Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի բաժինը հիմնադրվել է 1949 թվականին, բանասիրական ֆակուլտետի կազմում, իսկ 1999 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ստեղծվել է ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը:
>
Դավիթ Վլադիմիրի Պետրոսյան

Ամբիոնի վարիչ | Նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության բաժին:

Գիտական աստիճան
1988 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու:
2004 թ. դոցենտի գիտական կոչում:
2007 թ. բանասիրական գիտությունների դոկտոր:
2011 թ. պրոֆեսորի գիտական կոչում:

Աշխատանքային փորձ
1981 - 1982 թթ. «Երևանի համալսարան» թերթի պատասխանատու քարտուղար:
1982 - 2007 թթ. Երևանի համալսարանի հրատարակչության ավագ խմբագիր:
2001 - 2004 թթ. Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի մամուլի պատմության և տեսության ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ:
2004 - 2007 թթ. Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի մամուլի պատմության և տեսության ամբիոնի դոցենտ:
2007 թ. մինչև այժմ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի մամուլի պատմության և տեսության ամբիոնի վարիչ:
2015 թ. ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամ

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ մամուլի պատմություն
Գիտահետազոտական աշխատանքի մեթոդաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ մամուլի պատմություն և տեսություն, մամուլ և գրականություն, առցանց և տպագիր մամուլի զարգացման արդի միտումներ, լրագրողի մասնագիտական ինքնության և ազգային ինքնության փոխառնչություններ, լրագրողական տեքստի, լրագրող-լսարան երկխոսության հիմնախնդիրներ:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն:

Մասնագիտական անդամակցություն
ԲՈՀ-ի 012 մասնագիտական խորհրդի անդամ,
Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի խորհրդի անդամ:

Հայ արվեստը հայաստանյան մշակութային կայքերում. փոխակերպման միտումներ
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 1 (31), էջ 85-91
|
Ночное небо в параметрах субьективного времени автора (на примере пожести А.Де Сент-Экзюпери “Ночной полет”)
2019 | Թեզիս/Thesis
Международная научно-практическая конференция:Актуальные аспекты развития воздушного транспорта (Авиатранс-2019). 2019, стр. 46-48
|
Субьективное время в современных армянских медиатекстах
2019 | Հոդված/Article
Век информации. 2019, Том 7, N 1, стр. 59-67
|
Ներքին ժամանակը Հովհաննես Թումանյանի խմբագրականներում
2019 | Հոդված/Article
Գիտական Արցախ: 2019, 1(2), էջ 13-19
|
Գևորգ Մելիք-Ղարագյոզյանը հայոց համալսարանի հիմնադրման ակունքներում
2019 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2019, 2(17), էջ 3-11
|
Հեղինակի ներքին ժամանակը հայկական մեդիատեքստերում (2018 թ. ապրիլ-մայիս)
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 83-90
|
Սերգեյ Աղաջանյան, Միջօրե, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2016, 304 էջ*
2018 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2018, 3(63), էջ 253-258
|
Д. В. Петросян , Е. К. Рева
Диалог “Медиатекст-интелектуальная аудитория” в аксиологическом контексте журналистики
2018 | Թեզիս/Thesis
Международная научно-практическая конференция, Москва, 5-7 2018 г., стр. 523-524
|
Հայ պարբերական մամուլի պատմություն. 1920-1922 թթ., հատոր 2, Եր., ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, 2017, 787 էջ
2018 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2018, 1(61), էջ 244-249
|
The new achievement of the armenian press historians
2018 | Հոդված/Article
Բանբեր հայագիտության: 2018, N 1 (16), էջ 233-237
|
Ազգության և քաղաքական ազատության խնդիրները «Փորձ» ամսագրում (1876-1881թթ.)
2018 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն. Տեսության և պատմության հարցեր: 2018, 1(13), էջ 155-166
|
Հայոց համալսարանի քաղաքակրթական արժեւորման խնդիրները Հայաստանի առաջին Հանրապետության մամուլում
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2018, 2 (14), էջ 57-62
|
Ներքին երկխոսության արժեբանական շերտերը հայկական մեդիատեքստերում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 2 (26), էջ 71-77
|
Проявления идентичности журналиста на армянских культурных сайтах
2017 | Թեզիս/Thesis
Журналистика в 2016 году; Творчество, профессия, индустрия. 2017, стр. 182-183
|
Պատում, մեդիատեքստ, հակառակ հեռանկար
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 184 էջ
Причуды инверсии. Текст и обратная песрпектива
2017 | Հոդված/Article
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017, 105 p.
Քաղաքակրթական միջավայր և գեղարվեստական պատում (Հրանտ Մաթևոսյան և Սերգեյ Դովլաթով)
2016 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2016, 1 /53/ ը /ԺԴ/ տ., 88-96 էջ
|
Լրագրողը և ներքին հասցեատերը հայկական մեդիատեքստերում
2016 | Հոդված/Article
Դպրատուն. գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016, 1/4/, 47-58 էջ
|
Толерантность как модель социального общения в армянских медиатекстах (на примере газеты "Аравот")
2015 | Հոդված/Article
Ценностные ориентиры современной журналистики. 2015, стр. 75-80
|
Հայոց ցեղասպանության թեման հայկական առցանց մամուլի դիսկուրսում
2015 | Հոդված/Article
այագիտության հարցեր: 2015թ․ 3/6/, 22-29 էջ
|
Ценности национальной и глобальной культур: мастерство диалога
2015 | Հոդված/Article
МедиаАльманах. 2015, 5, стр. 47-53
|
Внутрилитературный диалог: Николай Добролюбов и Андрей Битов в контексте творчества А. С. Пушкина
2014 | Հոդված/Article
„Традиции образования и духовное наследие личности: идеи Н. А. Добролюбова и выдающихся мыслителей XIX - XXI вв. и современность”, Сборник докладов международных XXXVII «Добролюбовских чтений», изд. Гладкова, Нижний Новгород, 2013, с. 9 - 14
Журналист и внутренний адресат в медиатекстах
2014 | Հոդված/Article
«Журналист. Социальные коммуникации, периодическое научно - практическое издание», Москва, 2014, стр. 124 - 130
Լրագրողը և ներքին հասցեատերը հայկական մեդիատեքստերում
2014 | Հոդված/Article
«Վեմ» համահայկական հանդես, ապրիլ - հունիս, թիվ 2(46), Երևան, 2014, էջ 171 - 179
Профессиональная идентичность журналиста и многовекторность национальной аудитории
2014 | Հոդված/Article
«Материалы международной научно-практической конференции «Журналистика 2013»», Изд. - полиг. комплекс ИТАР - ТАСС, Москва, 2014, стр. 84 - 85
Գեղարվեստական ժամանակը հեղինակի մեջ և նրանից դուրս (Համաստեղ)
2013 | Հոդված/Article
«Պատմության հարցեր», տարեգիրք, «Զանգակ - 97» հրատ., Երևան, 2013, էջ 162 - 171
Հակառակ հեռանկարի սկզբունքը ժամանակակից էսսեիստիկայում /Մ. Գալշոյան և Վ. Աստաֆև/
2012 | Հոդված/Article
«Ժուռնալիստիկա.,տեսության և պատմության հարցեր», պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2012, էջ 137 - 142
|
Личность писателя и время (к публицистике Валентина Распутина)
2012 | Հոդված/Article
„Перспективы возрождения и модернизации России-от Н. А. Добролюбова до наших дней” Сборник докладов Международной научной конференции ,,XXXVI Добролюбовские чтения,, Нижний Новгород, Изд. Гладкова, 2012, стр. 195 - 199
Սերգեյ Աղաջանյան, Գուրգեն Մահարու արձակի պոետիկան
2012 | Հոդված/Article
«Վեմ» համահայկական հանդես, թիվ 1, Երևան 2012, էջ 201 - 204
|
Հայ մամուլը 20 - րդ դարասկզբին (1900 - 1914)
2011 | Գիրք/Book
Ծրագիր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, 16 էջ
|
Принцип обратной перспективы в современной эссеистике (М. Галшоян и В. Астафьев), Наследие Н. А. Добролюбова в 21 - ом веке: миссия человека и гражданина в глобальном мире
2011 | Հոդված/Article
Сборник докладов 35 - ой Всероссийской научной конференции (с международным участием) ,,Добролюбовские чтения,, и Всероссийской научной конференции (с международным участием) ,,Семья: от частной жизни-к гражданскому служению,, , Изд. Гладкова, Нижний Новгород, 2011, стр. 187 - 191
Միֆական ժամանակը Մուշեղ Գալշոյանի էսսեներում
2011 | Հոդված/Article
«Վեմ» համահայկական հանդես, թիվ 2, Երևան 2011, էջ 65 - 70
|
Ժուռնալիստական կրթության առաջնային իրողությունները
2010 | Հոդված/Article
«Ժուռնալիստիկա., տեսության և պատմության հարցեր», պրակ Ի, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2010, էջ 16 - 20
Соотношение нравственного и творческого в журналистском образовании
2010 | Հոդված/Article
“Обучение, тестирование и оценка, Материалы десятой международной конференции„ , Нижний Новгород, 2010, стр. 147 - 152
|
Творческое наследие Н. А. Добролюбова в оценке армянской демократической интеллигенции (1860 - 1870 - е годы)
2010 | Հոդված/Article
“Человек, семья, нация в контексте культуры”, Сборник докладов Всероссийской научной конференции “Добролюбовские чтения-2010” и Всероссийской научно-практической конференции “К молодой семье через культуру”, Изд. Гладкова, Нижний Новгород,2010,стр. 20 - 23
|
Սարոյանի ճշմարտության ետևից
2009 | Հոդված/Article
«Վեմ» համահայկական հանդես, թիվ 3, Երևան 2009, էջ 163 - 164
|
Մեծ հոգիների դրաման Հովհ. Թումանյանի հրապարակախոսության մեջ
2009 | Հոդված/Article
«Ժուռնալիստիկա.,տեսության և պատմության հարցեր», պրակ Թ, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2009,
էջ 40 - 46
|
Գեղեցկի և ճշմարտի գեղագիտական արտացոլման հիմնախնդիրների շուրջ
2007 | Հոդված/Article
Ալ. Շիրվանզադե, Գ. Լևոնյան բանավեճը <<Մշակի>> էջերում, 1917թ.,<<Լրաբեր հասարակական գիտությունների>>, 2007, էջ197-208:
Բանավեճ քննադատական նոր սկզբունքների շուրջ
2007 | Հոդված/Article
Բ. Իշխանյանը և իր ընդդիմախոսները արևելահայ պարբերականների էջերում 1909 - 1911թթ., «Ժուռնալիստիկա. տեսության և պատմության հարցեր», պրակ Ը, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007, էջ 197 - 211
Գրական բանավեճերը 20-րդ դարասկզբի հայ մամուլում
2007 | Գիրք/Book
Երևանի համալսարանի հրատ., 2007, 368 էջ
Էմիլ Զոլայի ստեղծագործությունները հայ մամուլի տեսադաշտում (19 - րդ դարի վերջ 20-րդ դարի սկիզբ)
2007 | Հոդված/Article
«Ժուռնալիստիկա., տեսության և պատմության հարցեր», Պրակ Ը, Ե, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007, էջ 128 - 147
Գրական դատի մի դրվագ արևելահայ մամուլի էջերում
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2006, թիվ 2, էջ 85-91
Ֆուտուրիզմը և հայ գրականան կյանքը 1910-ական թվականների արևելահայ մամուլում
2006 | Հոդված/Article
«Գրականագիտական հանդես»,Բ /Զ/, 2006, էջ 185-206
Ինքնուրու՞յն, թե՞ թարգմանական ուսումնասիրություններ
2006 | Հոդված/Article
«Ժուռնալիստիկա., տեսության և պատմության հարցեր», Պրակ է, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006, էջ 73 - 82
Երկու անդրադարձ Հ. Թումանյանի բանահյուսական մշակումներին
2006 | Հոդված/Article
«Նիկոլ Աղբալյանի ծննդյան 130 - ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր», Երևան, 2006, էջ 160 - 170
Անհատականությու՞ն, թե՞ ազդեցություններ. Վ. Տերյանի պոեզիան արևելահայ մամուլի տեսադաշտում
2006 | Հոդված/Article
«Նորք», 2006, էջ 151 - 159
Գրական դատի մի դրվագ արևելահայ մամուլի էջերում
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (119), Երևան 2006թ., էջ 40-47
|
Երկփեղկված գրականության հիմնախնդիրները հայ մամուլի էջերում
2005 | Հոդված/Article
«Հայկազյան հայագիտական հանդես», Բեյրութ, 2005, էջ 55-60
Մի էջ հայ բանապայքարի պատմությունից
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2005, թիվ 1, էջ 127-135
Սիամանթոյի պոեզիայի առնչությունները սիմվոլիզմի հետ և հայ մամուլը (1900 -1910 - ական թթ.)
2005 | Հոդված/Article
«Էջմիածին», ԺԲ, դեկտեմբեր, 2005, էջ 79 - 86
Սիմվոլիզմը Մ. Մեծարենցի պոեզիայում. բանակռիվ արևմտահայ մամուլի էջերում
2005 | Հոդված/Article
«Գրականագիտական հանդես», Բ /Դ, Երևան, 2005, էջ 46 - 57
Մի էջ հայ բանապայքարի պատմությունից (Ռ. Դրամբյան - Հ. Թումանյան)
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (115), Երևան 2005թ., էջ 127-135
|
Ֆրեդերիկ Ֆարրարի քարոզների թարգմանության արձագանքները հայ մամուլում (1901-1902թթ.)
2004 | Հոդված/Article
«Էջմիածին», 2004, Է-Ը, էջ 104-110
Սկզբունքների բացառման ճանապարհով
2004 | Հոդված/Article
«Ի սկզբանէ էր Բանն» (ժողովածու, Ե.,ԵՊՀ հրատ.,Երևան, 2004, էջ 123 - 130
Հետադարձ հայացք երկու մոտեցումով
2003 | Հոդված/Article
«Ժուռնալիստիկա.,տեսության և պատմության հարցեր», Պրակ Դ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2003, էջ 228 - 238
Մամուլը և «մերձգրական դիլետանտիզմը»
2003 | Հոդված/Article
«Ժուռնալիստիկա.,տեսության և պատմության հարցեր», Պրակ Զ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2003, էջ 135 - 142