Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
In 1933 - 1934 academic year the Geological - Geographical Faculty has been formed in YSU. :
>
Lusine R. Hakobyan

Lecturer | Chair of Social-economic Geography
Education (since Higher Educational Institution)
2002-2006 - Bachelor of Department of Geography of Yerevan State University
2006-2008 - Masters of Department of Geography of Yerevan State University
2009- up to now - PhD student of Department of Geography and Geology of Chair of Social-Economical Geography (tuition by correspondence)

Work experience
2008-2009 - Bachelor Department of Methodological Department of Yerevan State University
2009 - up to day - Chair of Social-Economical Geography

Delivered lectures (seminars)
Methods of teaching of Geography, Geoecology, Historical Geography of Armenia and occurring territories, Geography of Armenia
Nature and Curtural Memorials of Armenia, Socia-Economical Geography of Armenia

Framework of scientific interests
Social Ecology, Geoecology, Historical Geography of Armenia

Languages
Armenian (native), Russian (fluent), English (good)

Participation in the International conference and scientific seminars
Author of 3 scientific articles

ԵՊՀ “Սերվիս” մասնագիտության ուսումնական պրակտիկայի հեռավար բաղադրիչն ու դրա կազմակերպումը
2021 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #1, էջ 31-39
|
Լ. Հակոբյան , Տ. Սարգսյան, Ի. Սահակյան, Ն. Հովհաննիսյան
ԵՊՀ «Սերվիս» մասնագիտության ուսումնական պրակտիկայի հեռավար բաղադրիչն ու դրա կազմակերպումը
2021 | Article
«ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (1), էջ 31-39
Գրիգորյան Ս. Վ., Հակոբյան Լ. Ռ.
Էկոտուրիզմի դերը և նշանակությունը աշակերտների էկոլոգիական մշակույթի ձևավորման գործընթացում
2017 | Article
Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ:Համահայկական V կրթական գիտաժողով: 2017, էջ 204-207
|
Оценка демографической емкости территории в целях рекреационного планирования и управления (на примере Котайкского марза РА)
2017 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: 2017, 1-2, էջ 132-136
|
Տարածա-ռեկրեացիոն համակարգերի և զբոսաշրջա-ռեկրեացիոն կլաստերների դերը տարածքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործընթացում
2015 | Article
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները, հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան 6-7 մայիսի 2015, էջ 323-327
Геоморфологические памятники природы Котайкского марза Армении как рекреационные ресурсы их охрана в интересах экотуризма
2014 | Article
"Геология в развивающемся мире", том 2, Пермь, 2014, 3 стр., стр. 124-128
Դպրոցական հայրենագիտական էքսկուրսիաները որպես ռեկրեացիոն բնօգտագործման ձև և բնապահպանությանն ուղղված միջոցառում
2012 | Article
Բնագետ, Համահայկական 3-րդ կրթական գիտաժողով
Նվիրվում է Շուշիի ազատագրման 20-ամյակին, «Բնագիրությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ», Երևան 2012, 2 էջ, 229-230
Современные задачи и вопросы рекреационного природопользования
2012 | Book
"Геология в развивающемся мире", том 2, Пермь, 2012, 3 стр., 116-118
ՀՀ զբոսաշրջության զարգացման առանձնահատկություններն ու միտումները
2012 | Article
ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, տարեգիրք, Երևան 2012, ԵՊՀ հրատարակչություն, էջ 473-483
Ղևոնդ Ալիշանի Բնագիտական և աշխարհագրական մտքերի վերլուծությունը
2011 | Article
Աշխարհագրության գիտակառուցողական ներուժը և գործնական կիրառումը (Լ.Հ. Վալեսյանի ծննդյան 80 և գիտամանկավարժական գործունեության 55-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերը), ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2011, 8 էջ, 281-288
Գեոէկոլոգիական կանխատեսման էությունը, տեղը աշխարհագրական կանխատեսման համակարգում
2008 | Article
«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում», համ 7, "Энциклопедия-Арменика", Ереван, 2008, 6 էջ, 150-155
Գեոէկոլոգիական խնդիրների զարգացման ընթացքը և դրանց քրիստոնեական մեկնաբանությունը
2008 | Article
ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետ, «Տարեգիրք Գ», ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008, 6 էջ, 273-281