Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
YSU Faculty of Sociology was opened in September of 2004.:
>
Marine S. Yarmoloyan

Assistant | Chair of Social Work and Social Technologies
Education (beginning with IHE)
Since 2011 uo to now: PhD student of the Chair of Social Work and Social Technologies
2005 - 2007: YSU, Faculty of Sociology, Department of Social Work, Master Degree of Social Work
2001 - 2005: YSU, Faculty of Philosophy, Sociology and Psychology, Department of Social Work, Bachelor’s Degree of Social Work

Academic degree
MA in Social Work

Professional experience
2007 - 2008: Day Center of the Mental Health Foundation of the RA, Social Worker
Since 2007 up to now: lecturer at the Chair of Social Work and Social Technologies.
Since 2007 up to now: Board member of the Armenian Association of Social Workers

Academic courses
Contemporary social policy of Armenia, Social Right, Social Welfare in post-Soviet countries, Fundraising, Social Work Practicum, Issues of Social Work

Scale of professional interests
Social Protection and Social Policy, Theories of Social Work

Participation to International conferences and Seminars
Armenia, Romania, Moldova, USA

Languages
Armenian and Russian (fluent), English (good)

Computer Skills
Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Internet

Համայնքային սոցիալական աշխատանք. ուղեցույց վերապատրաստողների համար
2019 | Book
Ասողիկ, 2019, 262 էջ
Վարդանյան Եվգինե , Անտոնյան Միրա, Սահակյան Անահիտ , Յարմալոյան Մարին , Գեղամյան Նունե , Հարությունյան Ելենա, Կարապետյան Տաթև , Մազմանյան Մարիամ, Գևորգյան Կարք
Համայնքային սոցիալական աշխատանք
2019 | Book
Ասողիկ, 2019, 392 էջ
Marine Yarmaloyan , Rebecca L. Thomas, Grace Felten, Lisa Yagaloff
Returning Home: The Experiences Of Resettlement For Syrian-Armenian Refugees Into Armenia
2019 | Article
Journal Of International Migration And Integration, 2019, 1874-6365 (Online), 1-16
Սոցիալական պաշտպանության համակարգի ուսումնասիրության սոցիոլոգիական մոտեցումները
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 38-47
|
Մեծահասակների ուսուցման մեթոդների ընտրության հիմնախնդրի շուրջ
2018 | Article
Մեծահասակների կրթությունը և ուսումնառությունը Հայաստանում: 2018, էջ 57-70
|
ՀՀ-ում արդյունավետ գործառող սոցիալական պաշտպանության համակարգի ստեղծման հնարավորությունները
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 19-28
|
«Բարեկեցության պետություն» եզրույթի բովանդակության հստակեցման հիմնախնդրի շուրջ
2016 | Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016, 1.6(16), 22-26 էջ
|
«Սոցիալական պաշտպանություն» եզրույթի բովանդակությունը. կատեգորիալ վերլուծություն
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 21-27
|
Բնակչության սոցիալական պաշտպանվածությունը հետխորհրդային Հայաստանում
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 1 (19), էջ 3-11
|
Բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգը հետխորհրդային Հայաստանում. ձևավորման ընթացքը և զարգացման հեռանկարները
2015 | Article
Սոցիալական քաղաքականությունը և սոցիալական աշխատանքի պրակտիկան ՀՀ-ում. արդի զարգացումները: Գիտագործնական համաժողովի նյութերի ժողովածու: 2015թ․1, 15-24 էջ
|
Բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգային, կառուցվածքագործառութային և ինստիտուցիոնալ վերլուծություն
2015 | Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու: 2015թ․, 1.7(10), 15-21 էջ
|
Բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգի և մոդելի ձևավորումը հետխորհրդային Հայաստանում
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 142.5, Երևան 2014թ., էջ 17-26
|
Որդեգրումն `որպես ընտանեկան խնամքից զրկված երեխաների այլընտրանքային խնամքի կազմակերպման նախընտրելի ձև
2011 | Article
Մանկավարժական միտք,թիվ 3-4,2011,«Զանգակ-97»հրատարակչություն,Երևան,էջ 223-227:
Խնամատար ընտանքի ինստիտուտի ձևավորման և զարգացման պատմությունը
2011 | Article
Մանկավարժական միտք, թիվ 1- 2, 2012, «Զանգակ-97» հրատարակչություն, Երևան, էջ236-242
История становления и развития института приемной семьи
2011 | Book
вып. 1-2, 2011