Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
   • Ստուգարքների ժամանակացույց
   • Առանց եզրափակիչ գնահատման քննությունների ժամանակացույց
    • Կենսաբանություն
     2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
    • Կենսաքիմիա
     2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
    • Կենսաֆիզիկա և կենսաինֆորմատիկա
     2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
   • Լուծարքների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
    • Կենսաբանություն
     2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
   • Քննությունների ժամանակացույց
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
   • Առանց եզրափակիչ գնահատման քննությունների ժամանակացույց
    2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
  • Հեռակա
 • Թեմատիկ քննարկումների ժամանակացույց
  2022-2023 ուստարվա «1-ին կիսամյակ»
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2022

   2021

   2020

   2019

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար