Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Մանկավարժական արտտեխնոլոգիաները՝ որպես մանկավարժական գործընթացում կիրառվող այլընտրանքային մոտեցումներ
2019 | Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 1, 80-89 էջ
Сравнительный Анализ Управления Систем Высшего Образования Во Франции И В Испании
2019 | Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 1, 203-211 էջ
«Կառավարման էթիկա» առարկայի դասավանդման մի քանի հարցեր
2019 | Article
Մխիթար Գոշ, 2019, 1(49), 43-50 էջ
Իմաստաբանական կոմպետենցիայի ձեվավորումը գեղարվեստական բնագիր տեքստերի վերլուծական ընթերցանության միջոցով
2019 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2019, 1 (26), 62-74 էջ
Применение Диагностической Функции Преподавателем Как Важнейшее Условие Эффективности Педагогической Деятельности
2019 | Article
Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2019, 2, 178-181 էջ
Современные Требования К Профессиональной Компетентности Преподавателя
2019 | Article
Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2019, 2, 139-140 էջ
Harutyunyan Nazik , Vardanyan Irina
Fundamental Principles Of The Pedagogue’s Quality Education
2019 | Article
Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2019, 2, 175-178 էջ
Անգլերեն գեղարվեստական տեքստի վերլուծական ընթերցանության ուսուցման վերճանաչողական ռազմավարությունը
2019 | Article
Science And Education A New Dimension. Pedagogy And Psychology, 2019, VII(76), Issue 187, 16-19 էջ
‹‹Շրջակա միջավայրի ֆիզիկա›› բուհական նոր հատուկ դասընթացի եվ բովանդակային որոշ հարցերի մասին
2019 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2018, 1-2, 99-109 էջ
Բնագիտական առարկաների եվ մաթեմատիկայի ուսումնական ինտեգրացման որոշ հարցեր
2019 | Article
Բնագետ, 2019, 2, 44-51 էջ
 
Contacts
Director of Center` Doctor of Pedagogy, Professor
Nazik Harutyunyan

Dean (+374 60) 71-06-15
(inner line 76-15),
pedagogy@ysu.am>