Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • Կենսաֆիզիկա
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • Կենսաբանություն
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • Կենսաքիմիա
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Ստուգարքների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ և առանց եզրափակիչ գնահատման քննությունների ժամանակացույց
    • Կենսաբանություն
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • Կենսաքիմիա
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • Կենսաֆիզիկա և կենսաինֆորմատիկա
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Լուծարքների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
    • Կենսաբանություն
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Քննությունների ժամանակացույց
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • Ընդհանուր և մոլեկուլային գենետիկա
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • Էկոլոգիա և կենսառեսուրսների կառավարում
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • Կենդանաբանություն և մակաբուծաբանություն
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • Կիրառական մանրէաբանություն
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • Բժշկական սնկաբանություն և կիրառական բուսաբանություն
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • Մանրէաբանություն և կենսատեխնոլոգիա
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • Հիմնարար և կիրառական ֆիզիոլոգիա
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • Կենսաքիմիա
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • Կենսաֆիզիկա
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ և առանց եզրափակիչ գնահատման քննությունների ժամանակացույց
    2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
  • Հեռակա
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2021

   2020

   2019

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար