Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Radiophysics
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը ստեղծվել է 1975 թ-ին:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Հեռակա
  • Մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
   • Գերմեծ ինտեգրալ սխեմաների նախագծում (Սինոփսիս)
    2020-2021 ուսումնական տարի
   • Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա
    2020-2021 ուսումնական տարի
   • Հեռահաղորդակցություն
    2020-2021 ուսումնական տարի
   • Ռադիոֆիզիկա
    2020-2021 ուսումնական տարի
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2020

   2019

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար