Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության կարգի» համաձայն: կարդալ ավելին
Նախապատրաստական դասընթացների գործունեության հիմնական նպատակը ՀՀ հանրակրթական հաստատությունների (դպրոցներ, քոլեջներ, վարժարաններ, նախնական մասնագիտական հաստատություններ) ավարտական դասարանների աշակերտների և սովորողների` բուհ ընդունվելուն նախապատրաստումն է, ինչպես նաև ուսումն այնտեղ շարունակելու համար ամուր հիմքերի ստեղծումը: կարդալ ավելին
2022-2023 ուստարվա ընդունելության արդյունքները
ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՊՀ ասպիրանտուրայի առկա և հեռակա համակարգ մրցութային կարգով կարող են ընդունվել մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կրթական աստիճան ունեցողներ անձինք:Տեղեկությունների համար դիմել Ա. Մանուկյան 1, ԵՊՀ դոկտորական կրթության կենտրոն:
Հեռախոս` (010 ) 555 - 531, (060) 710 - 188:


 

Կրեդիտային համակարգով ասպիրանտուրայի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգը:

ԵՊՀ-ում հետազոտողի պատրաստման (ասպիրանտուրայի) գիտակրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը:

Հետազոտողի գիտակրթական ծրագրով ուսումնառող ասպիրանտների ամփոփիչ ատեստավորման և աստիճանաշնորման կարգը:

Ասպիրանտի ուսումնահետազոտական աշխատանքների անհատական պլան:

Երեւանի պետական համալսարանի ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննության անցկացման կարգ:

Ասպիրանտուրայում ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 25-ի N 238-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ-ում ասպիրատուրայի ընդունելության և ուսուցման, դոկտորանտուրայի և հայցորդության ձևակերպման կարգի» համաձայն:

 

Առկա և հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտների և կրեդիտային համակարգով ձևակերպված հայցորդների դասընթացների ժամանակացույց:

 

Հայտարարություն (օտար լեզվի ընդունելության քննություն)


2021-2022 ԹԹ․ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ


 

 


Հարցերի դեպքում դիմել՝

ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, 6-րդ հարկ, 615 սենյակ

ԵՊՀ դոկտորական կրթության կենտրոն

Հեռ. ` (+374 10) 55 55 31, (+374 60) 71 01 88, (ներքին 11-88)

Էլ.փոստ` phddepartment@ysu.am