թիվ 2, ISSN 021-0320, էջ 96-108
Սպեցիֆիկների դիրքորո-շումը հայ-թաթարական ընդհարումների ժամանակ (1905-1906 թթ.)
2008 | Հոդված/Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», Երևան, 2008, թիվ 2, ISSN 020-8117, էջ 10-15
Ալ. Մյասնիկյանի հասարակական-քաղաքական գործունեության ազգային-«սպեցիֆիկյան» շրջանը (1901-1917)
2007 | Հոդված/Article
Բանբեր Հայաստանի արխիվների, Երևան, 2007, թիվ 1-2, ISSN 0321-0340, էջ 166-175