Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>

Bachelor's Programmes:

History

Art Studies

Cultural Studies

Caucasian studies

Archaeology and Ethnography


Master's Programmes:

Armenian History

History of Armenia's Neighboring Countries

Caucasian Studies

World History

Cultural Studies

Master of Art History and Theory 

Diaspora Studies

Armenian studies

Archaeology and Ethnography

Entrant
Latest Publications
Ազգաբանական ուսումնասիրություններ. Գիրք 3
2020 | Book
Տիր հրատարակչություն, Երևան, 2020թ․, 394 էջ
|
Հայ ժողովրդի ներդրումը հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի գործում (1941-1945 թթ.)
2020 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 8-33 էջ, 2020
Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Հայրենական մեծ պատերազմին (1941-1945 թթ.)
2020 | Article
Հայկական Բանակ, Հայաստան, 1(103), 9-32 էջ, 2020
Эдик Минасян, героическая деятельность армянок в годы освободительного движения конца XIX–начала XX века
2020 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 283-285 էջ, 2020
Արեվմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը մեծ եղեռնի նախօրեին։ Մաս 10. Դիարբեքիր քաղաքը եւ Դերիկի, Սավուրի, Բալուի ու Մադենի գավառները
2020 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, Հայաստան, 2, 112-158 էջ, 2020