Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
In 1933 - 1934 academic year the Geological - Geographical Faculty has been formed in YSU. :
>
Gohar G. Ghambaryan

Lecturer | Chair of Social-economic Geography
Education
2001 - 2010: post-graduate student
1991 - 1996: Yerevan State University, the Faculty of Geography

Scientific activities
2010 up to now: Lecturer in Yerevan State University
2005 up to now: Institute for Armenian Studies of Yerevan State University The Laboratory of Armenian Historical Geography and Cartography, researcher
1999 - 2000: Centre of Forest Scientific Research, cartographer
1996 - 2001: YSU, Faculty of Geography and Geology, senior assistant
1996: Geological Institute of the National Academy of Sciences of Armenia, the Department of Geography, researcher. The theme "The use of the Zangezur territory for settlement, terrain and recreation purposes."

Delivered lectures
 • Recreational Geography
 • History of Idieas of Social Geography
 • Geography of Population
 • Theory of the territorial organization of community
 • Geography Research Methods
 • Touristology
 • Historical Geography of Armenia and occurring territories
 • Geographical basis of Tourist Industry

  Framework of Scientific Research Interests
 • Theoretical Geography
 • Specifications and laws of territorial organization of the society
 • Specifications and regularities of regional development
 • Regional economic policy
 • Recreational Geography
 • Tourism development, possibilities, prospects
 • Geography of Population
 • Cartography

  Participation at the International conferences
  “Modern problems of geography” proceedigs of the conference : Dedicated to the 80th Anniversary Since the Foundation of Vakhushti Bagrationi Institute of Geography; Tbilisi, 2013

  Foreign languages
  Russian, English

 • Ներդրումները ՀՀ տնտեսական զարգացման գործընթացում
  2021 | Article
  «ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (1), էջ 68-78
  Տարածաշրջանային տնտեսական քաղաքականության միջազգային փորձի տեսագործնական կիրառման հնարավորությունները ՀՀ-ում
  2020 | Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 131-139
  |
  Գ. Ղամբարյան , Վ. Մխիթարյան
  Տեղեկատվական պատերազմում օտարերկրյա «հեղինակների» ներգրավվածության խնդիրների շուրջ
  2020 | Article
  «Հայագիտության հարցեր», 2020, թիվ 3 (21), էջ 12-30
  Գ. Ղամբարյան , Վ. Մխիթարյան
  Տեղեկատվական պատերազմ. Սևանա լճի ավազանի բնակավայրերը XIX դարի 30-ականներին
  2020 | Article
  «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2020, թիվ 2, էջ 29-44
  ՀՀ տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները «Աճի բևեռներ և կենտրոններ» հայեցակարգի համատեքստում
  2020 | Book
  ԵՊՀ հրատ., 2020, 270 էջ, Հայաստան
  ՀՀ տնտեսական զարգացման հնարավորություններն ԵԱՏՄ շրջանակներում
  2019 | Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 192-200
  |
  ՀՀ վարչատարածքային բաժանման սկզբունքները (մարզկենտրոնների տարածաժամանակային կազմակերպման առանձնահատկությունները)
  2017 | Article
  ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017թ․, էջ 200-207
  |
  Законы и закономерности территориальной организации общества
  2015 | Article
  “Modern Problems of Geography and Anthropology”dedicated to the 140th birthday anniversary of Alexandre Javakhishvili. 2015, p. 331-334
  |
  Մխիթարյան Վ. Գ., Ղամբարյան Գ. Գ.
  Տարաբնակեցում: Բնակչության խտությունն ըստ վերընթաց գոտիների: Քաղաքային տարաբնակեցում: Արդյունաբերություն
  2015 | Article
  Հայաստանի աշխարհագրական ատլաս,Երևան, Մանմար, էջ 36-39
  Տուրիզմը որպես «աճի բեվեռների» եվ «աճի կենտրոնների» զարգացման հենք (ՀՀ օրինակով)
  2015 | Article
  «ՀՀ տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները» հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, էջ 316-318
  ՀՀ ռեգիոնալ քաղաքականության ընտրության հարցի շուրջ
  2015 | Article
  «ՀՀ տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները» հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, էջ 105-109
  Законы и законамерности территориальнох организации общества (ТОО)
  2015 | Article
  “Modern problems of geography and anthropology” proceedigs of International Conference: Dedicated to the 140th Anniversary of Academician Alexandre Javakhishvili, Tbilisi, 331-334 p.
  Теоретические основы региональной экономической политики
  2015 | Article
  “Modern problems of geography and anthropology” proceedigs of International Conference: Dedicated to the 140th Anniversary of Academician Alexandre Javakhishvili, Tbilisi, 324-327 p.
  Теория “центров развития и центров роста” и региональная политика
  2013 | Article
  Материалы международной конференции “Современные проблемы географии”, Тбилиси 7-9 ноября, 2013. Сборник трудов. Тбилиси, 2013, с. 223-226
  Теория “полюсов и центров роста” и региональная политика
  2013 | Article
  “Modern problems of geography” proceedigs of the conference: Dedicated to the 80th Anniversary Since the Foundation of Vakhushti Bagrationi Institute of Geography: collected papers new series N 5(84), Tbilisi, 223-226 p.
  Բաբկեն Հարությունյան , Գոհար Ղամբարյան
  Հայաստանի պատմության ատլաս, Գ մաս
  2012 | Book
  Մանմար, Երևան, 104 էջ
  Տուրիստական հոսքերի ձևավորման և զարգացման ժամանակակից միտումները
  2012 | Article
  Տարեգիրք 2012, ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, էջ 461-472
  ՀՀ զբոսաշրջության զարգացման առանձնահատկություններն ու միտումները
  2012 | Article
  ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, տարեգիրք, Երևան 2012, ԵՊՀ հրատարակչություն, էջ 473-483
  “Աճի բևեռ և կենտրոն” հայեցակարգի աշխարհագրական մեկնաբանությունը
  2011 | Article
  Վալեսյան Լ.Հ. 80 և գիտամանկավարժական գործունեության 55-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր,Երևան, էջ 68-77
  Տարաբնակեցումը որպես արդյունավետ բնօգտագործման նախադրյալ
  2001 | Book
  Աշխարհագրություն-2001, Շիրակի մարզի բնական ռեսուրսների օգտագործման և բնապահպանության հիմնախնդիրները /գիտագործնական կոնֆերանսի նյութեր/ Երևան, 2001, 131-134 էջ