Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Igor K. Karapetyan

Professor | Chair of Education
Education
1983 - 1988: State Pedagogical University after Lebedjev Poliansky, c.Vladimir, RF, Faculty of Foreign Languages

Work Experience
1988 - 2000: lecturer of Leninakan Polytechnic University
2000 - 2003: professor of “Interlingua” University
2003 - up to now: Professor of ASPU, YSU after Kh. Abovyan

Activity
Member of 020, 065 “Pedagogy” Defense Attestation Boards

Main Research Interests
Pedagogy, Comparative Pedagogy, Educational Management, Linguodidactics, Constructive-communicative Pedagogy, Theory and History of

Subsidiary Research Interests
Linguistics, Cognitive Linguistics, Cognitive Psychology, Psycholinguistics, Theory of Literature

Languages
Armenian, Russian, English and German

Իմաստաբանական կոմպետենցիայի ձեվավորումը գեղարվեստական բնագիր տեքստերի վերլուծական ընթերցանության միջոցով
2019 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2019, 1 (26), 62-74 էջ
Անգլերեն գեղարվեստական տեքստի վերլուծական ընթերցանության ուսուցման վերճանաչողական ռազմավարությունը
2019 | Article
Science and education a new dimension. Pedagogy and Psychology. 2019, VII(76), Issue 187, pp. 16-19
|
Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 3
2018 | Book
Ուս. ձեռնարկ, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2018թ․, 304 էջ
Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 1
2017 | Article
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 304 էջ
Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 2
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 336 էջ
Ի. Կարապետյան , Ս. Այվազյան
Օտարալեզու բառապաշարի ընտրության մոտեցումները դասագրքաստեղծման գործընթացում
2016 | Book
Մխիթար Գոշ, 2012, թիվ 10-12, էջ 56-61
Անգլերենի 2016թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա.2
2015 | Book
Եր., ԲԱԲՈՒՆԻ ՍՊԸ, 2015, 336 էջ
Անգլերենի 2016թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա.1
2015 | Book
Եր. ԲԱԲՈՒՆԻ ՍՊԸ, 2015, 304 էջ
Ուսուցիչների թեստաբանական կոմպետենցիայի ձևավորման նախադրրյալները
2015 | Article
Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. – Եր.: Մանկավարժ, 2015. – էջ 94-98
Մանկավարժական խոսույթների փոխներթափանցման հիմնախնդիրը արդի փուլում
2015 | Article
«Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութեերի ժողովածու. – Եր.: «Զանգակ» հրատ., 2015. – 256 էջ: - Էջ 93-97
Հիսուս Քրիստոսը որպես առաջին մանկավարժ ֆասիլիտատոր
2015 | Article
Մանկավարժության արդի խնդիրները. Մարտահրավեերներ և լուծումներ: Հարնապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. – Եր.: Մանկավարժ, 2015, 336էջ:- էջ 134-139
Արուս Մարգարյան , Նաիրա Ավագյան , Մարգարիտա Ապրեսյան , Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Ռուբինա Գասպարյան, Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան
Անգլերեն 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2014 | Book
Երևան, Բաբունի հրատ., 2014, 336 էջ
Անգլերեն 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2014 | Book
Երևան, Բաբունի հրատ., 2014, 336 էջ
Անգլերեն 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2014 | Book
Երևան, Բաբունի հրատ., 2014, 336 էջ
Անգլերենի 2014թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա3
2014 | Book
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2014, 304 էջ
Անգլերենի 2014թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա1
2014 | Book
Եր., Բաբունի, 2014, 320 էջ
Ի. Կ. Կարապետյան , Հ. Ա. Սերոբյան
Կամային որակների թույլ զարգացում ունեցող դեռահասների ֆիզիկական դաստիարակության հիմնախնդիրը
2014 | Article
«Մխիթար Գոշ» գիտական հոդվածներ, 2014, 2(41), էջ 36-38
Ի. Կ. Կարապետյան , Ն. Ս. Հայրապետյան
Հաղորդակցական-իրադրային քերականության ուսուցման ճանաչողական-կառուցողական հիմքերը
2014 | Article
Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար, Եր., ԵՊՀ, 2014, թիվ 2(11), էջ 114-126
Ի. Կ. Կարապետյան , Ս. Ս. Այվազյան
Անգլերեն հոգեբանական ենթալեզվի ուսուցման կաղապարը
2014 | Article
Ժողովածու: Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հիմնադրման 90 ամյակին նվիրված նյութերի, Նոր ուսուցիչ նոր դպրոցի համար: Մանկավարժական կրթության բարեփոխման հեռանկարներ. Տեսություն և պրակտիկա: Գիտաժողով (2012թ. Դեկտեմբերի 14), 2-րդ պրակ: Եր: Մանկվարրժ, 2014. – 454էջ, էջ 203-208
Բանավոր թարգմանության ուսուցման ռազմավարությունները: Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց
2014 | Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու: Կազմող՝ Կ. Կարապետյան. – Եր.: ԵՊՀ հրատ, 2014, 316 էջ. – էջ 9-17
Մանկավարժական խոսույթների փոխներթափանցման հիմնախնդիրը արդի փուլում
2014 | Article
«Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի թեզիսներ, 17-18 հոկտեմբեր, 2014 Ծաղկաձոր, Հայաստան, Էջ 118-121
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա. 2
2013 | Book
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2013, 368 էջ
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. մաս 2
2013 | Book
Եր., Զանգակ, 2013, 256 էջ
Ի. Կ. Կարապետյան , Ռ. Է. Գևորգյան
Տեքստի բանասիրական վերլուծության առանձնահատկությունները հումանիտար կողմնորոշման անգլերենի բուհական դասընթացում
2013 | Article
Օտար լեզուները Հայաստանում, Գիտամեթոդական հանդես, 2013, թիվ է, էջ 39-48
Оптимальная модель тестового контроля сформированности коммуникативной компетенции
2013 | Article
Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար. #1(10), ԵՊՀ-ի հրատ., Եր.,2013, 232 էջ. - С. 142-152
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա3
2012 | Book
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2012, 334 էջ
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա. 1
2012 | Book
Եր.: Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2012, 282 էջ
Ի. Կարապետյան , Լ. Թորոսյան
Բանավոր խոսքի ուսուցման հարալեզվական միջոցներն անգլերենի մասնագիտական դասընթացում
2012 | Article
Մանկավարժական միտք. - 2012, N – 1-2, էջ 158-164
Ի. Կ. Կարապետյան , Ա. Ֆ. Աբրահամյան
Անգլերենի հոգեբանական բառապաշարի ընտրության սկզբունքները
2011 | Article
Օտար լեզուները Հայաստանում, 2011, # 5, էջ 43-51
Ի. Կ. Կարապետյան , Ս. Ա. Գաբոյան
Մանկավարժական արժեբանության ուսումնասիրման մեթոդաբանական մոտեցումները
2010 | Article
Մանկավարժություն, 2010, թիվ 6, էջ 5-10
Ի. Կ. Կարապետյան , Ք. Ա. Ռշտունի
Դարձվածքային կապակցությունների ուսուցման առանձնահատկությունները լեզվական բուհում
2010 | Article
Մխիթար Գոշ, գիտ. հանդես, հաս.- գիտ, 3/ 27, 2010թ. , էջ 106-109
Ի. Կ. Կարապետյան , Թ. Պ. Մաթևոսյան
Գեղարվեստական ֆիլմերի միջոցով անգլերենի ուսուցման հիմնախնդիրը լեզվական բուհում
2010 | Article
Մանկավարժություն 2010, N1, էջ 4-10
Խոսույթի առանձնահատկությունները օտար լեզուների փոխներգործուն ուսուցման գործընթացում
2010 | Article
Մանկավարժություն 2010, թիվ 1, էջ 4-10
Գովազդների և հակագովազդների ընտրության և կիրառման առանձնահատկությունները գործարարական անգլերենի դասընթացում
2009 | Article
Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (նոյեմբերի 19- 21, 2009 թ.): - Եր.: Մանկավարժ, 2010. – թրւ էջ: - 185-187 էջ