Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Հասարակագիտություն. 9-րդ դասարանի
2007 | Book
Առարկայի մեթոդական ձեռնարկ, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2007, 120 էջ
Сравнительный анализ управления системами высшего образования Республики Армения, Франции и Германии
2007 | Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի պարբերական սովորողների և ուսուցիչների համար, N 1-2, 94-103 էջ, Երևան, 2007թ.
Ա. Ալեքսանյան , Ս. Վարդումյան
Հրաշք մատիկներ. Մատիկները մեզ օգնում են մտածել, ստեղծագործել, խոսել, հաշվել, հաղորդակցվել
2006 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների, ծնողների և մանկապարտեզի դաստիարակների համար: Երևան, 2006, 54 էջ
Կրթությունը և մարդկային զարգացումը
2006 | Article
«Կրթության զարգացում» տարեգիրք, Երևան 2006, էջ 6-9
Մանկավարժական ինովացիաների գիտատեսական, փիլիսոփայական և մանկավարժական հիմքերը
2006 | Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2006, թիվ1-2, էջ 7-14
Армянский педагог 19-го века А.Багатрян – признанный деятель дошкольного образования
2006 | Article
Тбилиси, Сборник научных трудов, 2006, N 21, Стр. 101-103
Ա. Ալեքսանյան , Ս.Վարդումյան
Ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումներ. Քսաներորդ դարի մանկավարժական տեսություններ
2005 | Book
Ձեռնարկ մանկավարժների և ուսանողների համար: Երևան, 2005, 407 էջ
Մանկավարժական հաղորդակցումն արդի կրթական համակարգում
2005 | Article
«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես. Հասարակական գիտություններ, Վանաձոր, 2005, թիվ 2, էջ 66-68
Շուշեցի մանկավարժ Ա. Բահաթրյանի անձի ձևավորման մասին
2005 | Thesis
Հայ գրերի գյուտի և Ամարասի դպրոցի հիմնադրման 1600-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Եր., 2005, էջ 87-88
Ժխտումը ֆրանսերենում
2005 | Article
«Մանկավարժական միտք», 2005, թիվ 4, էջ 19-22,(ֆրանսերեն)
 
Contacts
Director of Center` Doctor of Pedagogy, Professor
Nazik Harutyunyan

Dean (+374 60) 71-06-15
(inner line 76-15),
pedagogy@ysu.am>