Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Առաքել Բահաթրյանն ուսուցման հոգեբանամանկավարժական հիմունքների մասին
1985 | Article
Հանրապետական գիտապրակտիկ կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Երևան, 1985, էջ 30-31
 
Contacts
Director of Center` Doctor of Pedagogy, Professor
Nazik Harutyunyan

Dean (+374 60) 71-06-15
(inner line 76-15),
pedagogy@ysu.am>