Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
YSU Faculty of Sociology was opened in September of 2004.:
>
Artak K. Khachatryan

Head of Chair | Chair of Social Work and Social Technologies
Education
1974 - 1979: Yerevan State University, Faculty of History, Department of Philosophy
1992 October - 1993 April: London School of Economics, Faculty of Social Work and Administration, Training Program
2001 March: Stockholm University of Social Sciences, Training Program

Academic degree
1989 May, Candidate of Philosophical Sciences(PhD in Philosophy), title "Professional Orientation Activity of the Society, Family and Individual: Sociological Analysis", Professional Board of Tbilisi State University.

Professional experience
2006 - present time: Head of Chair Social Work and Social Technologies of YSU.
2005 - present time: Associate Professor of the Chair Social Work and Social Technologies.
1986 - 2004: Associate Professor of the Chair of Sociology of YSU
1980 - 1986: Researcher at the Laboratory of Sociological Research of YSU

Academic courses
Modern Problems of the Profession(MA)
Basics of Social Work(BA)
Society and Crime(MA)
Research Methods in Social Work(BA)

Scale of professional interests
The Process of Institutionalization of Social Work in Armenia
Social Work and the Social culture of the Society
Sociology of Education

Languages
Russian(free), English(medium)

Սոցիալական Ներառո՞ւմ, Թե՞ Ինտեգրում
2019 | Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն: 2019, 1(28), 3-10 էջ
Սոցիոլոգիական հետազոտության ծրագիրը որպես հետազոտության արդյունավետության գրավական
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 3 (30) էջ 20-28
|
Սոցիալական ներառո՞ւմ, թե՞ ինտեգրում
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 3-11
|
Artak Khachatryan , Nasrin Molayi
Ամուսնության կայունության պահպանման նպատակով սոցիալական աշխատողի միջամտությունն ընդունելու պատրաստակամությունը (Իրանի Խուզիստան նահանգի քաղաքային բնակչության օրինակով)
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 18-28
|
Սոցիալական աշխատանքը և ազատազրկում - ուղղում կոնֆլիկտը
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 3-13
|
Սոցիոլոգիան՝ որպես սոցիալական աշխատանքի տեսա-մեթոդաբանական հիմք
2018 | Article
Մեծահասակների կրթությունը և ուսումնառությունը Հայաստանում: 2018, էջ 46-56
|
Սոցիալական աշխատանքը և հետխորհրդային Հայաստանի բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգը
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 15-23
|
Սուպերվիզիան սոցիալական աշխատանքում
2016 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 176 էջ
|
Սոցիալական աշխատանքը և հայ հասարակության սոցիալական մշակույթը
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 1 (19), էջ 12-22
|
Դատողություններ սոցիալական աշխատանքի մեթոդների մասին
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 72-79
|
Մ.Անտոնյան , Ա.Խաչատրյան , Ա.Բեջանյան, Ն.Պողոսյան
Երեխաների պաշտպանությունը բռնություններից
2012 | Book
«ԱՍՈՂԻԿ»,2012, 113 էջ
The integration of social services and the tasks of the system of social work education in RA.
2012 | Article
Scientific Conference “Public Health and Social Services – Education and Practice”. Abstracts. Tbilisi,Georgia. Pp.28-30.
Ա.Գասպարյան, Ս.Սահակյան, Մ.Գալստյան, Լ.Բարխուդարյան, Ա.Խաչատրյան
Հայաստանի Հանրապետությունում պրոբացիայի ծառայության ստեղծման խնդիրներն ու առանձնահատկությունները.
2012 | Book
«Ասողիկ»,2012,62 էջ
Սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտի կայացումը Հայաստանում
2012 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 136.5, Երևան 2012թ., էջ 3-11
|
Social Work education in Armenia.
2011 | Article
Social Work Education in the Countries of the East: Issues and Chalenges. Nova Publication, 2011.pp1-11
Տ. Մարտիրոսյան, Ա. Խաչատրյան
Զինծառայողների ռազմասոցիալական պաշտպանությունը
2010 | Article
Հայկական Բանակ, 2009թ.,4(62), 23-28 էջ
Սոցիալական փոփոխությունները և սոցիալական աշխատանքը
2009 | Article
Գյումրու Մանկավարժական ինստիտուտի հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Պրակ 1, Գյումրի 2009թ., 304-307 էջ
Սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտը և բանակի սոցիալական պաշտպանության համակարգը
2009 | Article
Տարեգիրք, ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք, 2009 թ.,110-118 էջ
Խաչատրյան Ա. , Խաղանի Մ., Խոսրավի Զ.
Կնոջ տնտեսական, մշակութային, կրթական և սոցիալական կապիտալը և կանանց հանդեպ բռնության հիմնախնդիրները (Հայացք Իրանից)
2009 | Article
Տարեգիրք, ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք, 2009թ., 101-110 էջ
Երեխաների կողմնորոշումը դեպի բուհ և ընտանիքի նյութական ապահովվածությունը
2008 | Article
ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք,2008, 150-158 էջ
Կրթություն և աղքատություն
2007 | Article
Ձեռնարկ,Ընտանիք և Դպրոց, Երևան, 2007թ., թիվ 2, 16-24 էջ
Ուսուցչի մասնագիտական գործունեության գնահատման ժամանակ աշակերտի կարծիքի հաշվառման հնարավորությունները
2007 | Book
Ձեռնարկ, Ընտանիք և Դպրոց, Երևան, 2007, թիվ 4, 25-30 էջ
Ա. Կ. Խաչատրյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Կարապետյան, Ռ. Պողոսյան, Ա. Պողոսյան
Դպրոցի ուսուցիչների մասնագիտական գործառնման գնահատման արդի մոդելներ
2004 | Article
Երևան, 2004
Ա. Կ. Խաչատրյան , Ս. Ջուհարյան
Սոցիալական դեպքերի ժողովածու
2004 | Book
Երևան, 2004, 132 էջ
Սոցիալական աշխատանք
2003 | Book
Գիրք 9, Սոցիալական աշխատանքի ուղեցույց ուսանողի համար, Երևան, 2003
Սոցիալական աշխատանք
2003 | Book
Գիրք 10, Սոցիալական աշխատանքի ձեռնարկ ուսուցիչների համար, Երևան, 2003
Ա. Խաչատրյան , Գ. Շահնազարյան
Սոցիալական աշխատանք
2003 | Book
Գիրք 6, Ուղեցույց սոցիալական աշխատողների համար, Երևան, 2003
Սոցիալական աշխատանք
2003 | Book
Գիրք 8, Սոցիալական աշխատանքի գործնական ուղեցույց պրակտիկայի ղեկավարների համար, Երևան, 2003
Ա. Կ. Խաչատրյան , Ա. Բաբայան, Գ. Գրիգորյան, Բ. Քըրնեյ, Գ. Միրզոյան, Ա. Նիկոյան, Ռ. Գորգիսյան, Ա. Ոսկանյան, Մ. Անտոնյան
Ձեռնարկ սոցիալական ծառայությունների կենտրոնների համար
2002 | Book
Ուսումնական ձեռնարկների շարք, Երևան, 2002, թիվ 1
Փշալարերի հետևում. կալանավոր կնոջ առօրյան
2002 | Book
Կանայք Հայոց, 2002, թիվ 1
Ա. Կ. Խաչատրյան , Մ. Անտոնյան , Ա. Ոսկանյան, Ս. Ջուհարյան
Սոցիալական աշխատանք
2002 | Book
Գիրք 4, Ուղեցույց սոցիալական աշխատողների համար, Երևան, 2002
Ա. Խաչատրյան , Ա. Ոսկանյան, Ս. Ջուհարյան
Սոցիալական աշխատանք
2002 | Book
Գիրք 1, Ուղեցույց սոցիալական աշխատողների համար, Երևան, 2002
Դպրոց - համայնք փոխհարաբերությունները փոխարկվող Հայաստանում
2001 | Article
Հայաստանում հասարակայնորեն ակտիվ դպրոցների կառավարում, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2001
Ընտանիքի դերը երեխայի մասնագիտական կողմնռրոշման գործում
1989 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (68), Երևան 1989թ., էջ 163-167
|