Pedagogy and Education Development Center
 
 

Գիրք

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Образование, культура и ценностные ориентации современного мира | Филиал СПбГЭУ в г. Череповце, 2016, 285 стр.

, , , , , ,

ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 95-ամյա անցած ուղին | Զանգակ, 2016թ․, 144 էջ

Հայ մանկավարժ կաթողիկոսները | Մենագրություն, «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2012, 104 էջ

, ,

Հայ մանկավարժական հանրագիտարան | Հանրագիտարան, Գիրք Բ, Հայ մանկավարժական մամուլ, «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2010թ., 201 էջ

, , ,

Հասարակագիտություն 9 | Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար: Խմբագիր` Գ. Ղազինյան, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2008, 232 էջ
1   2   3   4  |  Посмотреть все
 

Հոդված

,

Педагогическая акмеология: поиски 21-го века | Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: 2017, էջ 40-46 |

,

Անգլիայի կրթության զարգացման պատմությունը 6-ից 11-րդ դարերում | Մանկավարժական միտք: 2017թ․, 1-2, 271-273 էջ, Հայաստան

,

ՀՀ կրթության համակարգը. նպատակը, խնդիրները | Մանկավարժական միտք, 2016, 1-2(60-61), 5-13 էջ |

,

Բարձրագույն կրթության կառավարման մարտահրավերները | Մանկավարժական միտք, 2016, 1-2(60-61), 338-343 էջ |

,

Մանկավարժական կրթության արդիականացման սկզբունքները | «Մանկավարժական միտք», Երևան, 2015, թիվ 4, էջ 5-8 |
1   2   3   4   5   6   7   8   14  |  Посмотреть все
 

Մայրենի լեզվի ուսուցման հարցերը Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Վազգեն I աշխատություններում | «Մանկավարժական միտք», 2013, թիվ 1-2, էջ 234-245

Շուշեցի մանկավարժ Ա. Բահաթրյանի անձի ձևավորման մասին | Հայ գրերի գյուտի և Ամարասի դպրոցի հիմնադրման 1600-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Եր., 2005, էջ 87-88

Կիրակնօրյա դպրոցները սփյուռքում (ԱՄՆ, Լիվանան, Սիրիա) | Քրիստոնեության 1700-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 2001, էջ 75

Սոցիալ-հոգեբանորեն խաթարված ընտանիքները և նրանց թողած հետևանքները | Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Վանաձոր, 1998, էջ 4-5

Գևորգ Մոմջյան – մեծ հայրենասերը և ազգային բարերարը | «Նոր կյանք», 1994, թիվ 33, Լոս Անջելես, ԱՄՆ, էջ 6