Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Աննա Վլադիմիրի Գրիգորյան

Ասիստենտ | Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն
Կրթություն
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետի բակալավրիատ
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետի մագիստրատուրա

Աշխատանքային փորձ
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2004 թ-ից մինչ այժմ ՝ ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ողնաշարավորների ներքին օրգանների ռեգեներացիայի, վերականգնողական պոտենցիալի և իմունիտետի համակարգի օրգանների հարմարողական-փոխհատուցողական պրոցեսների ուսումնասիրությունը` հյուսվածաբանական, հիստոքիմիական, ձևաչափական մեթոդներով
Իմունիտետի համակարգի մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների փոփոխություների գնահատումը միջավայրի տեխնածին աղտոտվածության և էքստրեմալ այլ իրավիճակներում
Ներքին օրգանների մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը միկոտոքսինների ազդեցության պայմաններում:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2005 - 2010 թթ. Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ թեմաների գիտաշխատող:
2011 - 2013 թթ. Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ թեմայի գիտաշխատող

Լեզուներ
Ռուսերեն (գերազանց), Անգլերեն (լավ), Ֆրանսերեն (բառարանով)

Արյուն. պլազմա, էրիթրոցիտներ
2020 | Հոդված/Article
«Բնագետ», 2020, թիվ 3, էջ 3-8
Արյուն. լեյկոցիտներ կամ արյան սպիտակ բջիջներ
2020 | Հոդված/Article
«Բնագետ», 2020, թիվ 5, էջ 3-18
Արյուն. թրոմբոցիտներ
2020 | Հոդված/Article
2020, թիվ 4, էջ 20-24
Ինքնաիմունիտետ
2019 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2019, 1, էջ 39-48
|
Histological and morphological changes of rats’ thymus under the influence of aflatoxin B1
2018 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia. 2018, 2 (70), 28-32 pp.
|
Гистоморфологические изменения почек крыс при поступлении с кормом Афлатоксина B1
2018 | Հոդված/Article
Успехи медицинской микологии. 2018, том 19, глава 9, стр. 309-313
|
Influence of the Hrazdan River pollution on morphofunctional features of Pelophylax ridibundus intestine (Հրազդան գետի աղտոտվածության ազդեցությունը լճագորտի (Pelophylax ridibundus) բարակ աղիքի մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների վրա)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 166-170
|
The clastogenic impact of water in Hrazdan river on liver hepatocytes and peripheral blood erythrocytes of lake frog (Pelophylax Ridibundus)
2017 | Հոդված/Article
Science Review. 2017, 6 (6), Vol. 5, 7-10
|
The identification of clastogenic impacts of water in Hrazdan river by studying the peripheral blood erythrocytes of lake frog (Pelophylax Ridibundus)
2017 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia. 2017, 69 (4), 39-43 pp.
|
The karyologic study of frogs (Pelophylax Ridibundus) hepatocytes living in different surrounding areas of Hrazdan river characterized by different degrees of pollution
2016 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia, 2016, 68 (4), 45-50 pp.
|