Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների ադապտիվ դաստիարակությունը
2010 | Article
«Զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների դաստիարակություն և ուսուցում» գիտամեթոդական ամսագիր, Մոսկվա, 2010, N 3, էջ 45-51
Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաներին ցուցաբերվող տնային շտկողական աջակցությունը
2010 | Article
Տիֆլոլոգիայի պարբերական: Մոսկվա, 2010, N3, էջ 39-45
Տեսողության խանգարումներ ունեցող կրտսեր դպրոցականների տեսաշարժողական կողմնորոշման զարգացումը
2010 | Article
Տիֆլոմանկավարժության պարբերական, Մոսկվա, 2010, N 2, էջ 102-106
Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների ֆիզիկական դաստիարակության տեսական ասպեկտները
2010 | Article
«Դպրոցահասակ երեխաների ֆիզիկական դաստիարակությունը» ժողովածու, N 2, Մոսկվա, 2010, էջ 21-27
Ն.Կ. Հարությունյան , Ա. Վ. Աբրահամյան , Ս. Շ. Մկրտչյան
Հայ մանկավարժական հանրագիտարան
2010 | Book
Հանրագիտարան, Գիրք Բ, Հայ մանկավարժական մամուլ, «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2010թ., 201 էջ
О странных карликах
2010 | Article
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի 35-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ 2010-2011 ուստարվա գործունեություն Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ հրատ. Երևան, 2010 , էջ 32-34
Ի. Կ. Կարապետյան , Ս. Ա. Գաբոյան
Մանկավարժական արժեբանության ուսումնասիրման մեթոդաբանական մոտեցումները
2010 | Article
Մանկավարժություն, 2010, թիվ 6, էջ 5-10
Ի. Կ. Կարապետյան , Ք. Ա. Ռշտունի
Դարձվածքային կապակցությունների ուսուցման առանձնահատկությունները լեզվական բուհում
2010 | Article
Մխիթար Գոշ, գիտ. հանդես, հաս.- գիտ, 3/ 27, 2010թ. , էջ 106-109
Ի. Կ. Կարապետյան , Թ. Պ. Մաթևոսյան
Գեղարվեստական ֆիլմերի միջոցով անգլերենի ուսուցման հիմնախնդիրը լեզվական բուհում
2010 | Article
Մանկավարժություն 2010, N1, էջ 4-10
Մասնագիտական կողմորոշման հիմնախնդիրը հանրակրթական դպրոցի բարեփոխումների համատեքստում
2010 | Article
Խ.Աբովյանի ծննդյան 200 ամյակին նվիրված 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2010թ., էջ 46-49
 
Contacts
Director of Center` Doctor of Pedagogy, Professor
Nazik Harutyunyan

Dean (+374 60) 71-06-15
(inner line 76-15),
pedagogy@ysu.am>