Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>
Gevorg B. Danielyan

Head of Chair, Doctor of Law, Professor | Chair of History and Theory of State and Law
Education
2003: Training at Budapest International Academy of Strategy
1997: Training at Washington International Law Institute
1984 - 1987: PhD studies at the Institute of State and Law under the USSR National Academy of Sciences
1975 - 1983: Yerevan State University, Faculty of Law

Scientific Degree, Rank
Doctor of Law, Professor

Topics of Scientific Thesis Research
«The role of local authorities in the sphere of lejitimacy strengthening», c.o.l. Jb 00.02, Public law (constitutional, administrative, financial, municipal, environmental, European law, state management)
«The issues of sustaining administrative justice in the Republic of Armenia», c.o.l JB -00.01 Theory and History of State and Law, History of Legal Studies and JB-00.02, Public law (constitutional, administrative, financial, municipal, environmental, European law, state management)

Scope of Scientific Researches
Mechanisms of exercising and defending constitutional laws, issues of administrative law, administrative proceeding, the ways of improving administration and administrative justice

Lectured Courses
Constitutional law, Administrative law, Administrative responsibility, Administrative proceeding and legal proceedings, Municipal law

Professional Activity
1988 - 1990: Lecturer of the Chair of Constitutional and International Law at the Faculty of Law, Yerevan State University
1989 - 1992: Head of Interracial Relations Control Department at RA Prosecutоr's Office
1992 - 1996: Interregional Prosecutor of Hrazdan
1996 - 1999: Prosecutor of RA General Prosecutor's Department
2000 - 2004: Head of Defence of State Interests Department of RA General Prosecutor's Office
2004 - 2007: Deputy Prosecutor General of RA
2007 - 2010: Ministry of Justice of Republic of Armenia
2011 - 2018: Counsellor of RA Constitutional Court
1998 - 2008: Associate Professor of the Chair of Constitutional Law of the Faculty of Law at Yerevan State University
2008 - 2013: Professor
2013 - 2018: Head of the Chair of Constitutional Law of the Faculty of Law at Yerevan State University

Participation in Scientific/ Professional Structures
2011 present JB.00.01 and JB.00.02 - member of 001 Professions Council at YSU Jurisprudence
2012 present member of Scientific Council at RA Public Administration Academy

Participation in Editorial Staffs
A member of editorial boards of scientific journals «Law and Reality» («Orenq ev irakanutyun»), «State and Law» («Petutyun ev iravunq»), «Judicial authorities of Karabakh» («Gharabaghi datakan ishkhanutyun»)

Participation in Public and Other Structures
Since 2011: President of the Board of «Center for Constitutional Law» NGO
Since 1998: Member of Law Society of Republic of Armenia
Since 2009: Member of «Armenian Lawyers Association» NGO

Awards/ Titles
2004: Class rank of Second-rank State Councillor of Justice
2006: Honorary title of «Honored Lawyer of Republic of Armenia»
Awarded with a number of governmental medals and letters of recognition

Languages
Armenian, Russian and French

Service in the Armed Forces
1977 - 1979: compulsory military service in the Soviet Army

(+374 60) 71-02-56
(inner line 12-56)

Հայ-թուրքական բանակցային գործընթացի իրավական ասպեկտները
2022 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 4-14
|
Իրավաստեղծ գործունեություն և իրավաբանական տեխնիկա
2021 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ. 2021 թ., 255 էջ
|
Իրավունքի չարաշահումը
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2021 № 2 (35), էջ 3-21
|
Իրավական կոլիզիաների և օրենսդրական բացերի հաղթահարման արդի հիմնահարցերը
2020 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 5-26
|
Երեխայի անձնական տվյալների պաշտպանության արդի հիմնահարցերը
2019 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 111-128
|
Evolution of Terminology in the Context of Armenian Jurisprudence
2018 | Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 72-87
|
Վլադիկ Ներսեսյանցի իրավափիլիսոփայական ժառանգությունը և իրավունքի զարգացման արդի հիմնախնդիրները
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 3 (27), էջ 23-40
|
Վարչարարության առանձնահատկությունները ազգային անվտանգության ոլորտում
2018 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 58-77
|
Մտքի, խղճի և կրոնի ազատության կառուցակարգային և իրավական երաշխիքները ՀՀ Սահմանադրությունում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 3 (24), էջ 25-41
|
Սահմանադրական իրավունքների իրացման իրավական մշակույթը
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 2 (23), էջ 18-32
|
Վարչական վարույթի առանձին տեսակների անհրաժեշտությունը պայմանավորող չափանիշները
2017 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 69-88
|
Իրավունքների իրացման ու պաշտպանության իրավական մշակույթի վերաիմաստավորման արդի ուղենիշները
2017 | Article
ԼՂՀ դատական իշխանություն, 1(23), Երևան, 2017թ., էջ 18-27
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք երկրորդ
2016 | Book
Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., պատ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 400 էջ:
Իրավական որոշակիության, իրավունքի անալոգիայի (համանմանության) և իրավական ակտի մեկնաբանության փոխհարաբերության արդի հիմնախնդիրները
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 3-17
|
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական իրավունք. Գիրք առաջին
2016 | Article
Տիգրան Մեծ: 2016թ․, 416 էջ
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք. գիրք երկրորդ
2016 | Article
Տիգրան Մեծ: 2016թ․, 400 էջ, Հայաստան
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք առաջին
2016 | Book
Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., գլխ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 416 էջ:
ԵԱՏՄ-ի մարմինների որոշումների իրավական արժեքը ներպետական իրավական համակարգում
2016 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 68-88
|
Հայաստանի Հանրապետության մունիցիպալ իրավունք
2015 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ / ընդհանուր խմբագրությամբ Գ.Դանիելյանի, Երևանի պետ. համալս., Հայրապետ, 2015, 384 էջ
|
Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի դրույթները եւ դրանց իրացման հիմնական ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2015 | Book
Գիտագործնական հետազոտություն. - Եր.: Հայրապետ հրատ., 2015, 240 էջ:
|
«Հայոց եղեռն» և «ցեղասպանություն» եզրույթների փոխհարաբերությունը
2015 | Article
«Օրինականություն», № 1, հատուկ թողարկում, 2015թ., էջեր 21-30
Հայոց եղեռնի դատապարտման իրավական հիմքերը
2015 | Article
Երևանի պետական համալսարանի հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի «Հայագիտության հարցեր» հանդես, 2015, № 1(4), էջեր 28-44
Վարչարարության սահմանների վերանայման հայեցակարգային հարցադրումները
2015 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Նվիրվում է Ա. Եսայանի ծննդյան 100-ամյակին, գլխ. խմբագիր՝ Գ. Ղազինյան, Եր.: ԵՊՀ, 2015, էջ 98-123
|
Հանրաքվեի` որպես անմիջական ժողովրդավարության ինստիտուտի վերանայման հիմանարար ուղղությունները
2014 | Article
Պետություն և իրավունք, N 3-4 (65-66), Երևան, 2014, էջեր 5-20
|
Current Issues of Public Service on the Background of Administrative Improvements
2014 | Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.41-52
|
Թուրքիայի 1919-1920 թթ. դատավճիռների իրավական արժեքը Հայոց եղեռնի դատապարտման համատեքստում
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 143.3, 2014 (№ 2), էջ 3-14
|
Հասարակության ներքին հակասությունների սահմանադրաիրավական արտացոլումը
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 142.3, 2014, էջ 3-12
|
Հայոց եղեռնի ճանաչման իրավական հիմքերի արդի ասպեկտները
2013 | Article
ԵՊՀ իրավագիտւթյան ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված Շահեն Նիկոլայի Պետրոսյանի ծննդյան 100-ամյակին /14 դեկտեմբերի 2012թ./, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 320 էջ, էջեր 95-116
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք
2012 | Book
Դասագիրք, (վերահրատարակումներով), 5րդ հրատարակություն, խմբագիր` Ն.Ա.Այվազյան, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 736 էջ
Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավունք
2012 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ (ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Դանիելյանի), ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 704 էջ
Կոալիցիոն կառավարություն (իրավական ասպեկտներ)
2012 | Article
Պետություն և իրավունք, N1-2 (55-56), հրատարակիչ` ՀՀ իրավաբանների միություն, Երևան, 2012, էջեր 52-64
|
Legal Personality of Non-Governmental Ogranizations (Constitutional- Legal Analysis)
2012 | Article
Конституционное правосудие /Международный вестник, Конференции органов Конституционного контроля стран новой демократии /, 4(58) 2012, Ереван, 2012, էջեր 17-35
Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի ու պատժի դեմ ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի կիրառումը Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում
2011 | Article
Դիտորդ, N 10 (48) մարտ, Երևան, 2010, էջեր 19-22
Կոռուպցիայի կանխարգելման իրավական և բարոյահոգեբանական ասպեկտները
2011 | Article
Ազգային գաղափար, թիվ 5 (26), Երևան, 2011, էջեր 25-29
Ազատազրկվածներն արդար դատաքննության խորապատկերում
2011 | Article
Ազգային գաղափար, թիվ 3(24), Երևան, 2011, էջեր 19-22
Վարչական վարույթ և դատավարություն
2011 | Book
Տիգրան Մեծ հրատարակչություն, Երևան, 2011, էջ 384
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Վարչական պատասխանատվություն Հայաստանի Հանրապետությունում
2007 | Book
ԱՌՏ հրատարակչություն, Երևան, 2007, էջ 248
Իշխանության տարանջատման սկզբունքի նենգափոխման արդի մարտահրավերները
2005 | Article
Պետություն և իրավունք, N2 /28/, հրատարակիչ` ՀՀ իրավաբանների միություն, Երևան, 2005, էջեր 5-14
Հավաքների և միավորման ազատության իրավունքի իրավական կարգավորման և պաշտպանության հիմնախնդիրները
2004 | Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), թիվ 3 /հուլիս-սեպտեմբեր/, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2004, էջեր 23-31
Իրավական ակտերի նախնական վարչաիրավական վերահսկողության ինստիտուտի ձևավորման նախադրյալները
2004 | Article
Հանրային կառավարում՚ (գիտական ամսագիր), Տիգրան Մեծ հրատարակչություն, թիվ 1-2, Երևան, 2004, էջեր 70-81
Վարչական արդարադատության կայացման հիմնախնդիրները
2004 | Book
ԱՌՏ հրատարակչություն, Երևան, 2004, էջ 328
Վարչական արդարադատության հասկացության բնորոշման նախադրյալները
2004 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (112), Երևան 2004թ., էջ 7-20
|
Վարչական արդարադատության ձևավորման հիմնախնդիրները
2003 | Article
Օրենք և իրավունք, թիվ 5-6, /67-68/ մարտ, Գասպրինտ հրատարակչություն, Երևան, 2003, էջեր 8-11
Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված զանցանքների և հանցագործությունների քննության ու որակման հիմնախնդիրները
2003 | Book
ԱՌՏ հրատարակչություն, Երևան, 2003, էջ 304
Ուրիշի ապօրինի տիրապետությունից գույքի հետ պահանջելու /վինդիկացիոն հայցի/ աքսիոլոգիական և գործնական նշանակությունը քրեական և վարչական վարույթի շրջանակներում
2003 | Article
Պետություն և իրավունք, N1 /19/, հրատարակիչ` ՀՀ իրավաբանների միություն, Երևան, 2003, էջեր 18-29
Վարչական արդարադատության ձևավորման հայեցակարգային հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում
2003 | Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), թիվ 4 /հոկտեմբեր-դեկտեմբեր/, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2003, էջեր 13-22
Հետաքննության և քրեական հետապնդման հիմնահարցերը միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրությունում և Հայաստանի Հանրապետության կողմից այդ միջազգային փաստաթղթի վավերացման հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները
2002 | Article
Պետություն և իրավունք, N2 /16/, հրատարակիչ` ՀՀ իրավաբանների միություն, Երևան, 2002, էջեր 14-31
Վարչական պատասխանատվություն
2002 | Book
Լույս հրատարակչություն, Երևան, 2002, էջ 280
“Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքի վերաբերյալ գիտագործնական մեկնաբանություններ
2001 | Book
Ամարաս հրատարակչություն, Երևան, 2001, էջ 104
Հարկային պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարումների պարտավորությունները կատարելուց հրաժարվելու կամ չարամտորեն խուսափելու արարքի որակման առանձնահատգկությունները
2000 | Article
Երևան, 2000, էջ 107, էջեր 129-139
Կազմակերպությունների վարչական պատասխանատվության էությունըՈւրիշի ապօրինի տիրապետությունից գույքի հետ պահանջելու /վինդիկացիոն հայցի/ աքսիոլոգիական և գործնական նշանակությունը քրեական և վարչական վարույթի շրջանակներում
1999 | Article
Պետություն և իրավունք, N2 /5/, հրատարակիչ` ՀՀ իրավաբանների միություն, Երևան, 1999, էջեր 36-43
Կազմակերպությունների վարչական պատասխանատվության էությունըՈւրիշի ապօրինի տիրապետությունից գույքի հետ պահանջելու /վինդիկացիոն հայցի/ աքսիոլոգիական և գործնական նշանակությունը քրեական և վարչական վարույթի շրջանակներում
1999 | Article
Պետություն և իրավունք, N2 /5/, հրատարակիչ` ՀՀ իրավաբանների միություն, Երևան, 1999, էջեր 36-43