Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Առաքել Բահաթրյանը մայրենի լեզվի ուսուցման մասին
1987 | Book
«Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում» ամսագիր, Երևան, 1987, թիվ 5, էջ 62-64
Առաքել Բահաթրյանն ուսուցման մի քանի սկզբունքների մասին
1987 | Article
«Սովետական մանկավարժ» ամսագիր, Երևան, 1987, թիվ 3, էջ 71-75
Արսեն Տերտերյան
1985 | Book
Մենագրություն, Կենսամատենագիտություն, Երևանի համալսարանի հրատարակչ., 1985թ, 36 էջ
Առաքել Բահաթրյանն ուսուցման հոգեբանամանկավարժական հիմունքների մասին
1985 | Article
Հանրապետական գիտապրակտիկ կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Երևան, 1985, էջ 30-31
 
Contacts
Director of Center` Doctor of Pedagogy, Professor
Nazik Harutyunyan

Dean (+374 60) 71-06-15
(inner line 76-15),
pedagogy@ysu.am>