Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Հասմիկ Ռուբենի Աղաբաբյան

Դոցենտ | Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն
Կրթություն
1979 - 1984 թթ. ԵՊՀ դիպլոմ, ЖВ № 023461;
1984 - 1989 թթ. ԵՊՀ, Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «ЭЭГ-показатели функционального состояния коры головного мозга при моделировании монотонной опертаорской деятельности на компьютере»,
Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի մասնագիտական խորհուրդ, «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտությամբ, Երևան,1997, Գ.00.09 Վկայագիր Ա №00591

Աշխատանքային փորձ
23 տարի: ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, Տ. Մուշեղյանի անվան մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
«Մարդու կազմաբանություն», «Հոգեֆիզիոլոգիա», «Հոգեախտաբանության հիմունքներ», «Ուղեղի մոլեկուլային գենետիկա և հոգեֆիզիոլոգիա»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեֆիզիոլոգիա, նեյրոֆիզիոլոգիա, ախտաբանական հոգեբանություն, հոգեգենետիկա

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ֆիզիոլոգների ընկերության անդամ, Ուղեղի միջազգային կազմակերպության Հայաստանի մասնաճյուղի անդամ

Impact of execution of creative task on evoked brain activity (Ստեղծագործական գործունեության ազդեցութունն ուղեղի հրահրված ակտիվության վրա)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 42-45
|
Հոգեֆիզիոլոգիայի հիմունքներ
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 123 էջ
Degree of extroversion influence on variability of cardiac rhythm parameters (Սրտի ռիթմի փոփոխությունների կախվածությունն էքստրավերսիայի աստիճանից)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #1, էջ 25-29
|
Изменения вегетативных коррелятов при выполнении творческого задания
2015 | Հոդված/Article
Материалы V Международной научной конференции "Современные проблемы теоретической и прикладной психологии", 2015-10-23, 337-340 стр.
К вопросу о межполушарных отношениях при обучении и наличии навыка
2015 | Հոդված/Article
ՖԿՀՊԻ 70-ամյակին նվիրված 42-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու- Սպորտային մանկավարժական գիտությունը Հայաստանում, 2015, 369-373 էջ
Психофизиологический анализ гендерных особенностей полушарной организации когнитивной деятельности
2015 | Հոդված/Article
Материалы V Международной научной конференции "Современные проблемы теоретической и прикладной психологии", 2015-10-23, , 312-315 стр.
Изменения вариабельности сердечного ритма при творческой деятельности
2008 | Հոդված/Article
Мат. Научно-практ. Конф. «Ананьевские чтения». СПб 21-23 октябрь, 2008, 38-39
|
Հ. Ռ. Աղաբաբյան , Վ. Հ. Գրիգորյան, Ա. Յու. Ստեփանյան, Լ. Ս. Ստեփանյան
Межполушарные отличия вызванной активности в процессе обучения и при наличии навыка операторской деятельности (Հրահրված ակտիվության միջկիսագնդային տարբերությունները օպերատորական գործունեության ուսուցման ընթացքում և փորձի առկայության դեպքում)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 101-108 (ռուսերեն)
|
Изменения амплитуды волны Р300 под влиянием «агрессивной» компьютерной игры у подростков с различным уровнем исходной агрессивности и конфликтности
2007 | Հոդված/Article
Журнал ВНД, №4, Т. 57, Москва, 2007, с. 431–437
|
Агабабян А.Р. , Арутюнян Н.Д.
Исследование межполушарных взаимодействий при вербальной творческой деятельности
2007 | Հոդված/Article
Матер. Конф. «Структ.-функц., нейрохим. и иммунохим. зак- сти асимметрии и пластичности мозга». Москва, 2007, 20-24
|
Վ. Հ. Գրիգորյան , Լ. Ս. Ստեփանյան, Հ. Ռ. Աղաբաբյան , Ա. Յու. Ստեփանյան
Динамика изменения амплитуды компонента N_200 вызванных потенциалов коры головного мозга подростков под влиянием компьютерной игры агрессивного характера (Դեռահասների գլխուղեղի կեղևի հրահրված պոտենցիալների N_200 բաղադրիչի ամպլիտուդի փոփոխության դինամիկան ագրեսիվ բնույթի խաղի ազդոցությամբ)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #1, էջ 108-114 (ռուսերեն)
|
Հ. Ռ. Աղաբաբյան , Վ. Հ. Գրիգորյան , Ն. Դ. Հարությունյան, Ա. Յու. Ստեփանյան , Լ. Ս. Ստեփանյան
Влияние творческой деятельности на показатели сердечного ритма (Ստեղծագործական գործունեության ազդեցությունը սրտի ռիթմի ցուցանիշների վրա)
2006 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #3, էջ 84-89 (ռուսերեն)
|
Агабабян А.Р. , Григорян В.Г. , Степанян А.Ю., Арутюнян Н.Д., Степанян Л.С.
ЭЭГ-реакции при творческой деятельности
2006 | Հոդված/Article
Физиология человека, 2007, т.33, 1, 1-3
|
Григорян В.Г. , Агабабян А.Р. , Аракелян А.Н., Степанян А.Ю.
Особенности межполушарных взаимоотношений при отсутствии и наличии навыка
2006 | Հոդված/Article
Физиология человека. 2006, Т. 32, 3, 1-4
Влияние выполнения агрессивного задания на вегетативную нервную систему
2006 | Հոդված/Article
Ж. Гигиена и санитария., 2006, N 6. 62-64
|
Հ. Ռ. Աղաբաբյան , Վ. Հ. Գրիգորյան , Ա. Յու. Ստեփանյան, Ն. Դ. Հարությունյան, Լ. Ս. Ստեփանյան
Нейрофизиологические механизмы мозгового обеспечения творчества (Ստեղծագործական գործընթացի ուղեղային ապահովման նյարդաֆիզիոլոիական մեխանիզմները)
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 122-127 (ռուսերեն)
|
Исследование вариабельности сердечного ритма при выполнении задач лабиринтного типа (Սրտի ռիթմի փոփոխականության ուսումնասիրությունը լաբիրինթոսային տիպի խնդիրների կատարման ժամանակ )
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 105-110 (ռուսերեն)
|
Исследование функционального состояния центральной нервной системы при решении задачи на компьютере зрительно-пространственного профиля (Կենտրոնական նյարդային համակարգի գործառական վիճակի հետազոտումը համակարգչով տեսողական տարածական բնույթի խնդիր լուծելու ժամանակ)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #1, էջ 147-150 (ռուսերեն)
|
Степанян А.Ю., Григорян В.Г. , Аракелян А.Н., Агабабян А.Р.
Исследование межполушарной асимметрии мозга при решении задач пространственно- образного профиля
2003 | Հոդված/Article
Ж. ВНД, 2003, Т.54, 4. 480-484
|
Исследование межполушарной асимметрии головного мозга оператора при выполнении монотонной работы на компьютере (Օպերատորի գլխուղեղի միջկիսագնդային ասիմետրիայի ուսումնասիրությունը համակարգիչով միապաղաղ աշխատելու ընթացքում)
2001 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #2, էջ 144-147 (ռուսերեն)
|
Изменение внутрикорковой интегративной структуры при работе на компьютере в условиях монотонии (Ներկեղևային ինտեգրատիվ կառուցվածքի փոփոխությունները համակարգչով միապաղաղ աշխատանքի պայմաններում)
1999 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #1, էջ 83-88 (ռուսերեն)
|
Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы студентов при выполнении зрительно-пространственной задачи на компьютере (Ուսանողների սիրտ-անոթային համակարգի գործառական վիճակը համակարգչով տեսողական-տարածական խնդրի կատարման ընթացքում)
1997 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 86-88 (ռուսերեն)
|
Estimation of changes in cerebral cortex functional state under monotonous operator work
1997 | Հոդված/Article
Human Fiziology, 1997. V.23, 6, 27-30
|
Электрическая активность зрительной области коры и функциональное состояние человека-оператора дисплея(Կեղևի տեսողական շրջանի էլեկտրական ակտիվոթյունը և դիսփլեյի մարդ-օպերատորի ֆունկցիոնալ վիճակը)
1990 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 169-171 (ռուսերեն)
|
Некоторые электрофизиологические корреляты межполушарной асимметрии в условиях непроизвольного и произвольного внимания человека (Միջկիսագնդային ասիմետրիայի որոշ էլեկտրաֆիզիկական կոռելյատները ոչ կամային և կամային ուշադրության պայմաններում
1987 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #2, էջ 116-123 (ռուսերեն)
|