Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>
David M. Serobyan

Candidate of Law, Associate Professor | Chair of Civil Law
Education
1987 - 1992: Machine-building faculty of the Yerevan Polytechnic Institute
Main field of study - Machine-building Technology
1993 - 1997: Faculty of Law of Yerevan State University
Main field of study - Law

Post-graduate education and training
2000 - 2002: Moscow State Economical University, Nejinskaya 7, Moscow
2002 - 2004: Yerevan State University
Main field of study - Civil and Commercial Law

Main field of scientific researches:
Legal regulation of stock turnover at the Stock Market

Awarded degree:
Candidate of Law

Professional Membership:
Member of Bar Association of Republic of Armenia (BARA)

Professional Experience:
1997 - 2001: General Prosecutor Office of the RA, Senior Investigator
2001 - 2002: Moscow State Economical University, Financial Law Chair, senior lecturer
2002 - 2005: Civil Law Chair of YSU, Lecturer
2005 - present: Civil Law Chair of YSU, Assistant Professor

Major areas of responsibility:
Teaching Civil Law, Commercial Law
Preparation and development of curriculum and courses

The scope of research:
problems of legal regulation of corporate relations stock market
problems of property responsibility and legal regulation of commercial relationships

Languages:
Russian: Good
English: Good

(+374 60) 71-02-52
(inner line 12-52)

Բաժնետիրական համաձայնագիրը որպես քաղաքացիաիրավական պայմանագրի տեսակ
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2021 № 2 (35), էջ 41-56
|
The Problem of Interplay of the Concepts of Economic Activity and Entrepreneurial Activity in the Light of Constitutional Amendments
2018 | Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 127-137
|
ՀՀ քաղաքացիական իրավունք. սեփականության իրավունք
2018 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, խմբ.` Վ. Դ. Ավետիսյան։– Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2018, 221 էջ (էլեկտրոնային գիրք)
|
Տնտեսական և գործարարական գործունեության հարաբերակցության հիմնախնդիրը սահմանադրական փոփոխությունների լույսի ներքո
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 1 (25), էջ 45-52
|
ՀՀ քաղաքացիական իրավունք . Պարտավորական իրավունք
2017 | Book
Խմբ.` Վ. Դ. Ավետիսյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 276 էջ (էլեկտրոնային գիրք)
|
Տնտեսական գործունեության հասկացությունը սահմանադրական փոփոխությունների լույսի ներքո
2017 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 210-230
|
Տնտեսական ընկերությունների գործարքներում շահագրգռվածություն ունեցող անձանց հարցի շուրջ
2016 | Article
Դատական իշխանություն, 2016, 4-5, էջ 48-53
Պայմանագրային կարգապահության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2014 | Article
Դատական իշխանություն, Երևան, 2014, էջ 2-14
Քաղաքացիական իրավունք (գործնական պարապմունքների ձեռնարկ): Երկրորդ մաս: (2-րդ հրատարակություն՝փոփոխություններով և լրացումներով)
2013 | Book
Գ.Հ. Ղարախանյանի և Տ.Կ. Բարսեղյանի խմբագրությամբ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, 154 էջ
Բաժնետոմսի հասկացությունը և թողարկման իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները
2013 | Article
Դատական իշխանություն, Եր., 2013, թիվ 5 (166), 60-67 էջեր
Կորպորատիվ իրավահարաբերությունների մասնակիցների (բաժնետերերի) իրավունքների ծագման և իրականացման իրավական կարգավորման որոշ հիմնահարցեր
2012 | Article
Դատական իշխանություն, Երևան, 2012 5/154 էջ 2-11:
Կորպորատիվ իրավահարաբերություններում բաժնետիրական և սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների կողմից իրավունքի չարաշահումը որպես իրավախախտման տարատեսակ
2012 | Article
Դատական իշխանություն, Երևան, 2012, 12 (161), էջ 52-61:
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Սեփականության օտարումը հասարակության և պետության կարիքների համար կարող է կատարվել միայն բացառիկ՝ գերակա հանրային շահերի դեպքերում, օրենքով սահմանված կարգով, նախնական համարժեք փոխհատուցմամբ (հոդված 31, մաս 3)
2010 | Article
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ, ընդհանուր խմբագրության Գ.Հարությունյանի և Ա.Վաղարշյանի., Եր., «Իրավունք», 2010, էջ 367-375
Պետությունը պաշտպանում է uպառողների շահերը, իրականացնում oրենքով նախատեuված միջոցառումներ` ապրանքների, ծառայությունների և աշխատանքների որակի վերահuկողության ուղղությամբ, հոդված 31.1
2010 | Article
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ, ընդհանուր խմբագրության Գ.Հարությունյանի և Ա.Վաղարշյանի., Եր., «Իրավունք», 2010, էջ 380-388
Հոդված 33.1.
2010 | Article
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ, ընդհանուր խմբագրության Գ.Հարությունյանի և Ա.Վաղարշյանի., Եր., «Իրավունք», 2010, էջ 406-417
Գործարարական հարաբերությունների կարգավորվածությունը ՀՀ օրենսդրությամբ
2007 | Article
Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու ԵՊՀ (29 նոյեմբերի 2007 թ.), էջ 82-92
Քաղաքացիական իրավունք (գործնական պարապմունքների ձեռնարկ): Երկրորդ մաս
2007 | Book
Գ.Հ. Ղարախանյանի և Տ.Կ. Բարսեղյանի խմբագրությամբ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007, 154 էջ
Կորպորատիվ արժեթղթերի շրջանառության մի քանի հիմնահարցեր
2005 | Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2005թ., № 1 (27) էջ 30-37
Исторические аспекты возникновения развития акционерных обществ и акций /Բաժնետիրական ընկերությունների և բաժնետոմսերի առաջացման և զարգացման պատմական ասպեկտները /
2005 | Article
Դատական իշխանություն, Երևան, 2005 9-10/74-75, էջ 65-69:
Արժեթղթերի հասկացությունը և իրավական բնույթը
2005 | Article
Դատական իշխանություն, Երևան, 2005 11-12/76-77 էջ 62-66
Բաժնետոմսի` որպես արժեթղթի առանձին տեսակի բնութագիրը
2005 | Article
Դատական իշխանություն, Երևան, 2005 15-16/80-81 էջ 66-69
Акция как ценная бумага. Правовые аспекты
2005 | Article
Современные проблемы экономики и современного управления: Сборник научных трудов. ИНИОН РАН. Москва, 2002, № 5
Правовые аспекты эмиссии акций акционерными обществами
2002 | Article
"Современные проблемы экономики и современного управления: Сборник научных трудов"
ИНИОН РАН, Москва, 2002, № 4:
Законодательство США и ФРГ об акциях как особом типе ценных бумагах
2001 | Article
Аспиран и соискатель. Журнал актуальной научной информации.
Москва, 2001, № 6:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք
2001 | Book
Դասագիրք բուհական, ԵՊՀ հրատ., 2001