Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Հայ կրթական գործի հասարակական, սոցիալ-մշակութային նախադրյալները սփյուռքում
2008 | Article
Հայ կրթական գործը սփյուռքում, Եր., 2008, թիվ 2, էջ 4-7
Օտարերկրյա քաղաքացիների բարձրագույն և հետբուհական կրթության կազմակերպման հիմնահարցերը Հայաստանում
2008 | Article
Միջազգային կրթական գիտաժողովի նյութեր, Եր., 2008, էջ 32-34
Հայաստանի կրթության համակարգի հիմնախնդիրները և «Կրթության զարգացում» ՀԿ-ի գործունեությունը
2008 | Article
«Կրթության զարգացում» տարեգիրք, «Զանգակ» հր., Եր., 2008, էջ 6-10
Դիստանցիոն ուսուցման մեթոդաբանական հիմքերը
2008 | Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2008, թիվ 4, էջ 27-31
Հասարակագիտություն. ուսուցչի ձեռնարկ 8-9-րդ դասարանների
2007 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2007, 128 էջ
Ն.Կ. Հարությունյան , Ա.Վ. Աբրահամյան , Մ.Մ. Մանուկյան , Ս.Շ. Մկրտչյան
Հայ մանկավարժական հանրագիտարան
2007 | Book
Հանրագիտարան, Գիրք Ա, Հայ մանկավարժության նշանավոր դեմքեր, «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2007, 161 էջ
Անձի ձևավորման բնական գործոնի դերը գենդերային մտածողության ձևավորման տիրույթում
2007 | Article
ՀՀ մանկավարժահոգեբանական գիտությունների ակադեմի, գիտական հոդվածների ժողովածու, 2007թ., /6, էջ 94-98
Ա. Ալեքսանյան , Ս. Վարդումյան
Հրաշք մատիկներ. Մատիկները մեզ դարձնում են իմաստուն և առողջ
2007 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների, ծնողների և մանկապարտեզի դաստիարակների համար: Երևան, 2007, 40 էջ
Հաղորդակցման հիմնահարցը մանկավարժության մեջ
2007 | Article
Գիտական տեղեկագիր ԱրՊՀ-ի. Ստեփանակերտ, 2007, թիվ 3(16), էջ 132-136
Կրթության որակի ապահովում
2007 | Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2007, թիվ 1-2, էջ 7-12