Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>

Bachelor's Programmes:

Jurisprudence


Master's Programmes:

Business Law and International Arbitration
Procedural law and Advocacy
Human Rights and Constitutional Justice
Criminal Justice and Advocacy
Complex (theory-practical) Legal Studies
Entrant
Latest Publications
Իրավական կանխավարկածի էության շուրջ
2022 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 4-11
|
Իրավաբանական կոնվերգենցիայի արդի միտումները (տեսաիրավական վերլուծություն)
2022 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 12-19
|
Նորայր Ավագյան
Վարչական իրավունքի և վարչական վարույթը կարգավորող իրավունքի հարաբերակցությունը
2022 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 20-29
|
Քրիստինե Ալեքսանյան
Վարչարարության համաչափության գնահատման արդի հիմնահարցերը վարչական բողոքարկման և դատական վերանայման համատեքստում
2022 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 30-40
|
Լիլիթ Երեմյան, Տարոն Սիմոնյան
Հանրային կարգի վերապահումը որպես արբիտրաժի վճռի ճանաչումն ու կատարումը բացառող հիմք ՀՀ իրավական համակարգում
2022 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 41-57
|