Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Անահիտ Վլադիմիրի Ներկարարյան

Դոցենտ | Կենսաֆիզիկայի ամբիոն
Կրթություն
1966 - 1971 թթ. ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի բաժին,
1971 - 1974 թթ. ԵՊՀ, ասպիրանտուրա «կենսաֆիզիկա» մասնագիտությամբ:

Գիտական աստիճան
Կ.գ.թ., «ՈՒռուցքակիր կենդանիների հյուսվածքների լակտատդեհիդրոգենազի իզոֆերմենտային կազմի հետազոտություն», 1982 թ. 03.00.04 Կենսաքիմիա, ԵՊՀ-ին կից 055:01.08 մասնագիտական Խորհուրդ:

Աշխատանքային փորձ
30 տարի

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր կենսաֆիզիկա
Բջջաթաղանթների կենսաֆիզիկա և կենսաէներգետիկա
Կիրառական կենսաֆիզիկա
Ֆիզիկական գործոնների ազդեցությունը կենսահամակարգերի վրա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ԾԲՀ ԷՄՃ ազդեցությունը կենսահամակարգերի վրա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Լ. Ա. Մինասբեկյան , Ա. Վ. Ներկարարյան , Մ. Ս. Միքաելյան, Ռ. Ռ. Սադոյան
Influence of low dose gamma-irradiation on the electrokinetic potential of wheat seedlings cellular nuclei (Գամմա-ճառագայթման ցածր դոզաների ազդեցությունը ցորենի ծիլերի բջջակորիզի էլեկտրակինետիկական պոտենցիալի վրա)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 118-124
|
Influence of Millimeter Range Electromagnetic Waveson Hemolysis Kinetics of Rat Blood Erythrocytes
2020 | Հոդված/Article
Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2020, N 54 (3), p. 209-215
Influence of low-intensity millimeter waves on lipid peroxidation and antioxidant enzymes activity in male Wistar rats
2019 | Թեզիս/Thesis
Albany 2019: The 20th Conversation. p. 87
|
Կենսաֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ: Մաս 2
2019 | Հոդված/Article
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, 2019թ․, 146 էջ
Կենսաֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ: Մաս 2 (Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ)
2019 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 146 էջ
Evaluation of Oxidative Effects in Male Wistar Rats Following Extremely High Frequency Electromagnetic Irradiation Exposure
2019 | Թեզիս/Thesis
3rd International Conference "Smart Bio". 2019, p. 130
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Կարապետյան Ա. Ֆ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2018 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 384 էջ
Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2018 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 392 էջ
Effect of whole body extremely high frequency electromagnetic irradiation exposure on antioxidant enzymes activity in rats
2018 | Թեզիս/Thesis
2nd International Conference "Smart Bio". 2018, p. 155
Погосян Г. А., Неркарарян А. В. , Микаелян М. С., Вардеванян П. О.
Влияние ЭМИ КВЧ на активность процессов перекисного окисления и антиоксидантной активности крови крыс in vivo
2018 | Թեզիս/Thesis
Международная научная конференция «Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем». 2018, стр. 62-62
Effect of millimeter electromagnetic waves on buffer capacity of albumin (Միլիմետրային էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունն ալբումինի բուֆերային ունակության վրա)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 105-109
|
Effect of millimeter range electromagnetic waves on some properties of erythrocytes
2018 | Թեզիս/Thesis
International Workshop on Influence of electromagnetic radiation on human beings, and problem of understanding. 2018, p. 31-32
Изучение перекисного окисления липидов в эритроцитах крови крыс облученной ЭМИ КВЧ in vitro
2018 | Թեզիս/Thesis
VIII Международный конгресс "Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине". 2018, стр. 142-143
Влияние миллиметровых электромагнитных волн на буферную емкость плазмы крови крыс
2018 | Թեզիս/Thesis
VIII Международных конгресс "Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине". 2018, стр. 15-16
Changes of wheat seedlings nuclei electromobility under influence of MM-waves
2018 | Թեզիս/Thesis
International Workshop on Influence of electromagnetic radiation on human beings, and problem of understanding. 2018, pp. 36-37
|
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա. , Կարապետյան Ա. Ֆ.
Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2017 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 296 էջ
Effect of whole body extremely high frequency electromagnetic irradiation exposure on lipid peroxidation in rats
2017 | Հոդված/Article
Biologija. 2017, 63, 3, 238-245 pp.
Effect of millimeter range electromagnetic waves on erythrocyte suspension
2017 | Թեզիս/Thesis
International Conference „Smart Bio“. 2017, p. 70
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 1
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա.Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 3
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ
Կենսաբանություն: 2017թ. Միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 392 էջ
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 320 էջ, Հայաստան
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ, Հայաստան
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2016 | Հոդված/Article
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ, Հայաստան
Influence of Electromagnetic Waves with Extremely High Frequencies on Some Criteria of Blood Plasma
2016 | Հոդված/Article
Armenian Journal of Physics, 2016, 9, 1, 106-109 pp.
Impact of MM-Waves on the Different Cellular Levels of Wheat Seedlings
2016 | Հոդված/Article
Armenian Journal of Physics, 2016, vol. 9, N.1, pp. 89-94
|
Influence of electromagnetic waves with extremely high frequencies on rat blood plasma surface tension
2015 | Թեզիս/Thesis
International Workshop on Ionizing and non-ionizing radiation influence on structure and biophysical properties of living cells, 2015, 37-38 pp.
Surface charge density of rat blood erythrocytes under the influence of millimeter diapason electromagnetic radiation
2015 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia, 2015, 67, 3, 16-20 pp.
Effect of low intensity EMW EHF on suspension density of rat blood erythrocytes
2015 | Հոդված/Article
Brazilian journal of biological sciences, 2015, 2, 4, 193-197 pp.
Ա. Վ. Ներկարարյան , Գ. Ռ. Սուլխանյան
Влияниe совместного действия стимулятора роста и низкоинтенсивного нетеплового когерентного ЭМИ КВЧ на общую активность пероксидазы в клетках проростков щирицы (Amatanthus L.) (Հավակատարի (Amaranthus L.) ծիլերի բջիջներում պերօքսիդազի ընդհանուր ակտիվության վրա աճի խթանիչի և ցածր ինտենսիվության կոհերենտ ԾԲՀ ԷՄՃ համակցված ազդեցությունը)
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #3, էջ 28-32 (ռուսերեն)
|
А. В. Неркарарян , М. А. Шагинян, А. В. Хачатрян, П.О. Вардеванян
Влияние низкоинтенсивного нетеплового когерентного ЭМИ КВЧ на общую активность и изоферментный состав пероксидазы
2011 | Հոդված/Article
Биолог. журнал Армении, 4 (63) 2011, Стр. 96-103
И.А. Авагян, А.В. Неркарарян , Л.А. Минасбекян, С.Г. Нанагулян
Физиология, Биохимия, Биотехнология
2011 | Հոդված/Article
Микология и филология, Том 45, выпуск 6, Изменение метаболичекой активности культуры PLEUROTUS OSTREATUS под воздействием электромагнитных излучений. 2011, С. 77-83
Авагян И.А., Неркарарян А.В. , Минасбекян Л.А., Нанагюлян С.Г.
Изменение метаболической активности культуры гриба Pleurotus ostreatus под воздействием мм-волн ЭМИ
2011 | Հոդված/Article
Ж. Микология и фитопатология. Санкт-Петербург. 2011. N 5. с. 77-83
Vardevanyan P. , Nerkararyan A. , Parsadanyan M.A. , Sahakian I., Grigorian R.
Biology. 10 tests. Collection of test items
2010 | Գիրք/Book
ed. "Hayrapet, Yerevan, 2010
Minasbekyan L.A., Avagyan I.A., Nerkararyan A.V. , Nanagulyan S.G.
Changes in peroxidase activity of Pleurotus ostreatus mushroom culture treated by mm-waves of EMI
2010 | Հոդված/Article
Immunopatology, allergology, infectology, 2010, N2, P.47-54
Կենսաբանություն: 10 Թեստ: Թեստային առաջադրանքների ժողովածու
2010 | Գիրք/Book
Հայրապետ հրատարակչություն, Երևան, 2010
Неркарарян А.В. , Вардеванян О.П., Микаелян М.С., Карапетян А.А.
Влияние электромагнитных излучений КВЧ низкой интенсивности на устойчивость эритроцитoв крови человека
2010 | Գիրք/Book
Кровь, Материалы Междунар. Конфер. “Актуальные вопросы гематологии и трансфузиологии”, Ереван-Степанакерт 2010, N 1 (10) 2010, с. 82-86
Минасбекян Л.А., Неркарарян А.В. , Нанагюлян С.Г. , Авагян И.А.
Изменение активности пероксидазы в культуре гриба Pleurotus ostreatus под воздействием мм-волн ЭМИ
2010 | Հոդված/Article
Иммунология, аллергология, инфектология. Москва, 2010. N 3. С. 47-54
Կենսաբանություն: 2222 թեստային առաջադրանքների շտեմարան
2009 | Գիրք/Book
Երևան, Աստղիկ գրատուն, 2009թ, 428 էջ
Вардеванян П.О. , Неркарарян А.В. , Минасбекян Л.А., Карапетян А.А., Сулханян М.Р.
О возможных механизмах действия ЭМИ КВЧ низкой интенсивности на активность пероксидазы проростков пшеницы
2009 | Հոդված/Article
Материалы 1 межд. научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Донецк, февраль 2009, С.103-104
Կենսաբանություն: Թեստային առաջադրանքների ժողովածու
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
Գնահատման և թեստավորման կենտրոն, Երևան, 2009
Vardevanyan P., Nerkararyan A. , Grigoryan R., Sahakian I., Arutyunyan L., Gyulazyan B, Melkonian E.
Biology. A pointer to the state final and united examination
2008 | Գիրք/Book
Center for evaluation and testing, Yerevan, 2008
Вардеванян П.О. , Неркарарян А.В. , Минасбекян Л.А., Калтахчян Ц.К.
Сравнительный анализ чувствительности амаранта и пшеницы к воздействию ЭМИ мм-диапазона
2008 | Հոդված/Article
Международная конф. ”Интродукция нетрадиционных и редких растений”, Мичуринск, 2008, т. II, с.107-110
Vardevanyan P.O. , Nerkararyan A.V. , Minasbekyan L.A., Galtakchyan Ts.K., Mikaelyan M.S.
Wheat and amaranth seedlings peroxidase activity and growth exponents changes under treatment by electromagnetic mm-waves
2008 | Հոդված/Article
Int.Conf “Biotechnology and health “ -2 & Alumni seminar, April, 2008, Yerevan, Armenia, P.142-143
Нанагулян С.Г. , Нанагулян С.Г., Неркарарян А.В. , Минасбекян Л.А.
Возрастание пероксидазной активности культуры Pl.ostreatus (Jacq.: Fr.) Kumm. в ответ на стрессовое воздействие
2008 | Թեզիս/Thesis
2-ой съезд микологов России, Москва, 2008, С.135-136
Վարդևանյան Պ. , Գրիգորյան Ռ., Ներկարարյան Ա. , Սահակյան Ի., Հարությունյան Լ., Գյուլազյան Վ., Մելքոնյան Է.
Կենսաբանություն: Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց
2008 | Գիրք/Book
Գնահատման և թեստավորման կենտրոն, Երևան, 2008
Неркарарян А.В. , Вардеванян П.О. , Минасбекян Л.А., Дарбинян М.Р., Карапетян А.А., Сулханян М.Р.
Воздействие низкоинтенсивных ЭМИ мм-диапазона на активность пероксидазы проростков пшеницы
2007 | Հոդված/Article
YII Международный симпозиум «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования» 9-14 июня 2007, Пущино, т. II (матер. симп.), c. 63-66
Влияние низкоинтенсивного нетеплового когерентного ЭМИ мм-диапазона на рост проростков
2005 | Հոդված/Article
VI Междунар. симпоз. «Новые и нетрадиц. растения и перспективы их использ.» 13-17 июня 2005, Пущино, матер. симп., т. III, c.185-188
Nanagulyan S.G. , Nerkararyan A.V. , Minasbekyan L.A., Jaime A.L. A., Kalantaryan V.P. , Amiryan A.A., Avagyan I.A., Vardevanyan P.O.
Modification of Growth Parameters and Conditions of Pleurotus ostreatus (Jucq.:Fr.) Kumm.
2005 | Թեզիս/Thesis
Proceedings of International Conference EBA, April, 2005, Lapland, Saarisielka (Finland), oral present., p.60
Some enzymatic parametrs of wheat germinatind seedlings
2004 | Հոդված/Article
Proceedinds of the International Conference URM`2004 (Unification and Optimization of Radiation monitoring on NPP Location Regions, Armenia, Yerevan, September 22-26, 2004), p. 71-74
Zakarian A.E. , Nerkararyan A.V. , Pogosyan G.A., Ayvazian N.M.
Biophysics of free radical processes and membrane structures
2003 | Գիրք/Book
ed. “Nork”, Yerevan, 2003
Safrazbekyan E.E., Nerkararyan A.V. , Kazumi N.B.
Amaranth in Armenia
2003 | Հոդված/Article
V Intern. symposium. "New and nontraditional. plants and the prospects for their use. "9-14 June 2003, Pushchino, Mater. Symp., v. I, pp.145-148
Ազատ ռադիկալային գործընթացների և թաղանթային կառույցների կենսաֆիզիկա
2003 | Գիրք/Book
Ոսումնամեթոդական ձեռնարկ
Նորք գրատուն, Եր. 2003, 216 էջ
Сафразбекян Е.Е., Неркарарян А.В. , Казумов Н.Б.
Амарант в Армении
2003 | Հոդված/Article
V Междунар. симпоз. «Новые и нетрадиц. растения и перспективы их использ.» 9-14 июня 2003, Пущино, матер. симп., т. I, c.145-148
Laborator works on biophysics
2002 | Գիրք/Book
ed. "Asoghik" Yerevan, 2002
Gonyan S.A., Minasbekyan L.A. , Nerkararyan A.V. , Parsadanyan M.A. , Vardevanyan P.O.
Electrokinetic properties of isolated nuclei of some cereals in different functional states
2002 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia, 2002, v. 54, N 3-4, pp. 227-231
Լաբորատոր աշխատանքներ կենսաֆիզիկայից
2002 | Գիրք/Book
Ոսումնական ձեռնարկ
Երևան, 2002, 114 էջ
Электрокинетические свойства изолированных ядер некоторых злаковых при различных функциональных состояниях
2002 | Հոդված/Article
Биологический журн. Армении, 2002, т. 54, N 3-4, с. 227-231
Nerkararyan A.V. , Vardapetyan R.R., Kirakosyan A.B.
Isozyme composition of lactate dehydrogenase and morphogenetic potentiality of callus cultures
2001 | Հոդված/Article
Memoirs, Yerevan, 2001, N 3, pp. 95-101
Ա. Վ. Ներկարարյան , Հ. Ռ. Վարդապետյան, Ա. Բ. Կարապետյան
Изоферментный состав лактатдегидрогеназы и морфогенетические потенции каллусных культур (Լակտահիդրոգենազի իզոֆերմենտային կազմը ր կալուսային կուլտուրաների մորֆոգենետիկ հնարավորությունները)
2001 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #3, էջ 95-101 (ռուսերեն)
|
Vardevanyan P.O., Boyajian B.G., Vardevanyan A.O., Tiratsuyan S.G. , Nerkararyan A.V.
Phospholipid fraction of chromatin of wheat germ during germination
1998 | Հոդված/Article
Plant Physiology, Moscow, 1998, v. 45, N 6, pp. 919-921
Фосфолипидные фракции хроматина зародышей пшеницы при прорастании
1998 | Հոդված/Article
Физиология растений, Москва, 1998, т. 45, N 6, с. 919-921
Effect of sodium and potassium on the activity of H+-ATPase of Escherichia coli K12 (). Membranes
1988 | Հոդված/Article
Biological Sciences, Moscow, 1988, N 8, p.89-93
Действие ионов натрия и калия на активность Н+-АТФазы мембран Escherichia coli K12
1988 | Հոդված/Article
Биологические науки, Москва, 1988, N 8, с.89-93
Violation of the regulation of biosynthetic processes in the tumor
1984 | Հոդված/Article
Problems of Biology, Yerevan, 1984, Vol. 3,. 153-159
О нарушении регуляции биосинтетических процессов при опухолеобразовании
1984 | Հոդված/Article
Вопросы биологии, Ереван, 1984, вып. 3, с. 153-159
The Action of cancerlitiks on lactate dehydrogenase isozyme pattern of liver at transplantation of Ehrlich ascites carcinoma
1981 | Հոդված/Article
Journal of Experimental and Clinical Medicine, Academy of Sciences of Armenian SSR, 1981, v.21, N5, pp. 517-521
Действие канцеролитиков на изоферментный спектр лактатдегидрогеназы печени при трансплантации клеток асцитной карциномы Эрлиха
1981 | Հոդված/Article
Журнал экспер. и клинич. медицины АН Арм.ССР, 1981, т.21, N5, с. 517-521
The action of hormones on the lactate dehydrogenase isozyme pattern of the liver at transplantation of Ehrlich ascites tumor cells
1980 | Հոդված/Article
Biological Journal.of Armenia, 1980, v.33, ,11 pp. 1165-1170
Effects of inhibitors on lactate dehydrogenase isozyme pattern of the liver in the process of tumor development
1980 | Հոդված/Article
Biological Journal.of Armenia, 1980, v.33, N10, pp. 1026-1029
Действие гормонов на изоферментный спектр лактатдегидрогеназы печени при введении клеток асцитной карциномы Эрлиха
1980 | Հոդված/Article
Биологический журн. Армении, 1980, т.33, N11, с. 1165-1170
Действие ингибиторов на изоферментный спектр лактатдегидрогеназы печени при опухолеобразовании
1980 | Հոդված/Article
Биологический журн. Армении, 1980, т.33, N10, с. 1026-1029
Lactate dehydrogenase isozyme pattern of rat tissues during the development of carcinosarcoma Walker
1979 | Հոդված/Article
Biological Journal.of Armenia, 1979, v. 32,  11 pp. 1098-1103
Изоферментный спектр лактатдегидрогеназы тканей крыс при развитии карциносаркомы Уокера
1979 | Հոդված/Article
Биологический журн. Армении, 1979, т. 32, N 11, с. 1098-1103