Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
YSU Faculty of Sociology was opened in September of 2004.:
>
Maria I. Zaslavskaya

Professor | Chair of Applied Sociology
Education
2016: Professor in Sociology
2011: Doctor of Sciences in Sociology, Yerevan State University
2011 - 2012: Trainer of Republican Level in International Debate Program,International Debate Education Association
2011: Doctor of Sociology, Yerevan State University
2003: Docent of Sociology, Yerevan State University
1988-1996: Candidate of Physical-mathematical sciences (Ph.D.), Yerevan State University
1990-1991: Training in Computer Sciences, Institute of Informatics and Automation Problems of ANAS (Armenian National Academy of Sciences).
1981-1986: Master of Mathematics, Yerevan State University
1982-1984: Graduate of Department of Psychology in Social Sciences Faculty, Yerevan State University

Professional Experience
2016 - present: Professor at the Faculty of Sociology Yerevan State University, ,
2012 - 2013: Work group on HEI Rating Measurement by the Ministry of Education and Science of RA
2011: Member of the Specialized Scientific Council for Awarding Scientific Degrees in Sociology at the Supreme Certifying Commission of RA
2003 - 2016: Yerevan State University, Faculty of Sociology, Associate Professor
2008 - present: Yerevan State University, Laboratory of Applied Sociological Researchat the Faculty of Sociology, Senior researcher
1996 - 2003: Yerevan State University, Department of Sociology, Lecturer
1988 - 1996 - Yerevan State University, Faculty of Mathematics, Postgraduate, lecturer
1986 - 1988 - Yerevan State University, Faculty of Mathematics, Probationer-Researcher

Academic courses
Quantitative Methods in Social Research (undergraduate)
Sampling in Social Research (undergraduate)
Quality of Social Information (undergraduate)
Measuring Theory in Sociology (undergraduate)
Social Technologies (undergraduate)
Social Forecasting (Masters)
Modeling in Social Sciences (Masters)
Statistical Analysis (Masters)
Statistical Analysis Using IBM SPSS Statistics Software Package (Masters)
Multidimensional Analysis of Social Information (Masters)
Migration Research Methodology (Masters)

Scale of professional interests
Social Research methodology and methods, comparative analysis, discourse analysis, social technologies, sociology of knowledge, migration, social identity, tolerance, ethnicity, sociology of education.
Author and co-author of 6 monographs and more than 50 scientific papers.

Languages
Armenian (Fluent), Russian (Fluent), English (Fluent)

Проблемы цифровизации высшего образования в условиях пандемии (на примере вузов Армении)
2021 | Article
VI Научно-практическая интернет-конференция «Глобальные вызовы и региональное развитие в зеркале социологических измерений», 29.03-02.04.2021, c. 1-4, Россия
М. Заславская , Л. Титаренко
Болонский процесс в Армении и Беларуси: успехи и проблемы
2020 | Article
Высшее образование в России (Vysshee Obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia), 2020, N 4, c. 136-145
Հայաստանում Ժամանակակից Հասարակական Բողոքի Ակցիաների Քաղաքական Քննախոսության Հարացուցային Հիմքերը. Համեմատական Դիսկուրս-Վերլուծություն
2019 | Thesis
Հայաստան 2018. Իրողություններ Եւ Հեռանկարներ, 2018, 72-73 էջ
М.И. Заславская , Л.Г. Титаренко, П.С. Аветисян, Г. Э. Галикян, В.А. Клименко, Е.В. Лебедева, Ю. Г. Мелкумян
Модернизация систем высшего образования Беларуси и Армении в контексте процессов евразийской и европейской интеграции: проблемы и перспективы
2019 | Book
БГУ, 2019, 175 էջ
Европейская Интеграция Систем Высшего Образования Республики Беларусь И Республики Армения
2019 | Article
Журнал Белорусского Государственного Университета. Социология, 2019, 1, 102-112 էջ
Maria Zaslavskaya , Larissa Titarenko, Pargev Avetisyan
Academic And Corporate Cultures In Modern University (A Case Study Of Armenia And Belarus)
2019 | Article
Wisdom, 2019, 1 (12), 49-61 էջ
Maria Zaslavskaya , Larissa Titarenko
Հետխորհրդային երկրներում բարձրագույն կրթության համակարգերի միջազգայնացման հիմնախնդիրները (Հայաստանի և Բելառուսի օրինակով)
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 3 (30) էջ 10-19
|
Заславская М.И. , Жамгарян Р.Г
Феномен Социального Отчуждения Студентов В Образовательном Контексте
2018 | Article
Маркс И Марксизм В Контексте Современности. Международная Научная Конференция, Посвящённая 200-Летию Со Дня Рождения К. Маркса (1818–1883), 2018, 162-167 էջ
Особенности Гендерных Установок Молодежи В Современной Армении
2018 | Article
III Научно-Практическая Интернет-Конференция «Глобальные Вызовы И Региональное Развитие В Зеркале Социологических Измерений», 2018, 1-5 էջ
Խորհրդային Հայաստանի Գենդերային Գաղափարախոսության Առանձնահատկությունները և Դրա Ազդեցությունը Ժամանակակից Հհ Հասարակության Գենդերային Դիրքորոշումների Վրա
2018 | Thesis
Խորհրդահայ Մշակույթի Կոնցեպտը, 2018, 15-16 էջ
O Некоторых Проблемах Реформирования Системы Высшего Образования Армении В Контексте Современных Интеграционных Процессов
2018 | Article
Сотис - Социальные Технологии, Исследования, 2018, N 5 (91), 15-23 էջ
Արդիականության միգրացիոն գործընթացների համատեքստում էթնիկ ինքնության փոխակերպման որոշ առանձնահատկությունների մասին
2018 | Article
Հայ սոցիոլոգիական մտքի անթոլոգիա, 2018, 383-385 էջ
Սոցիոլոգիական գիտելիքում սոցիալական համատեքստի գնահատման հիմնախնդիրը․ վերլուծություն և լուծման եղանակներ
2018 | Article
Հայ սոցիոլոգիական մտքի անթոլոգիա, 2018, 377-383 էջ
Особенности проявления феномена социального отчуждения в современных миграционных процессах (на примере армянской трудовой транснациональной миграции)
2018 | Article
Научная мысль, 2018, N 1 (27), т.3, стр. 89-94
Григорян А. К., Заславская М. И.
О некоторых особенностях измерения обратной связи со студентами в контекстеуправления университетом
2017 | Article
Университетское управление: практика и анализ. 2017, Том 21, № 2, стр. 155-163
Реформирование сферы высшего образования в странах постсоветского пространства в свете евразийской интеграции
2017 | Article
Дети и молодежь – будущее России: материалы IV Международной научно-практической конференции. 2017, Часть вторая, стр. 420-427
Проблемы интернационализации высшего образования в современных условиях
2017 | Article
Современные проблемы развития науки и образования. 2017, стр. 17-23
О проблеме социального отчуждения студентов в сфере высшего образования в свете современных трансформаций
2017 | Article
Глобальные социальные трансформации XX – начала XXI вв. (к 100-летию Русской революции) / Материалы научной конференции IX Ковалевские чтения 9-11 ноября 2017 года. 2017, стр. 529-532
О проблеме сохранения национальной идентичности в условиях интеграционных процессов в системе высшего образования
2017 | Thesis
Первый белорусский философский конгресс «Национальная философия в глобальном мире» (Республика Беларусь, г. Минск, 18–20 октября 2017 года). 2017, стр. 579-580
М. И. Заславская , П. С. Аветисян, Г. Э. Галикян, Н. М. Геворкян, А. Г. Аветисян, Б. Г. Матевосян, М. С. Мовсисян, М. Л. Арутюнян
Модернизация системы высшего образования Армении в контексте интеграционных процессов
2017 | Book
Изд. РАУ. 2017, 233 сс.
К вопросу о концептуализации потенциала социального конфликта в контексте общественной безопасности
2016 | Article
Проблемы безопасности в современных обществах (к 30-летнему юбилею кафедры прикладной социологии Факультета Социологии Ереванского Государственного Университета, Армения, г. Цахкадзор), 2016, стр. 40-46
О некоторых проблемах реформирования сферы высшего образования в странах постсовестского пространства в свете евразийской интеграции
2016 | Article
Научная мысль, 2016, № 4 (22), стр. 5-14
Заславская М. И. , Аветисян П. С., Галикян Г. Э.
Единое образовательное пространство в контексте евразийской интеграции: проблемы и перспективы
2016 | Article
Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник, 2016, Выпуск 11. Часть 3., стр. 106-113
Заславская М. И. , Аветисян П. С., Галикян Г. Э.
Проблемы и перспективы модернизации систем высшего образования стран ЕАЭС в контексте создания и развития единого образовательного пространства.
2016 | Article
Вестник Российско-Армянского Университета: гуманитарные и общественные науки. 2016, N 2 (23), стр. 7-29
Հայկական միգրացիոն ցանցերի ձևավորման և գործառնման որոշ հարցեր
2015 | Book
ԵՊՀ հրատ.: 2015թ․, 56 էջ
Геноцид в контексте трансформации национальной и этнической идентичностей в исторической перспективе
2015 | Article
Девятая годичная научная конференция. Сборник статей. 2015, Часть II, стр. 359-367
Особенности преподавания количественных методов в социологии (Քանակական մեթոդների դասավանդման առանձնահատկությունները սոցիոլոգիայում)
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 21-29
|
Ա․ Գրիգորյան, Մ․ Զասլավսկայա
ԵՊՀ շրջանավարտների բավարարվածությունը ստացած կրթությունից
2015 | Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, ԵՊՀ հրատ., 159 էջ
|
Ցեղասպանությունը էթնիկ և ազգային ինքնությունների փոխակերպման համատեքստում
2015 | Article
Ցեղասպանությունը հասարակագիտական վերլուծությունների կիզակետում։ Հոդվածների ժողովածու, 2015թ․, 174-186 էջ
After the Empire: migration in the post-soviet space
2015 | Article
After Soviet Empire: Legacies and Pathways, 2015, 12, 229-242 pp.
О некоторых особенностях социальной стратификации в современной Армении
2015 | Article
Современные глобальные проблемы социальных и гуманитарных наук: сборник научных трудов. 2015, 93-108 стр.
|
Armenian Transnationalism: On Some Features of Ethnic Identity Transformation in Transnational Migration Networks
2015 | Article
Armenians around the World: Migration and Transnationality, 2015, Volume 20, 21-49 pp.
|
Միգրացիոն գործընթացների ազդեցությունը հայաստանյան ներհամայնքային խնդիրների վրա
2015 | Article
«Նորավանք» 21- ՐԴ ԴԱՐ, 3 (61) Երևան, 2015, էջ 96-142
Societies and States in Transformation: Armenians around the world: Migration and Transnationality , Some Aspects of Functioning of the Armenian Migratory Networks
2015 | Article
Peter Lang, Bern, 2015, pp. 49-65
On Some Peculiarities of Sociological Knowledge Constructing (Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցակցման որոշ առանձնահատկությունների մասին)
2012 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 138.5, Երևան 2012թ., էջ 3-7
|
Methodological Approach to Analyzing and Diagnosing Sociological Knowledge (Մեթոդաբանական մոտեցում սոցիոլոգիական գիտելիքի վերլուծությանն ու ախտորոշմանը)
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 131.5, Երևան 2010թ., էջ 5-10
|
L. Harutunyan, M. Zaslavskaya
Construction of a Conceptual Model of Social Potential for an Ethnopolitical Conflict (Էթնոքաղաքական հակամարտության սոցիալական ներուժի հայեցակարգային կաղապարի կառուցում)
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 130.5, Երևան 2010թ., էջ 26-33
|