Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Խոսույթի առանձնահատկությունները օտար լեզուների փոխներգործուն ուսուցման գործընթացում
2010 | Article
Մանկավարժություն 2010, թիվ 1, էջ 4-10
Դիստանցիոն կրթությունը Հայաստանում (սոցիոլոգիական հարցումներ սահմանափակ կարողություններով երեխաների և ավագ դպրոցականների շրջանում)
2010 | Article
«Մանկավարժական միտք», N3-4, 2010, էջ 149-154
Особенности коммуникативной модели в образовательной системе РА: Задачи и пути решения в условиях 21-го века (Результаты исследования)
2010 | Article
“Университетское образование в 21-ом веке”: Собрания материалов международной научной конференции, Ер.: Издательство ЕГУ, 2010, с. 106-111
Մայրենի լեզվի դերը օտար լեզվի լեզվանյութի ընտրության և ուսուցման գործընթացում
2010 | Article
«Կանթեղ», 2010, № 3, էջ 241-246
Հեռավար կրթության որակի ցուցանիշները
2010 | Article
«Մանկավարժական միտք», 2010, № 3-4, Էջ 123-127
Սփյուռքի հայկական դպրոցների ժամանակակից հիմնախնդիրները
2010 | Article
«Հայ կրթական գործը սփյուռքում», 2010, № 2, Էջ 5-11
Инновационные процессы в системе управления высшим образованием
2010 | Article
Сборник научных трудов ЕГУ, 2010, Стр. 133-137
Դիստանցիոն կրթության որակի ցուցանիշները
2010 | Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2010, թիվ 3-4, էջ 123-127
Ուսանողական հարցումները` որպես կրթության որակի վերահսկման միջոց: Որակի ներքին ապահովում. փորձ, խնդիրներ և միտումներ
2009 | Book
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Տեղեկատվության տարածման աշխատաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2009, էջ 98-102
Երևանի պետական համալսարանի գործունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշներ (2003-2009)
2009 | Book
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009 թ., 104 էջ
 
Contacts
Director of Center` Doctor of Pedagogy, Professor
Nazik Harutyunyan

Dean (+374 60) 71-06-15
(inner line 76-15),
pedagogy@ysu.am>