Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Իրազեկ դասախոսական կազմը` որպես կրթության որակի ներքին երաշխիք: Որակի ներքին ապահովում. փորձ, խնդիրներ և միտումներ
2009 | Book
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Տեղեկատվության տարածման աշխատաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2009 թ., էջ 70-74
Որակի ներքին ապահովման համակարգի կառուցումը ԵՊՀ-ում
2009 | Book
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Որակի բարելավման փորձը, մարտահրավերները և հեռանկարները Հայաստանի բարձրագույն կրթության համար, միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2009, էջ 7-25
Որակի ներքին ապահովման համակարգի կառուցումը ԵՊՀ-ում: Որակի ներքին ապահովում. փորձ, խնդիրներ և միտումներ
2009 | Book
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Տեղեկատվության տարածման աշխատաժողովի նյութերի ժողովածու: 23-24 սեպտեմբերի 2008 թ., Երևան, 2009, էջ 17-22
Stability and observational properties of strange dwarfs
2009 | Article
Gravitation and Cosmology,v.15, p.188, 2009.
Устойчивость странных карликов I
2009 | Article
Статический критерий устойчивости. Постановка задачи, Астрофизика, т.52, с. 325, 2009
Устойчивость странных карликов
2009 | Article
Астрофизика, т.52, с. 325, 2009. Астрофизика, т.52, с. 481, 2009
The stability valley of strange dwarfs
2009 | Thesis
Abstract booklet of the International Conference “Compact stars in the QCD phase diagram II (CSQCDII)”, Beijing, China, May 20-24, 2009, p.42
Устойчивость странных карликов I. Статический критерий устойчивости. Постановка задачи
2009 | Article
Астрофизика, т.52, с. 481-491, 2009
Сверхплотные звезды содержащие странные барионы
2009 | Article
Астрофизика, т.52, с. 325-332, 2009
Անձնավորման ոճական հնարանքը Վահան Տերյանի չափածոյում
2009 | Article
«Կանթեղ» (գիտ. հոդվածների ժողովածու), 3 (40), «Ասողիկ» հրատ., Եր., 2009, էջ 30-34