Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
YSU Faculty of Sociology was opened in September of 2004.:
>
Nune G. Geghamyan

Associate Professor | Chair of Social Work and Social Technologies
Education
2005: Diploma of PHD in Economy
2003 - 2005: Institute of economical reforms , post-graduate student
2001 - 2003: Yerevan State University faculty of Sociology department of Social technologies and Social work masters degree
1997 - 2001: Yerevan State University faculty of Sociology department of Social technologies and Social work bachelor's degree

Professioanal Experience
2014: Assosiate Professor in Yerevan State University, faculty of Sociology, department of Social technologies and Social Work
2007: Assistant in Yerevan State University faculty of Sociology department of Social technologies and Social work
2005 - 2007: Lecturer in Yerevan State University faculty of Sociology department of Social technologies and Social work
2001 - 2003: Supervisor in “ADF” NGO, “Center for children with special needs”
2003 - 2004: Training consultant in “ADF” NGO, “Support for graduates of orphanages”
2002 - 2004: Trainer in “AED”, TOT “Case study for practice state social workers”
2013 - 2014: Trainer in “FAR” , “Professional case management”
2014 - today: Program Director of “Nagashyan children house” children support Center

Academic courses
Social work history
Social work with people with disability
Social risk management
Modern problems of profession
Institutional social work 3
Social management
Social work with children

International Conferences
Russia, Ireland, Greece, Italy,

Public activity
2003: Co founder of Armenian Social Workers Assosiation
2016: Board member of Child protection network RA

Languages
Russian, English

Computer skills
MSoffice,Internet

Համայնքային սոցիալական աշխատանք. ուղեցույց վերապատրաստողների համար
2019 | Book
Ասողիկ, 2019, 262 էջ
Վարդանյան Եվգինե , Անտոնյան Միրա, Սահակյան Անահիտ , Յարմալոյան Մարին , Գեղամյան Նունե , Հարությունյան Ելենա, Կարապետյան Տաթև , Մազմանյան Մարիամ, Գևորգյան Կարք
Համայնքային սոցիալական աշխատանք
2019 | Book
Ասողիկ, 2019, 392 էջ
Սոցիալական պետության հայեցակարգի արտացոլումը ՀՀ 2012-2016թթ. պետական բյուջեում
2018 | Article
Այլընտրանք, 2018, 2, էջ 162-177
|
Սուպերվիզիան սոցիալական աշխատանքում
2016 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 176 էջ
|
Ն. Գեղամյան , Ա.Մարկոսյան
Սոցիալական քաղաքականության պետական կարգավորման հիմնահարցերը ՀՀ-ում
2006 | Book
«Տիգրան Մեծ» ՓԲԸ, Երևան, 2006 թ., 256 Էջ
Ն. Գեղամյան , Ա.Մարկոսյան
Սոցիալական քաղաքականության արդի հիմնահարցերը
2005 | Article
Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները և զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում (Գիտաժողովի նյութեր)Երևան,ՆԱՀԱՊԵՏ,2005թ.4 Էջ
Աղքատության նվազեցման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2005 | Article
Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները և զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում(Գիտաժողովի նյութեր)Երևան,ՆԱՀԱՊԵՏ, 2005թ.5 Էջ
Սոցիալական քաղաքականության մոդելները. բարեկեցության պետության հայեցակարգը
2005 | Book
Ֆինասներ և Էկոնիմիկա Հայաստան N4-5(52-53)մարտ-ապրիլ,Երևան 2005թ Բնակչության եկամուտների բաշխման անհավասարությունը տնտեսական անվտանգության համատեքստում,4 Էջ
Ն. Գեղամյան , Ա.Մարկոսյան
Բնակչության եկամուտների բաշխման անհավասարությունը տնտեսական անվտանգության համատեքստում
2005 | Article
21 –րդ ԴԱՐ ՙՆորավանք՚, գիտակրթական հիմնադրամի հանդես1(7),Երևան 2005թ.,28 Էջ Համահեղինակ