Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Radiophysics
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը ստեղծվել է 1975 թ-ին:
>
Վաղարշակ Հայաստանի Օհանյան

Դոցենտ | Հեռահաղորդակցության և ազդանշանների մշակման ամբիոն
Կրթական կենսագրություն
1958 - 1965 թթ. Ուսանող, Երևանի պետական համալսարան, Մեխանիկայի և Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Մասնագիտությունը. Մաթեմատիկա
1971 - 1974 թթ. Ասպիրանտ, Երևանի պետական համալսարան
1985 թ-ին Ֆիզ.-մաթ. գիտությունների թեկնածու, «Խզվող եզրային պայմաններով խնդիրներ մասնակի ածանցյալներով երկրորդ կարգի էլիպտական համակարգերի համար», Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային և հետազոտական կենսագրություն
1991 թ-ին Դոցենտ, Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
1988 - 1991 թթ. Ավագ դասախոս, բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
1977 - 1988 թթ. Ավագ դասախոս, բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ
X 1968 – XII 1977 թթ. Ասիստենտ, Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան
II 1968 – X 1968 թթ. Ճարտագետ, ԵՄՄԳԻ
I 1967 – IX 1967 թթ. Մաթեմատիկական անալիզի կաբինետի վարիչ, Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտ

Ակադեմիական կուրսեր/Դասավանդական և նախապատրաստական փորձառույթներ
1987 թ-ին Երևանի պետական համալսարան. Մաթեմատիկական անալիզ, Կոմպլես անալիզ, Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ, Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ, Գծային հանրահաշիվ, Վերլուծական երկրաչափություն:

Հիմնական հետազոտական նախնըտրություններ / փորձագիտական ոլորտներ
Մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումներ

Ընթացիկ հետազոտական նախնըտրություններ
Եզրային խնդիրներ

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
Հայկական մաթեմատիկան միություն (ՀՄՄ)

Այլ հմտություններ
Շախմատ

(+374 10) 55-86-06

Վերլուծական երկրաչափություն. Խնդիրներ և վարժություններ
2008 | Գիրք/Book
Երևան 2008, էջ 75
Մաթեմատիկական անալիզ (դասախոսություններ), առաջին մաս
2008 | Գիրք/Book
էջ 181, Երևան 2008.
Վերլուծական երկրաչափության խնդիրներ և վարժություններ
2008 | Գիրք/Book
Երևան, 2008, ԵՊՀ հրատ.76 էջ
Задача Дирихле для слабо связанных эллиптических систем дифференциальных уравнений второго порядка с разрывными граничными условиями (Խզվող եզրային պայմաններով թույլ կապակցված երկրորդ կարգի դիֆերենցիալ հյավասարումների էլիպտիկ համակարգերի համար Դիրիխլեի խնդիրը )
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 16-24 (ռուսերեն)
|
The Neyman problem for the elliptic system of differential equations with discontinuous boundary conditions
1990 | Հոդված/Article
Izv.Acad. Nauk Arm. SSR, v. 25, N1, p. 53-65, 1990.
Ինտեգրալային հավասարումներ և նրանց կիրառությունները ֆիզիկայում
1990 | Գիրք/Book
էջ 89, Երևան 1990.
The Dirichle problem for the elliptic system of second order differential equations with discontinuous boundary conditions
1988 | Հոդված/Article
“Mathematica” (Collection of scientific researches), N6, p.201-209, YSU, 1988.
The Poincare problem for the elliptic system of differential equations with discontinuous boundary conditions
1984 | Հոդված/Article
Izv.Acad. Nauk Arm. SSR, v. 19, N5, p. 377-389, 1984.
The Dirichle problem for the elliptic system of differential equations with discontinuous boundary conditions
1981 | Հոդված/Article
Izv.Acad. Nauk Arm. SSR, v. 16, N6, p. 465-477, 1981.