Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Լյուդվիկ Գեղամի Վարդանյան

Դոցենտ | Քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոն
Կրթություն
1969 - 1974 թթ. ԵՊՀ, Պատմության ֆակուլտետ, փիլիսոփայության բաժին

Գիտական աստիճան
Փլիսոփայական գիտությունների թեկնածու
«Խորհրդային հասարակության քաղաքական մշակույթը և նրա զարգացման հիմնախնդիրները», 1990
2010 թ-ից` դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1977 թ-ից մինչև օրս՝ ԵՊՀ դասախոս
2011-ից Դասախոսների որակի բարձրացման ծրագրի համակարգող

Կարդացվող դասընթացներ
«Քաղաքականության տեսություն», «Քաղաքագիտության արդի հիմնախնդիրներ», «Քաղաքական հաղորդակցություն», «Քաղաքական մշակույթ», «ՀՀ պետական և քաղաքական համակարգեր»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քաղաքականության տեսություն, քաղաքական մշակույթ, քաղաքական մտքի պատմություն, քաղաքական իշխանություն, քաղաքական հարաբերություններ և քաղաքական հաղորդակցություն

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ֆակուլտետի մեթոդ. խորհրդի նախագահ

«Ամբողջատիրություն» հասկացությունը և ամբողջատիրական իշխանության առանձնահատկությունները
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 3 (30) էջ 59-72
|
Լյուդվիգ Գ. Վարդանյան , Վահե Ո. Պողոսյան
Քաղաքական լիդերությունը որպես քաղաքական գիտության հետազոտական խնդիր
2018 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2018, 3, էջ 226-243
|
Դիտարկումներ քաղաքական մշակույթի կառուցվածքի վերաբերյալ
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 57-70
|
Քաղաքական մշակույթ
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 96 էջ
Լ. Գ. Վարդանյան , Խ. Ա. Մակյան
Դիտարկումներ «Քաղաքական մշակույթ» եզրույթի ծագման և մեկնաբանության վերաբերյալ
2016 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2016թ․, թիվ 4 (56), 210-229 էջ, Հայաստան
Քաղաքագիտությունը որպես գիտակարգ: Որոշ նկատառումներ քաղաքականությունն ուսումնասիրող գիտության վերաբերյալ
2012 | Հոդված/Article
Վէմ, 2012,3,ջ 9-30
|
Քաղաքական գիտության կառուցվածքը. քաղաքական տեսության տեղն ու դերը քաղաքական գիտելիքի համակարգում
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 130.6, Երևան 2010թ., էջ 61-73
|
Քաղաքական գիտության կայացման և զարգացման հիմնական փուլերը
2007 | Հոդված/Article
«Քաղաքագիտություն», բուհական գիտամեթոդական նյութերի ժողովածու, - Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 2007թ., 42-62 էջ
|
Քաղաքական մշակույթ
2006 | Հոդված/Article
«Քաղաքագիտություն», ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 445-465
|