Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Հայոց լեզվի հեռաուսուցման մասին (համահեղինակությամբ), 3-րդ տարեկան գիտաժողով 5-10 դեկտեմբերի, 2008 թ.
2009 | Article
Գիտ. հոդվածների ժողովածու, ՀՌՀ հրատ., Եր., 2009, էջ 155-163
Устойчивость странных карликов II
2009 | Article
Результаты вычислений, Астрофизика, т.52, с. 481, 2009
Գովազդների և հակագովազդների ընտրության և կիրառման առանձնահատկությունները գործարարական անգլերենի դասընթացում
2009 | Article
Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (նոյեմբերի 19- 21, 2009 թ.): - Եր.: Մանկավարժ, 2010. – թրւ էջ: - 185-187 էջ
Ժամանակակից ուսանողության արժեքային կողմնորոշումների և սոցիալականացման հարաբերակցությունը
2009 | Thesis
Մանկավարժություն 2009 թ., 5-6
Ուսանողության՝ որպես սոցիալական խմբի արժեքային ձևավորման վերլուծություններ
2009 | Thesis
Մարդ և հասարակություն, 2009 թ., էջ 2-3
Հեքիաթ տեխնոլոգիայի կիրառումը կրտսեր դպրոցում
2009 | Article
«Նախաշավիղ» գիտամեթոդական հանդես. ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտի, 2009, թիվ 1-2, էջ 14-21
Проблема межличностного общения в истории педагогической мысли
2009 | Article
Вестник НИЭУП: “Молодежь и наука:реальность и будущее”: Материалы II международной научно-практической конференции, Т.1:Проблемы педагогики, г. Невинномысск, 2009, (В А4 формате) с. 49-51
21-րդ դարի պահանջներին համարժեք հաղորդակցման մոդելը և ՀՀ կրթության համակարգը
2009 | Article
«Մանկավարժական միտք» գիտական հանդես, Երևան, 2009, թիվ 3-4, էջ 39-46
Коммуникативные аспекты социального управления в сфере образования
2009 | Article
Тематический сборник Балтийской педагогической академии, СПб., 2009, (А4) с. 58-62
О роли коммуникативных технологии в процессе формирования и развития личности XXI века
2009 | Article
Результаты педагогического эксперимента, “Личность и культура”: Международный журнал Российской академии наук, Москва, 2009, N6, (А4) с. 58-62
 
Contacts
Director of Center` Doctor of Pedagogy, Professor
Nazik Harutyunyan

Dean (+374 60) 71-06-15
(inner line 76-15),
pedagogy@ysu.am>