Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Meri V. Hovhannisyan

Assistant | Chair of Education
Education
1992 - 2002: Secondary school
2002 - 2006: YSU Faculty of Armenian Philology (BA)
2006 - 2008: YSU Faculty of Armenian Philology (MA)
2008 - 2011: PhD student at Yerevan State University

Academic degree
Candidate –PhD, “Vahan Teryan’s Speech Art“, 2012, Institute of Language named after H. Acharyan of National Academy of Sciences

Experience
2008 - 2011: Junior researcher at YSU Institute for Armenian Studies
2008 - 2017: co-author of the Armenian language course (Eastern Armenian) of AGBU Armenian Virtual College, member of the quality assurance group of the Eastern Armenian, Western Armenian, History of Armenia and other courses.
From September 2008: Lecturer at Yerevan State University
2012 - 2017: Junior researcher at YSU Information Technologies Educational and Research Centre
From 2015: Editor at YSU Publishing House
2016 - 2017: Responsible of the course «Learn Armenian» within “Diaspora summer“ school program, also lecturer in teacher retraining groups (the subject is “Methodology of the Armenian language“):
2016 and 2018: In cooperation of the Institute for Armenian studies of YSU and the Armenian Diaspora in the cities of Sochi and Rostov-on-don, participated in the 72-hour professional qualification course "Problems of Teaching Armenian Language, Literature and Armenian History" giving lectures on methods of teaching the Armenian language and Armenian literature for teachers of Armenological subjects.
From October 2017: Junior researcher at YSU Institute for Armenian Studies
From February 2018: Lecturer, assistant at YSU Pedagogy and Education Development Center
From February 2018: Head of the Trade Union of YSU Institute for Armenian Studies
From May 2019: researcher at YSU Institute for Armenian Studies in the Department of research on the history of Armenian statehood
From May 2019: Scientific Secretary at YSU Institute for Armenian Studies
From 2020: Academic Secretary at the Institute of Armenian Studies of Yerevan State University
From 2021: Lecturer at National University of Architecture and Construction of Armenia

Academic courses
Methodology of teaching the Armenian language
Pedagogical axeology
Modern Armenian language

Scale of professional interests
Armenian language teaching
Pedagogy
Modern Armenian language
Speech culture
Distance learning

Professional and Non-professional Membership
YSU Trade Union Organization

Languages
Armenian, Russian, English

meri.hovhannisyan@ysu.am

Մտագրոհը՝ որպես փոխներգործուն (ինտերակտիվ) ուսուցման մեթոդ
2022 | Article
«Գիտական Արցախ», 2022, №1(12), էջեր 187-195
Մոդուլային ուսուցման տեխնոլոգիայի կիրառումը հայոց լեզվի բուհական դասընթացում
2022 | Article
«Կրթությունը 21-րդ դարում», 2022, 1(7), էջեր 88-96
«Դեբատ» ուսուցման մեթոդի առանձնահատկությունները
2021 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2021, № 1, էջեր 230 -236
|
Կախյալ դերբայների (ձևաբայերի) ուսուցման առանձնահատկությունները հայերենում
2021 | Article
«Կրթությունը 21-րդ դարում», 2021, 1(5), 162-171 էջ
|
«Դեբատ» ուսուցման մեթոդի առանձնահատկությունները
2021 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2021, № 1, էջեր 230 -236
Կախյալ դերբայների (ձևաբայերի) ուսուցման առանձնահատկությունները հայերենում
2021 | Article
«Կրթությունը 21-րդ դարում» գիտամեթոդական միջազգային գրախոսվող հանդես, 2021, 1(5), 162-171 էջ
Կրթության նկատմամբ արժեքային մոտեցումները՝ ըստ Ղազարոս Աղայանի (ծննդյան 180-ամյակի առթիվ)
2020 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2020, 2, էջեր 282-290
|
Հեռավար ուսուցման առանձնահատկությունները
2020 | Article
«Գիտական Արցախ», 2020, 4(7), էջեր 178-187
|
Эдик Минасян, героическая деятельность армянок в годы освободительного движения конца XIX–начала XX века
2020 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 283-285 էջ, 2020
Վահան Տերյանի չափածոյի բառապաշարը
2019 | Article
«ՎԷՄ» համահայկական հանդես, 2019, 3 (67), էջեր 85-109
|
Հոմանիշների ոճական առանձնահատկությունները Վահան Տերյանի չափածոյում
2019 | Article
«Գիտական Արցախ», 2019, № 1(2), էջեր 299-306
|
Վահան Տերյանի չափածոյի լեզուն և ոճը
2019 | Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2019, 304 էջ, ISBN 978-5-8084-2377-0, երաշխավորող՝ ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ
|
Քերականական իրողությունների լեզվաոճական առանձնահատկությունները Վահան Տերյանի պոեզիայում
2018 | Article
«Հայագիտության հարցեր», 2018, № 3(15), էջեր 165-179
Աստիճանավորումը Վահան Տերյանի «Մթնշաղի անուրջներ» բանաստեղծական շարքում
2018 | Article
«Ակունք», 2018, № 4 (20), էջեր 48-57
|
Լեզվի հարցերը Տերյանի հոդվածներում և նամակներում
2014 | Article
Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական չորրորդ գիտաժողովի զեկուցումներ, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվ. ինստիտուտ, «Ասողիկ» հրատ., Եր., 2014, էջ 30-37
Տերյանի չափածոյի հնչյունական ոճավորումը
2013 | Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Եր., 2013, № 1, էջ 299-306
Խորհրդանիշները Վահան Տերյանի խոսքարվեստում
2012 | Article
Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական երկրորդ գիտաժողովի զեկուցումներ, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվ. ինստիտուտ, «Զանգակ» հրատ., Եր., 2012, էջ 104-113
Բարբառային և ժողովրդախոսակցական բառերը Վահան Տերյանի խոսքարվեստում
2012 | Article
«Պատմաբանասիրական հանդես», 1 (189), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Եր., 2012, էջ 80-88
Անձնավորման ոճական հնարանքը Վահան Տերյանի չափածոյում
2009 | Article
«Կանթեղ» (գիտ. հոդվածների ժողովածու), 3 (40), «Ասողիկ» հրատ., Եր., 2009, էջ 30-34
Վահան Տերյանի չափածոյի գունային մակդիր - սիմվոլները
2009 | Article
«Կանթեղ» (գիտ. հոդվածների ժողովածու), 2 (39), «Ասողիկ» հրատ., Եր., 2009, էջ 68-72
Հայոց լեզվի հեռաուսուցման մասին (համահեղինակությամբ), 3-րդ տարեկան գիտաժողով 5-10 դեկտեմբերի, 2008 թ.
2009 | Article
Գիտ. հոդվածների ժողովածու, ՀՌՀ հրատ., Եր., 2009, էջ 155-163