Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
YSU Faculty of Sociology was opened in September of 2004.:
>
Anahit R. Sahakyan

Deputy Dean | Chair of Social Work and Social Technologies

Համայնքային սոցիալական աշխատանք. ուղեցույց վերապատրաստողների համար
2019 | Book
Ասողիկ, 2019, 262 էջ
Վարդանյան Եվգինե , Անտոնյան Միրա, Սահակյան Անահիտ , Յարմալոյան Մարին , Գեղամյան Նունե , Հարությունյան Ելենա, Կարապետյան Տաթև , Մազմանյան Մարիամ, Գևորգյան Կարք
Համայնքային սոցիալական աշխատանք
2019 | Book
Ասողիկ, 2019, 392 էջ
А. Р. Саакян , И. О. Куваева, А. В. Лямзин
Преодоление Стресса Молодежью: Кросскультурные Особенности
2018 | Article
Известия Уральского Федерального Университета. Серия 1. Проблемы Образования, Науки И Культуры, 2018, Т.24, N 2(174), 82-89 էջ
Սուպերվիզիան սոցիալական աշխատանքում
2016 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 176 էջ
|
Խառնամուսնությունների երեխաների էթնոնույնականացման առանձնահատկությունները
2010 | Article
«Հայ ինքնության որոկների պահպանումը խառնամուսնություններում», Երևան 2010, 148-161էջ
Մ. Անտոնյան , Ա. Սահակյան , Մ. Տեր-Հովհաննիսյան, Ն. Գ. Գեղամյան
Թրաֆիկինգ. Սոցիալական աշխատանքը թրաֆիկինգի զոհերի հետ
2010 | Book
Մենագրություն, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2010
Մանկատան շրջանավարտների ադապտացիայի սոցիալ-հոգեբանական հիմնախնդիրները
2009 | Article
ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ , Երևան, 2009,42-55 էջ
Հոգեվերլուծական մոդելի կիրառման հմտությունների ուսուցումը սոցիալական աշխատանքում. մեթոդաբանական մոտեցում
2009 | Article
ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, 130-139 էջ
О некоторых этических аспектах социальной работы
2008 | Article
“Личность и культура”, Санкт-Петербург, 2008, #43 (16) 16-21ст.
Մանկատան սաների մանկության տրավմաները և հոգեբանական աջակցության առանձնահատկությունները
2008 | Article
ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, 9 էջ
Мужчина и женшина. Психосексуальный конфликт
2005 | Book
"Егея", стр. 96, Ереван 2005
Формирование теоритического мышления подростка посредцтвом развития прямого и обратного хода мысли
2001 | Article
Мир психологии. Научно-методический журнал, Москва 2001г.,N1,165-173 ст.
Դեռահասների մտքի ուղիղ և հետադարձ ընթացքների ձևավորումը վերացականից կոնկրետ գնացող ճանապարհին
2001 | Article
Մտածողություն և վարք, Երևան 2001թ.,N1