Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>
Armen M. Haykyants

Head of Chair, Doctor of Law, Professor | Chair of Civil Law
Education
2018։ Training in the Christian-Albrecht University of Kiel, Germany;
2013։ Training in the Goethe-Institut Bonn, Germany;
2005 - 2007։ Doctorate, Russian Presidential Academy of Public Service, Russia;
1997։ Training in the Central European University of Budapest;
1996 Training in the University of Passau, Germany’
1996։ Training in the Central European University of Budapest’
1995 – 1998։ Ph.D, Yerevan State University, Faculty of Law
1990 – 1995։ Yerevan State University, Faculty of Law

Academic degree, title
Doctor of Law, Professor

Ph.D research thesis
“Problems of legal regulation of foreign investments according to the legislation of the Republic of Armenia”

Doctorate thesis
“Main Issues of the Development of the Private Law in the Republic of Armenia”

Scope of scientific research
International commercial law issues, Conflict resolution issues, Property rights issues, Contract law issues, Tort liability issues, Inheritance law issues, Family law issues

Lectures
Civil Law, Private International Law, Family Law, International Commercial Law,

Work experience
1998 – 2002։ Assistant in the Chair of Civil Law, Yerevan State University
1999 – ongoing։ Member of the RA Chamber of Advocates
2002 – 2012։ Associate Professor, Civil Law Chair, Yerevan State University
2002 - 2003։ Lecturer, Public Administration Academy of RA
2012 - ongoing։ Professor, Civil Law Chair, Yerevan State University
2007 - 2008։ Lecturer, Russian-Armenian University
2014 – 2018։ Member of the RA Ministry of Justice working group on the reform of the RA Civil Code
2004 – 2015։ Lecturer, French University in Armenia
2000 - 2004։ Head of Legal Department, Armenian Branch of American Company
2004 - 2005։ Deputy Head of the Chair of Analysis and Development of Legislation, National Assembly RA
2004 - 2005։ National Director of the Joint Program of National Assembly RA and UN office in Armenia, on raising public Awareness towards the Human Rights Defender's Office and Human Rights Protection
2009 - 2010։ Head of Law Department, Armenian Development Bank
2010։ Lecturer, Judicial School RA
2020 - 2021։ Member of the Supreme Judicial Council RA
2021 – ongoing։ Head of Chair, Chair of Civil Law, Faculty of Law,Yerevan State University

Participation in scientific / professional structures
Jurisprudence 001 Professional Council Member

Participation in editorial staffs
1998 - 2000։ Secretary of the "Jurisprudence Issues" interuniversity journal

Participation in public or other organizations
Member of Bar Association of RA (BARA)

Awards/Titles
Rank of 1st class advisor of the RA State Service

Languages
Armenian (native), Russian, German, English

Service in the Armed Forces
Reserve officer, Lieutenant

(+374 60) 71-02-52
(inner line 12-52)
ahaykyants@ysu.am

Armen Haykyants , Mane Karapetyan
Գործատուի նախաձեռնությամբ իր ներկայացուցչի հետ աշխատանքային հարաբերությունների դադարման առանձնահատկությունները
2022 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2022 № 1 (36), էջ 3-11
|
Չճանաչված պետության իրավունքի և պաշտոնական փաստաթղթերի ճանաչումը ու կիրառումը (միջազգային մասնավոր-իրավական հիմնախնդիրներ)
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 1 (28), էջ 27-39
|
Ընտանեկան միկրոսոցիումի բնույթը և էվոլյուցիան
2017 | Article
Պետություն և իրավունք, N 2-3 (76-77), Երևան, 2017, էջ 65-69
|
Armen Haykyants , Movses Khachatryan
Անարդար պայմանները ապահովագրության պայմանագրում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 2 (23), էջ 33-43
|
Ամուսնության կնքման պայմաններ (հիմնախնդիրներ և դրանց լուծման ուղիները)
2017 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 194-209
|
Armen Haykyants , Varduhi Danielyan
Սպառողների իրավունքների պաշտպանությունն էլեկտրոնային միջավայրում
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 58-65
|
Հայաստանի օրենսդրությամբ քաղաքացիական գործերով միջազգային ընդդատության որոշ հարցեր
2016 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 135-147
|
Armen Haykyants , Yevgenia Gyanjumyan
Генезис и значение системного подхода: философско-правовые основы (Համակարգային մոտեցման զարգացումը և նշանակությունը. իրավափիլիսոփայական հիմքեր)
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 1 (19), էջ 13-21
|
Հայաստանի Հանրապետության կոլիզիոն իրավունքի կատարելագործման առանձին հարցեր (համեմատական զուգահեռներ Հռոմ 1-ի ստանդարտների հետ)
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 55-63
|
Materials of Conference Devoted To 80th Anniversary of the Faculty of Law of the Yerevan State University
2014 | Book
Materials of conference devoted to 80th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, p. 494
|
Issues of Codification and Institutional Development of Conflict of Laws in the Republic of Armenia Legislation
2014 | Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.174-186
|
Ժամանակակից գլոբալիզացիան և միջազգային մասնավոր իրավունքի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2013 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված Շահեն Նիկոլայի Պետրոսյանի ծննդյան 100-ամյակին (14 դեկտեմբերի 2012թ.), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 148-158:
Միջազգային մասնավոր իրավունք
2013 | Book
երկրորդ հրատարակություն (լրացումներով և փոփոխություններով) Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, 552 էջ
Armen M. Haykyants , V. Danielyan
Գործարքի կնքման էլեկտրոնային ձևի հարցի շուրջ
2013 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 139.3, Երևան 2013թ., էջ 35-45
|
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, երրորդ մաս
2011 | Book
Դասագիրք բուհերի համար, Խմբագիրներ` Տ.Կ. Բարսեղյան, Գ.Հ. Ղարախանյան
4-րդ հրատարակություն (լրացումներով և փոփոխություններով), Երրորդ մաս, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, 504 էջ:
Ապրանքների միջազգային առուվաճառքի իրավական կարգավորումը
2010 | Book
Երևան, «Ասողիկ», 2011, 334 էջ
Կտակների գրանցման միջազգային համակարգը
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 131.3, Երևան 2010թ., էջ 16-23
|
Կտակների միջազգային գրանցման համակարգին Հայաստանի միանալու հեռանկարները և խնդիրները
2010
Հոդված
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2010
Միջազգային մասնավոր իրավունք
2010 | Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 560 էջ
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, երրորդ մաս
2009 | Book
Երրորդ մաս, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, 496 էջ, (Երևանի համալսարանի հրատ., 2003, 416 էջ):
Գիտական նվիրումի ակնառու օրինակ
2009
Հոդված
Հայաստանի Հանրապետություն, 2009 հուլիսի 1
Հայաստանի Հանրապետությունում ֆիզիկական անձանց անձնական օրենքը որոշելու որոշ հիմնախնդիրներ
2009 | Article
Պետութուն և իրավունք, թիվ 4 (46), Երևան, 2009, էջ 28-37
Արմեն Հայկյանց , Մանե Կարապետյան
Լիակատար նյութական պատասխանատվության մասին պայմանագրի ինստիտւտը ՀՀ-ում
2009 | Article
Իրավագիտության հարցեր, նո. 1-2, 2009, էջ 54-59
Իրավական մտքի ծանրակշիռ ներդրում
2009 | Article
Հայաստանի Հանրապետություն օրաթերթ, 2009 նոյեմբերի 28
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք (երկրորդ մաս)
2008 | Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, 560 էջ
ՀՀ կոլիզիոն-իրավական կարգավորման որոշ խնդիրներ երկքաղաքացիության ինստիտուտի ներդրման պարագայում
2008 | Article
Պետություն և իրավունք , Ե., 2008, նո. 3(41), էջ 29-32
Հայաստանի մասնավոր իրավունքի զարգացման որոշ հեռանկարների շուրջ
2008 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի հիմնադրման 75-ամյակին նվիրված Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (27-28 նոյեմբերի 2008թ.), ԵՊՀ հրատ., էջ 294-303
Некоторые проблемы совершенствования институтов семейного права
2007
Статья
Армен Айкянц
Республика Армения. Закон. М. 2007. No 2. 189-203с.
Развитие частного права в Армении в условияx потерии государственности и застоя феодальныx отношений (15-18вв.)
2007 | Article
Журнал Российского права. М. 2007, No 3.,106-115с.
Становление частного права в Армении в период развитого средневековья (X-XIVвв.)/Մասնավոր իրավունքի զարգացումը Հայաստանում զարգացած ֆեոդալիզմի ժամանակաշրջանում (X-XIV դարեր)
2007 | Article
Государство и право. М. Наука, 2007, No12.,71-79с.
Некоторые проблемы совершенствования институтов семейного права в Республике Армения /Հայաստանի Հանրապետությունում ընտանեկան իրավունքի ինստիտուտների կատարելագործման որոշ հիմնախնդիրներ
2007 | Article
Закон. М. 2007. No 2. 189-203с.
Մասնավոր իրավունք (պատմական զարգացումը և արդի միտումները)
2006
Հոդված
Իրավագիտության հարցեր, Երևան – 2006թ., նո 3,14 – 23 էջ
Проблемы гармонизации частно-правового и публично-правового регулирования в сфере трудовыx отношений в Республике Армения.
2006 | Article
Իրավագիտության հարցեր ("Вопросы правоведения", Ереван, 2006, # 4), Երևան, 2006, թիվ 4, էջ 34-45:
История развития частного права в Армении (Հայաստանում մասնավոր իրավունքի պատմական զարգացումը)
2006 | Book
Росс. Академия гос. Службы при Президенте РФ, Е., 2006г., 252с.
Общая характеристика частного права в Армении до 3 века н.э.(Մասնավոր իրավունքի ընդհանուր բնութագիրը Հայաստանում մ.թ. 3-րդ դարում)
2006 | Article
Законодательство No 6, 2006г., 88-91с.
Кодификация коллизионных норм в Республике Армения. (Достижения и проблемы)
2005 | Article
Вестник межпарламентской ассамблеии, С.Петербург, 2005г.,No 1(41), 242-2487с.
Մասնավոր-իրավական և հանրային-իրավական կարգավորման խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2005 | Article
Իրավագիտության հարցեր, Եր., 2005թ., թիվ 4, էջ 10-13
Անդրազգային իրավունք /երրորդ իրավակարգի կառուցման ճանապարհին
2005 | Article
Իրավագիտության հարցեր, Եր., 2005թ., թիվ 2, էջ 21-25
Արմեն Հայկյանց , Նորա Կարապետյան
Բարեխղճության սկզբունքը միջազգային առևտրային
2005 | Article
Իրավագիտության հարցեր, Եր., 2005թ., թիվ 3, էջ 31-34
Միջազգային գործարար շրջանառության սովորույթները և նրանց տեղը Հայաստան
2004 | Article
Իրավագիտության հարցեր, Եր., 2004թ., թիվ 3, էջ 59-65
Միջազգային մասնավոր իրավունք
2003 | Article
Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2003թ., 352 էջ
Կոլիզիոն նորմերի և օտարերկրյա օրենքի մեկնաբանումը
2002 | Article
Իրավագիտության հարցեր, Եր., 2002 թ., թիվ 1-2, էջ 41-47
Հանրային կարգի վերապահումը միջազգային մասնավոր իրավունքում
2002 | Article
Իրավագիտության հարցեր, Եր., 2002 թ., թիվ 3-4, էջ 42-48
Մասնավորիրավունքի ինտերնացիոնալացումը Հայաստանում ֆեոդալիզմի վաղ և միջին դարաշրջաններում
2002 | Article
Իրավագիտության հարցեր, Եր., 2004թ., թիվ 1-2, էջ 39-42
Արտաքին-տնտեսական պայմանագրերի կոլիզիոն կարգավորումը ՀՀ օրենսդրությամբ
1999 | Article
Իրավագիտության հարցեր, Եր., 1999 թ., թիվ 1, էջ 46-51:
Կոլիզիոն նորմերն ըստ ՀՀ օրենսդրության
1999 | Article
ԵՊՀ, Եր., 1999 թ., 32 էջ:
Աշխատանքային հարաբերությունները միջազգային մասնավոր իրավունքում
1998 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 1998 թ., թիվ 3։
Օտարերկրյա ներդրումների հասկացությունը և իրականացման ձևերն ըստ ՀՀ օրենսդրության
1998 | Article
ԵՊՀ, Եր., 1998 թ., 43էջ
Համատեղ ձեռնարկությունների հիմնադրման ձևով օտարերկրյա ներդրումների իրականացման իրավական կարգավորումը ՀՀ օրենսդրությամբ
1998 | Article
Իրավագիտության հարցեր, Եր., 1998 թ., թիվ 2, էջ 34-49
Օտարերկրյա ներդրումների հասկացությունը և չափանիշները
1998 | Article
Իրավագիտության հարցեր, Եր., 1998 թ., թիվ 1, էջ 28-35
Օտարերկրյա ներդրումների պաշտպանության պետական երաշխիքները ՀՀ-ում
1997 | Article
Իրավագիտության հարցեր, Եր., 1997 թ., թիվ 1, էջ 63-72
Օտարերկրյա ներդրումների իրականացման պայմանագրային ձևը
1996 | Article
Բանբեր Երևանի պետական համալսարանի, 1996, նո. 2, էջ 113-121
Օտարերկրյա ներդրումների իրականացման պայմանագրային ձևը և ՀՀ օրենսդրությունը
1996 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (89), Երևան 1996թ., էջ 113-121
|