Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>
Sergey V. Arakelyan

Doctor of Law, Professor | Chair of Criminal Law
Education, scientific-research activities
1991 - 1996: Yerevan State University, Faculty of Law
1997, July: New York University, School of Law, Study Course on the Rule of Law
1996 - 1999: Yerevan State University, Faculty of Law, Post-graduate Course
1999: Ph.D (Moscow, Scientific-Research Institute of the Prosecutors Office of the Russian Federation), “Homicides in the sphere of domestic relationships and their prevention in the Republic of Armenia”
2008, February-March: «Serious Organized Crimes Agency» of the United Kingdom, Study Course on the AML and TF, (Harlo, Great Britain)
2014: Doctor of Legal Sciencies, “Violent Crimes in the Republic of Armenia” (Supreme Certifying Commission of the RA, Specialized Board 001, YSU)

Scientific degree, title
Doctor of Legal Sciencies, Professor

Work Experience
28 June 2016 up to now: Rector of the Academy of Justice
2015 up to now: Professor of the YSU Department of Criminal Law, Lecturer of the Academy of Justice
2016 May-June: Advisor to the Chief of Special Investigation Service of RA
2014 - 2016: Chief of the Investigation Activities Advanced Organization Department of Special Investigation Service of RA
2006 - 2015: Docent of the YSU Department of Criminal Law; Director of the YSU Law Library; Coordinator of the YSU Faculty of Law Career Center
2004 - 2006: Scientific Secretary of the YSU
2000 - 2004: Legal Advisor to the “Women's Rights Center” NGO
1998 - 2004: Assistant of the YSU Department of Criminal Law; Director of the YSU Law Library
1996 - 1998: Legal Advisor to the Armenian Development Bank

Professional Interests
Human rights, domestic violence, violent crimes, crimes against person, trafficking, crimes against computer information security, prevention of torture, criminality of officials, issues of the fight against criminality, problems of sentencing, methodology of criminological research

Foreign Languages
Russian, English

Other Information
Member of the Bar Association of the Republic of Armenia
Member of the Qualification Commission adjunct to the Prosecutor General of the RA
Member of Attestation Commission of the Special Investigation Service of RA
National Expert of the Council of Europe Programm “Supporting the Criminal Justice Reform and Combating Ill-Treatment and Impunity in Armenia”
Chief Editor of the trilingual scientific-practical journal "Bulletin of the Academy of Justice", Member of editorial staffs of scientific-practical publications “State and Law”, “Judicial Power”, “Justice”, “Bulwark of Law”, “Herald of the National Prosecution Academy of Ukraine”, “Journal of the National Institute of Justice of the Republic of Moldova”
Member of Working Group Preparing the Concept and Draft of New Criminal Code of the RA
Scientific Supervisor of more than 10 Candidates of Legal Sciencies
Author and co-author of several monographs, textbooks, scientific and practical comments, published in the Republic of Armenia and foreign countries (Federal Republic of Germany, the Russian Federation, Ukraine, Georgia)

Honors
Medal of the Prime Minister of RA
Medal “Prevention, Support, Rescue” of the Ministry of Emergency Situations of RA
Medal “For Cooperation” of Investigative Committee of RA
Medal "For Cooperation" of Special Investigative Service of RA
Medal "100th anniversary of the Prosecutor's Office of RA"
Medal "For strengthening the Cooperation" of Police of the RA
Medal of the National Academy of Public Prosecutor’s Office of Ukraine
“Gratitude” of the chief of Special Investigation Service of RA

(+374 60) 71-02-50
(inner line 12-50)
sarakelyan@ysu.am

Determination of violent crimes in the Republic of Armenia
2019 | Article
Revista Institutului National al Justitiei (The Journal of the National Institute of Justice), Մոլդովա, 2 (49), 34-36 էջ, 2019
Կաշառքի միջնորդության որակման որոշ հիմնահարցեր
2019 | Article
Բանբեր Արդարադատության ակադեմիայի, Հայաստան, 1 (1), 50-60 էջ, 2019
Роль науки в обеспечении эффективности уголовной политики
2018 | Article
Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации, Ռուսաստան, 3 (65), 38-40 էջ, 2018
Պատժի համակարգն ըստ Հայաստանի Հանրապետության քրեական նոր օրենսգրքի նախագծի
2016 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 281-293
|
Криминологическая характеристика лица, совершившего убийство в Республике Армения (Հայաստանի Հանրապետությունում սպանություն կատարողի կրիմինալոգիական բնութագիրը)
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 17-23
|
Ս. Վ. Առաքելյան , Տ. Ա. Խաչիկյան , Գ. Ս. Ամիրյան, Տ. Ս. Ղազարյան, Ա. Ս. Նահապետյան
Պետական ծառայության դեմ ուղղված պաշտոնեական հանցագործությունների որակման և քննության մեթոդիկայի առանձնահատկությունները
2015 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Տիգրան Մեծ, 2015թ․, 128 էջ
|
Էական վնասը՝ որպես պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործությունների հատկանիշ
2015 | Article
Պետություն և իրավունք, N 1 (67), Երևան, 2015, էջեր 35-40
|
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 338 հոդվածով նախատեսված հանցակազմի կատարելագորման հիմնական ուղղությունները
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 35-45
|
Sergey Arakelyan , Ara Fidanyan
Սեփական քաղաքացիների արտահանձնումը մերժելու և երկքաղաքացիների արտահանձնման հիմնախնդիրները
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 143.3, 2014 (№ 2), էջ 44-52
|
Доктринальное толкование понятия насилия как признака состава массовых беспорядков по уголовному законодательству Российской Федерации и Республики Армения
2014 | Article
«Образование. Наука. Научные кадры», № 03/14 2014, стр. 63-65
К вопросу понимания насилия по уголовному законодательству РФ и РА как факта доказывания при расследовании массовых беспорядков
2014 | Article
Труды Академии управления МВД России. № 3, 2014, стр. 117-121
Социально-экономические причины насильственной преступности в Республике Армения
2014 | Article
“Право и экономика”. Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ; Российский Союз промышленников и предпринимателей. Издание Международного союза юристов. М., 2014, № 3 (313), с. 60-64
Общесоциальные причины насильственной преступности в Республике Армения
2014 | Article
“Общество и право”. Краснодарский университет МВД РФ, 2014, № 1, с. 117-121
Преступное насилие
2013 | Book
Изд-во Ереванского университета, Ереван, 2013, 304 стр.
Истоки и особенности детерминации насильственного преступного поведения в РА (Բռնի հանցավոր վարքագծի աղբյուրներն ու դետերմինացման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում)
2013 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 141.3, 2013, էջ 17-33
|
К вопросу о личности потерпевшего от насильственного преступления в Республике Армения
2013 | Article
“Юрист Юга России и Закавказья”. Ростов-на-Дону, 2013, № 2-3, с. 15-18
Характеристика насильственной преступности в Республике Армения
2013 | Article
“Современные проблемы совершенствования правового регулирования: национальные и международные аспекты” / Сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию создания юридического факультета Ереванского государственного университета. Ер.: Тигран Мец, 2013, с. 176-196.
Բռնությունը որպես սեփականության դեմ ուղղված հանցագործության հանցակազմի հատկանիշ
2013 | Article
Պետություն և իրավունք, 2013, № 2-3 (60-61), էջեր 37-44
|
Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք (հատուկ մաս)
2012 | Book
Դասագիրք բուհերի համար: Գ.Ս. Ղազինյանի խմբագրությամբ:
Եր., Երևանի համալ. հրատ: Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2004, 2-րդ` 2006, 3-րդ` 2007, 4-րդ` 2009, 5-րդ` 2011, 6-րդ` 2012)
Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք (ընդհանուր մաս)
2012 | Book
Դասագիրք բուհերի համար: Գ.Ս. Ղազինյանի խմբագրությամբ:
Եր., Երևանի համալ. հրատ: Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2003, 2-րդ` 2006, 3-րդ` 2007, 4-րդ` 2009, 5-րդ` 2011, 6-րդ` 2012)
О некоторых виктимологических особенностях насильственной преступности в Республике Армения (Բռնությամբ կատարվող հանցագործությունների վիկտիմալոգիական որոշ առանձնահատկությունների մասին Հայաստանի Հանրապետությունում)
2012 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 138.3, Երևան 2012թ., էջ 39-49
|
Ընտրական իրավունքի վերաբերյալ վեճերի քննության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2012 | Book
Ձեռնարկ, Երևան, «Անտարես», 2012, 112 էջ
О некоторых особенностях, характеризирующих личность насильственного преступника в Республике Армения (Հայաստանի Հանրապետությունում բռնությամբ հանցանք կատարողի անձը բնութագրող որոշ առանձնահատկությունների մասին)
2012 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 136.3, Երևան 2012թ., էջ 27-39
|
Իրավական վիճակագրություն
2011 | Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011, 136 էջ
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Тенденции насильственной преступности в Армении (Բռնությամբ կատարվող հանցագործությունների միտումները Հայաստանի Հանրապետությունում)
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 132.3, Երևան 2010թ., էջ 35-41
|
Առաքելյան Սերգեյ , Գաբուզյան Արա , Մարգարյան Աննա , Սիմոնյան Տիգրան , Թերզյան Անի, Մխիթարյան Սամսոն, Ղուկասյան Արմեն, Պետրոսյան Մարինե, Սերոբյան Աստղիկ
Անչափահասների հանցավորության դեմ պայքարի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2010 | Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 104 էջ
Семейно-бытовые убийства
2009 | Book
Монография, Изд-во ЕГУ, Ереван, 2009, Եր., Երևանի համալ. հրատ., 2009, 160 էջ
|
Բռնությամբ կատարվող հանցագործություններին նպաստող գործոնները Հայաստանի Հանրապետությունում
2008 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 75-ամյակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու: Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2008, էջեր 146-159
Характеристика насильственной преступности в сфере семейно-бытовых отношений в Республике Армения
2007 | Article
Իրավագիտության հարցեր թիվ 4, Եր., 2007
Թրաֆիքինգի դեմ պայքարի քրեաիրավական երաշխիքները ՀՀ-ում
2006 | Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения) թիվ 4, Եր., 2006, էջեր 57-64
Իրավական վիճակագրություն
2006 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալ. հրատ., 2006, 128 էջ
Развитие уголовного права на Востоке и Западе
2004 | Article
Преступность и уголовная политика в Европе, Том 1: Уголовное право и преступность (Развитие в Средней и Восточной Европе), Бохум, 2004, стр. 115-126
ՀՀ օրենսդրության և մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական Կոնվենցիայի հոդված 2-ի հարաբերակցությունը
2004 | Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 1-2, Եր., 2004, 58-68
Հանցավորության դեմ պայքարը և մարդու իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության հիմնախնդիրը
2004 | Book
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, 160 էջ
Հանցավորության դեմ պայքարի հիմնական ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում անցումային շրջանում
2002 | Article
Պետություն և իրավունք թիվ 4 (18), Եր., 2002, էջեր 17-24
Կանանց իրավական պաշտպանությունը բռնությունից
2001 | Book
Մենագրություն, Կանանց իրավունքների կենտրոն, Եր., Լիմուշ, 2001, 166 էջ
Կրիմինալոգիական հետազոտությունների մեթոդիկա
2001 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2001