Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>
Gevorg V. Petrosyan

Candidate of Law, Associate Professor | Chair of Civic Procedure
Education
1990 - 1995: Faculty of Law, Yerevan State University, Diploma with honor
1995 - 1998: PhD student at Yerevan State University

Academic degree and academic rank
PhD in Law, Associate Professor

PhD thesis
“Liability of the enterprise head for infringement of labor legislation”. Specialization 00.03 – “Private Law”.

Research areas
Labor law, judicial and non-judicial procedures of labor disputes settlement

Teaching interest
Labor Law of RA, Labor disputes, Legal regulation of human resources management at the companies

Work experience
2003 - present: Associate Professor at the Chair of Civil Procedure of YSU
2010 – present: Head of HR Department at «Yerevan Jur»
2014 - present: Lecturer at the Academy of Justice of RA
2009 May - November: Minister of Labor and Social Issues of RA
2008 - 2009: Leading expert on labor law issues
2008 - 2015: Member of the Qualification Commission adjacent to the General Prosecutor of RA
2007 - 2008: Head of Legal Control Department at the Control Chamber of RA
2005 - 2008: Legal Consultant of the Chief Director of «ArmenTel» CJSC
2004 - 2005: Head of Administration of Community leader of Nor-Norq
2002 - 2005: Head of the Chair of Social Sciences at the Armenian-Russian University of Vanadzor
1998 - 2003: Assistant at the Chair of Civil Procedure of YSU
1996 - 1998: Lecturer at the Chair of Civil Procedure of YSU
1996 - 2001: Dean of the Law Faculty of the University «Grigor Zohrap»
1988 - 1990: Worker at the state enterprise «Myasnikyan kanachapatum»
1990: Assistant at the Chair of Physical Culture of Yerevan State Medical University

Professional membership
Since 1998 Member of Armenian Bar Association

Awards
• Gratitude certificate by the General Prosecutor of RA (2012)
• Anniversary medal of the General Prosecutor's Office of RA (2013)
• Medal of Yerevan State University (2014)

Languages
Armenian (native), Russian (good), English (fair)

(+374 60) 71-02-44 (inner line 12-44)

Աշխատանքային իրավունքների չարաշահման խնդրի շուրջ (ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի գիտագործնական մեկնաբանություններ)
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 2 (23), էջ 44-53
|
Քաղաքացիների աշխատանքային իրավունքների ապահովման սահմանադրաիրավական որոշ երաշխիքների շուրջ (ՀՀ Սահմանադրության վերլուծություն)
2017 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 271-281
|
ՀՀ Սահմանադրության նոր զարգացումները և աշխատանքային օրենսդրության բարեփոխման հրամայականը
2016 | Article
Մարդու առանձին սոցիալական իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետության 2015թ. փոփոխություններով Սահմանադրության համատեքստում, Երևան, «ԻՐԱՎՈՒՆՔ» 2016. էջ 79-98
|
Աշխատանքային պայմանագրի պայմանի խախտումով պայմանագրի լուծմամբ պատճառված վնասի հատուցման խնդրի շուրջ
2016 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 201-211
|
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային իրավունք (հատուկ մաս)
2015 | Book
ԵՊՀ, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2015, 736 էջ
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային իրավունք (ընդհանուր մաս)
2015 | Book
2-րդ հրատարակություն, լրացումներով և փոփոխություններով, ԵՊՀ, Եր., «Հայրապետ» հրատ., 2015, 352 էջ
Particularities of Distributing the Obligation of Proving of Labor Disputes in Civil Procedure
2014 | Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 285-295
|
Աշխատանքից անօրինական ազատված անձանց պատշաճ փոխհատուցման սկզբունքի իրացումը ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում
2012 | Article
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, էջեր 267-279
Հսկողությունը և վերահսկողությունը աշխատանքային օրենսդրության պահպանման նկատմամբ (գիտագործնական մեկնաբանություններ)
2011 | Article
Դատական իշխանություն, թիվ 4 (141), Եր., 2011, էջ 20-28
ՀՀ Սահմանադրության 32-րդ հոդվածի մեկնաբանություն
2010 | Article
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ, Գ. Հարությունյանի և Ա. Վաղարշյանի ընդհ. խմբ., «Իրավունք» հրատ., Եր., 2010, էջ 388-402
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային իրավունք (ընդհանուր մաս)
2009 | Book
Բուհական դասագիրք, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2009, 336 էջ
Կենսաթոշակի տարիքը որպես աշխատանքային պայմանագրի լուծման հիմք
2008 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի հիմնադրման 75-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (27-28 նոյեմբերի 2008 թ.), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, էջ 109-122
Աշխատողի և գործատուի շահերի զուգակցումը ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում
2007 | Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2007, թիվ 1, էջեր 39-47
Աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորումը Մխիթար Գոշի ատաստանագրքում
2005 | Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2005, թիվ 1, էջեր 13-17
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրքը (գիտահանրամատչելի վերլուծություն)
2005 | Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2005, թիվ 1(27), էջեր 74-85
Աշխատանքային իրավունքի աստվածաշնչյան հիմունքները
2004 | Article
«Իրավագիտության հարցեր», Երևան, 2004, թիվ 1-2, էջեր 52-57
Ժամկետային աշխատանքային պայմանագրի իրավական բնութագիրը (համեմատական վերլուծություն)
2003 | Article
«Իրավագիտության հարցեր», Երևան, 2003, թիվ 1, էջեր 6-10
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթների կիրառումը աշխատանքային պայմանագրեր կնքելիս
2001 | Article
Դասախոսության տեքստ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2000, 32 էջ
Պետություն և իրավունք
2001 | Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանցիների համար, Տիգրան Մեծ, Երևան, 2001, 192 էջ
Աշխատանքային իրավունքի ընդհանուր-իրավական և միջճյուղային սկզբունքները
2000 | Article
«Իրավագիտության հարցեր», Երևան, 2000, թիվ 3-4, էջեր 51-56
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթների կիրառումն աշխատանքային հարաբերություններում
2000 | Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2000, 32 էջ
Առանձին կատեգորիայի աշխատողների աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը
1998 | Article
«Իրավագիտության հարցեր», Երևան, 1998, թիվ 1, էջեր 19-28
Ձեռնարկության ղեկավարի կարգապահական պատասխանատվությունը
1998 | Article
«Իրավագիտության հարցեր», Երևան, 1998, թիվ 3, էջեր 66-71
Պետության և իրավունքի հիմունքներ
1998 | Book
Դասագիրք 9-10-րդ դասարանի համար, «Լույս» հրատ., Երևան, 1998, 336 էջ
Քաղաքացիների աշխատանքային իրավունքների քրեաիրավական պաշտպանությունը
1997 | Article
«Իրավագիտության հարցեր,» Երևան, 1997, թիվ 1, էջեր 55-63
Աշխատանքային օրենսդրության խախտման բնութագիրը
1996 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (90), Երևան 1996թ., էջ 117-124
|
Աշխատանքային օրենսդրության խախտման բնութագիրը
1996 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 1997, թիվ 3, էջեր 117-134