Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>
Samvel V. Muradyan

Candidate of Law, Associate Professor | Chair of Constitutional Law
Education
Faculty of the Law, YSU.

Academic degree
1983: Candidate of Law, Moscow, Institute of Sate and Law USSR Academy of Science

Professional experience
Research: 12 years of research experiences at Institute of the Philosophy and Law Academy of RA and at the Institute of the State and Law in Moscow, 19 years at YSU

Academic courses
Financial Law, Banking Law, Business Law, Tax Law, Administrative responsibility, Constitutional Law.

Scale of professional interests
Financial Law; Banking Law - Business Law, Tax Law, Administrative Law.

Participation in grant projects
Participation in “Municipal employment of RA” Law project drill.

Languages
Armenian (native), Russian, English

Professional membership
Member of Bar Association of RA

(+374 60) 71-02-48 (inner line 12-48)

Բանկային գաղտնիքի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները
2020 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 27-42
|
Հարկային իրավախախտումների համար պատասխանատվության միջոցները և դրանց կիրառման վարույթը
2019 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 93-110
|
Հարկային վարույթի և հարկային վարչարարության փոխհարաբերության որոշ հիմնահարցեր
2017 | Article
Պետություն և իրավունք, N 4 (78), Երևան, 2017, էջ 39-48
|
Հարկային վարչարարության դերը պետության գանձումային (ֆիսկալ) գործառույթի իրականացման գործում
2017 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 130-143
|
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք երկրորդ
2016 | Book
Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., պատ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 400 էջ:
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք. գիրք երկրորդ
2016 | Article
Տիգրան Մեծ: 2016թ․, 400 էջ, Հայաստան
Թույլտվությունը և լիցենզավորումը, որպես տնտեսության վրա ներգործության կարևոր կառավարման մեթոդներ
2016 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 124-134
|
Հայաստանի Հանրապետության մունիցիպալ իրավունք
2015 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ / ընդհանուր խմբագրությամբ Գ.Դանիելյանի, Երևանի պետ. համալս., Հայրապետ, 2015, 384 էջ
|
Տնտեսության պետական կարգավորման գործառույթներն ու իրավական մեթոդները
2015 | Article
Պետութուն և իրավունք, թիվ 2(68), Երևան, 2015 թ., էջեր 76-83
|
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք
2012 | Book
Դասագիրք, (վերահրատարակումներով), 5րդ հրատարակություն, խմբագիր` Ն.Ա.Այվազյան, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 736 էջ
Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավունք
2012 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ (ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Դանիելյանի), ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 704 էջ
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
ՀՀ ձեռնարկատիրական (բիզնեսի) իրավունք
2010 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, խմբագիր` Վ. Վ. Ռաֆայելյան, ԼԻՄՈՒՇ հրատարակչություն, Երևան, 2010, 220 էջ
Ֆինանսական իրավունք
2009 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, խմբագիր` Ռաֆայել Եղյան, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2009, 352 էջ
Պետության դերը արդար ու հավասար մրցակցության ապահովման գործում
2007 | Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), N 4, Երևան, 2007, էջեր 14- 19
Ֆինանսական իրավունք
2006 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, (վերահրատարակումներով), ԵՊՀ, Երևան, 2009, 350 էջ։
Անցումային տնտեսության պետական կառավարումը
2006 | Article
Հանրային կառավարում. Գիտական հանդես, թիվ 1, Երևան, 2006, էջեր 49-59
Характерные особенности исполнительные власти
2006 | Article
Сборник научных Годовая научная конференция , статей, РАУ,2006 с.272-277
Բանկային իրավունքի հասկացությունը և համակարգը
2005 | Article
Հանրային կառավարում.Գիտական հանդես, թիվ 5, Երևան, 2005, էջեր 52-60
Բյուջետային իրավունք
1998 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ՌԱՎՎԻ, Երևան, 1998, 64 էջ
«Արժութային կարգավորման մասին» ՀՀ 1993թ. սեպտեմբերի 2-ի օրենքի մեկնաբանաությունը
1996 | Book
Երևան, Մխիթար Գոշ., 1996, էջ14
Արժեթղթերի մասին ՀՀ 1993թ. սեպտեմբերի 1-ի օրենքի մասին, մեկնաբանաությունը
1996 | Book
Երևան, Մխիթար Գոշ, 1996, էջ14։
Ս. Մուրադյան , Ա.Բաղդասարյան, Վ.Ստեփանյան
117 հարց ՀՀ սահմանադրության մասին ձեռնարկ
1995 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, գիտահանրամատչելի ձեռնարկ, Երևան, Մխիթար Գոշ, 1995., 64 էջ
О совершенствовании отношений Совета Министров союзной республики с исполкомами местных Советов
1988 | Article
В. кн.: Организация управления эконимическим и социальным развитием союзной республики. Ашхабад. 1988, стр 4
Ղեկավարումն ընդհանուր իրավասության մարմինների համակարգում
1987 | Book
Մենագրություն, Երևան 1987, ԳԱԱ հրատ.. էջ 157։
Правовые основы отношений Совета Министров Арм. ССР с правохранительными
1985 | Article
В. кн.: “Проблемы совершенствования организации и деятельности органов государственного управления союзной республики” Ашхабад, 1985, Изд-во АН Туркменской ССР. стр. 4
Правовые формы руководства Совета Министров союзной республики с исполкомами местных Советов
1985 | Article
В кн.: Актуальные вопросы сов. права. Изд-во Казанского гос. университета. Казань, 1985. стр 3
Организация работы аппарата управления исполкомов
1984 | Book
В. кн.: “Госуд. служба в СССР и ГДР” М., 1984. Изд-во АН СССР, стр. 3
Երևանի համալսարանի հիմնադրման 60-ամյակը
1981 | _____________
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (45), Երևան 1981թ., էջ 240-246
|
Միքայել Նալբանդյանի ծննդյան 150-ամյակը
1979 | Review
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (39), Երևան 1979թ., էջ 221-226
|