31.05.2017 | 
ԵՐԿՈւ ՏԵՍԱԿԵՏ
ԵՐԿՈւ ՏԵՍԱԿԵՏ
Երկու տեսակետը նպատակ ունի ցույց տալու երկու տարբեր անհատների հայացքները՝ կյանքի, իրավիճակների ու երևույթների հանդեպ։

«Մարդկային որակներով չեմ ձգտում  նմանվել որևէ մեկին»
Սեդա Գևորգյան,
Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, բակալավրիատի  3-րդ կուրս:

 -
Թվարկեքքայլ, որոնք  կնպաստեին  համալսարանական կրթության բարելավմանը:
- Ժամանակ առ ժամանակ համալսարանի պատերից դուրս դասերի կազմակերպումը, գործնականում  գիտելիքի կիրառման հարթակների ավելացումը և հայերենով  մասնագիտացված գրականության բարելավումը:

- Թվեք 3 արտահայտություն, որոնք հաճախեն  ասում դասախոսները և ըստ ձեզ գիտեն բոլոր ուսանողները:
- Դասամիջոցը դասախոսների համար է:

Դուք ինձ հանդիպած ամենաչաչանակ կուրսն եք:

Դասամիջոց չանենք,  վերջին հինգ րոպեն շուտ կգնաք (հիմնականում մոռանում են վերջին  հինգ րոպեի պայմանավորվածությունը):

- Համալսարանական կյանքում ի՞նչն է ամենից շատ տպավորվել:
Իմ ոլորտում հայտնի մասնագետների հետ հանդիպումները, տարբեր ռադիոներ և հեռուստաընկերություններ այցելելը:

 

- Հետագայում շարունակելո՞ւ  եք մասնագիտական ձեր ուղին:
-
Բնականաբարայո, հակառակ դեպքում չէի շարունակի ուսումս:

-
Մարդկայինորակներիմեջի՞նչն  եք  առաջնայինհամարում:
-
Ազնվությունը:

-
Ձեր ամենասիրելի գրքերը:
-
ԱստվածաշունչըԳեղարվեստական գրականությունից կդժվարանամ կոնկրետ գիրք նշել, քանի որ  ժամանակ առ ժամանա կփոխվում են:

-
Թվեք  մի  քանի  օրինակելիկերպարներ, որոնց  կցանկանայիքնմանվել:
-
Մասնագիտական տեսանկյունից եթե դիտարկենք, ապա օրինակելի կերպար է Օպրահ  Ուինֆրին (ամերիկացի հեռուստաաստղ): Մարդկային որակներով չեմձ գտում  նմանվել որևէ մեկին:

- Ի՞նչ է   պետք երիտասարդին  ապագան կայուն  տեսնելուհամար:
-
Կարծումեմ՝  կայունությունը կախված է երիտասարդի ընտրած ճանապարհից: Կարևոր է աշխատասիրությունը, կարծում եմ՝ բոլոր  դեպքերում լավաշխատանքը գնահատվում է:

- Որնէ  հաջողությանհասնելուձերկարգախոսը:
-
Աշխատասիրությունը և ցանկությունը:
 
-
Մարդուամենամեծշնորհը:
-
Մարդլինելը:
«­Հայ երի­տա­սար­դին միայն հույս է պետք, որ ապա­գան հա­վատ ներշն­չի»
­Մի­նաս Մել­քո­նյան

ֆի­զի­կայի ֆա­կուլ­տետ,   մա­գիստ­րա­տու­րայի 1-ին կուրս:

 

- Թվար­կեքքայլ, որոնք  կն­պաս­տեին  հա­մալ­սա­րա­նա­կան կր­թու­թյան բա­րե­լավ­մա­նը:
-Կո­ռեկ­տու­թյուն, ճշ­տա­պա­հու­թյուն, փոխ­հա­մա­ձայ­նու­թյուն դա­սա­խոս­նե­ր իհետ:

- Թվեք 3 ար­տա­հայ­տու­թյուն, որոնք  հա­ճախեն  ասումդա­սա­խոս­նե­րըևըստձեզ  գի­տենբո­լորու­սա­նող­նե­րը:
- Կա­սեմ ներ­ֆա­կուլ­տե­տային  ար­տա­հայ­տու­թյուն­ներ՝ «չէիր ու­զում սո­վո­րել՝ գնայիր  հու­մա­նի­տար հոսք (ֆա­կուլ­տե­տային հու­մոր)», «բա­ցա­կայել չկա», « «դուք ֆի­զի­կան կհաս­կա­նաք 60 տա­րե­կա­նը բո­լո­րե­լուց հե­տո»:

 

- Հա­մալ­սա­րա­նա­կանկյան­քումի՞նչնէամե­նիցշատտպա­վոր­վել:
Կոնկ­րետ իմ կյան­քում հա­վա­նա­բար ՈՒԽ-ն, որի շնոր­հիվ էլ մոտ 200-300 նոր ծա­նո­թու­թյուն­ներ ու նոր ըն­կեր­ներ ու­նե­ցա:

- Հե­տա­գա­յում շա­րու­նա­կե­լո՞ւ  եք մաս­նա­գի­տա­կան ձեր ու­ղին:
-
Ար­դեն իսկ շա­րու­նա­կում եմ՝  մի փոքր շե­ղու­մով, բայց հե­տա­գա­յում կան պլան­ներ:

-
Մարդ­կային որակ­նե­րի մեջ ի՞նչն  եք  առաջ­նային հա­մա­րում:
-
Մարդ­կայ­նու­թյու­նը, ճշ­տա­պա­հու­թյու­նը, մնա­ցա­ծը էա­կան չեն:

- Ձեր ամե­նա­սի­րե­լի գր­քե­րը:
-
Գոր­ծի բե­րու­մով՝ ամեն  ամիսմոտ 7-8 մաս­նա­գի­տա­կան գիրք եմ կար­դա­ցել, տպա­վոր­ված եմ, բայց բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րի հա­մար  կն­շեմ  Րաֆ­ֆու  «Խեն­թը», իսկ վեր­ջերս նվերստա­ցածս «­Փոք­րիկ իշ­խան» գր­քից ևստպա­վոր­վածեմ. ամենան­գամկար­դա­լիսնոր  կող­մե­րիցեմբա­ցա­հայ­տումգիր­քը:


- Թվեք  մի  քա­նի  օրի­նա­կե­լիկեր­պար­ներ,  որnնց  կցան­կա­նայիքնման­վել:
-
Միան­շա­նակ՝ «Բ­ժիշկ Հաուս» (ա­նգլ՝  House, M. D.), ամե­րի­կյան հե­ռուս­տա­սե­րիալի հե­րոս բժիշկ Գրե­գո­րիՀ աու­սին և հայր ծնո­ղի  լիար­ժեք կեր­պա­րին:


- Ի՞նչ է   պետք երի­տա­սար­դին  ապա­գան կա­յուն  տես­նե­լու  հա­մար:
-
Հայ երի­տա­սար­դին միայն հույս է պետք, որ ապա­գան հա­վատ ներշն­չի:

- Ո՞րն է  հա­ջո­ղու­թյան հաս­նե­լու ձեր գա­ղա­փա­րը:
-
Եր­բեք կանգ չեմ առ­նում, չեմ հանձն­վում՝ ան­կախ ար­դյուն­քից, ընտ­րածս գի­տու­թյու­նը՝ ֆի­զի­կան ևս ու­նի իր դե­րը այս մտա­ծե­լա­կեր­պի մեջ, քա­նի որ այն­տեղ ևս միան­գա­մից ոչն­չի չես հաս­նում, եր­կար տա­րի­նե­րի փորձն է տա­լիս   ար­դյունք:

  

- Մար­դու ամե­նա­մեծ շնոր­հը:
-
ժպի­տը, եթեմար­դը  գե­ղե­ցիկ է ժպ­տում, ապա կյանք է տա­լիս դի­մա­ցի­նին:

 

Շու­շա­նիկ Ասատ­րյան  
Ժուռ­նա­լիս­տի­կայի ֆա­կուլ­տետ, 3-րդ կուրս

 

Այլ նորություններ
ԵԹԵ ԲՈԼՈՐԸ ԼՍԵՆ ԻՆՁ ՀԻՄԱ
Ամփոփվեց Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության հարցերով հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված «Եթե բոլորը լսեին ինձ հիմա» վերնագրով շարադրությունների մրցույթը: Հաղթող ճանաչվեց Փիլոսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 3-րդ կուսի ուսանող Զավեն Տոնոյանը:
ԿԱՆԱՆՑ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐ
Ի սկզբանե մարտի 8-ը առաջանալով, որպես կանանց իրավահավասարության պայքարի օր, աստիճանաբար դարձավ կանանց միջազգային օր: Պատմության էջերը թերթելիս ամենաառաջին պատմական իրադարձությունը այս օրվա հետ կապված՝ 1857 թվականի մարտի 8-ն էր, երբ Նյու Յորքի տեքստիլ գործարանների կին աշխատողներն իրենց իրավունքների պաշտպանության համար քայլերթով անցան քաղաքի փողոցներով:
«ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ ՓԱԿՎՈւՄ Է ԱՅՆՔԱՆ ՇՈւՏ, ՈՐ ՉԵՆ ՀԱՍՑՆՈւՄ ԳԻՐՔ ՎԵՐՑՆԵԼ»
ԵՊՀ Սարգիս և Մարի Իզﬕրլյանների անվան գրադարանի շուտ փակվելը ձեռնտու չէ համալսարանականներին:
Գրադարանի շուտ փակվելու խնդիրը անհանգստացնում է բուհում սովորող շատ ուսանողների։ Նրանց խոսքով՝ գրադարանը փակվում է այնքան շուտ, որ չեն հասցնում գիրք վերցնել։ Խնդիրը հիմնականում տարածված է երկրորդ հերթում սովորող ուսանողների շրջանում։
Կոնտակտներ

Հասցե՝
Ալեք Մանուկյան 1
ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք
609 սենյակ

Հեռ.՝
(+374 60) 710193
11-93 (ներքին)
student_council@ysu.am