Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Խոսութային իրազեկության զարգացման առանձնահատկությունները ֆրանսերենի մասնագիտական դասընթացում
2009 | Article
«Մանկավարժական միտք», Եր., 2009, թիվ 1-2, էջ 76-81
Բարեփոխումները բարձրագույն կրթության համակարգում բոլոնյան գործընթացի համատեքստում
2009 | Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2009, թիվ 1-2, էջ 7-12
Դիստանցիոն ուսուցման ինովացիոն տեխնոլոգիաները
2009 | Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2009, թիվ 3- 4, էջ 99-103
ECTS-ի ներդրման ԵՊՀ փորձը: Անցումը կրեդիտային համակարգին ՀՀ բուհերում. ներկա իրավիճակ, զարգացումներ, մար-տահրավերներ
2008 | Book
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եզրափակիչ խորհրդաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 16-17 սեպտեմբերի, 2008, էջ 45-51
Հասարակագիտություն 9
2008 | Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար: Խմբագիր` Գ. Ղազինյան, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2008, 232 էջ
Устойчивость и наблюдательные проявления странных карликов
2008 | Thesis
13-ая Российская гравитационная конференция (международная коференция по гравитации, космологии и астрофизике RUSGRAV-13) РУДН, Москва, 23-28 июня 2008, с.136
Միջանձնային հաղորդակցման ոչ խոսքային միջոցների հնարավորությունները մանկավարժական գործընթացում
2008 | Article
«Լրատու Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի» Գիտական հոդվածների ժողովածու, Ստեփանակերտ, 2008, թիվ 1, էջ 143-152
Հաղորդակցման կարողությունների ձևավորման հնարավորությունները մանկավարժական գործընթացում
2008 | Article
«Գիտական տեղեկագիր» Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Երևան, 2008, թիվ 1-2, (7-8), էջ 11-18
Կրտսեր դպրոցում միջանձնային հաղորդակցման տեխնոլոգիաների կիրառման հարցի շուրջ
2008 | Article
«Մանկավարժական միտք» գիտական հանդես, Երևան, 2008, թիվ 4, էջ 108-116
Հայ կրթական գործի հասարակական, սոցիալ-մշակութային նախադրյալները սփյուռքում
2008 | Article
Հայ կրթական գործը սփյուռքում, Եր., 2008, թիվ 2, էջ 4-7
 
Contacts
Director of Center` Doctor of Pedagogy, Professor
Nazik Harutyunyan

Dean (+374 60) 71-06-15
(inner line 76-15),
pedagogy@ysu.am>