Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Հասմիկ Մաէնլեստի Կարապետյան

Դոցենտ | Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
Կրթություն
1996 - 2000 թթ.ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաքիմիայի բաժանմունք,
2000 - 2002 թթ. մագիստրատուրա ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաքիմիայի բաժանմունք
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա «կենսաքիմիա» մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
2007 թ. Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, «Ռենտգենյան ճառագայթների ազդեցությունը պրոլինի փոխանակության վրա տարբեր օրգանիզմներում»

Աշխատանքային փորձ
2004 - 2007 թթ. ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոնին կից գործող «Ազոտ պարունակող միացությունների» գիտահետազոտական լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող
2007 - 2009 թթ. կենսաքիմիայի ամբիոնի ավագ լավորանտ
սկսած 2010 թ-ից կենսաքիմիայի ամբիոնի ասիստենտ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաքիմիա, ազոտ պարուանկող միացությունների փոխանակությունը ամինաթթվային օքսիդազներ

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Եվրոպական կենսաքիմիական ընկերությունների ֆեդերացիա (Հայկական Ասոցիացիա)

H. Karapetyan , A. Shirvanyan
The effect of hydrogen peroxide-induced oxidative stress on catalase activity in yeast Sacharomyces cerevisiae
2021 | Թեզիս/Thesis
XII Международная научная конференция «Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты», 07-11.06.2021, с. 68-69, Узбекистан
H. Karapetyan , E. Barseghyan, A. Trchounian
Effect of Vibration Stress Both on the Shifts of Soluble Protein Fractions from Rat Liver And on the Arginase I Activity
2021 | Հոդված/Article
Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2021, N 55 (1), p. 16-24
Հ. Կարապետյան , Լ. Անիկյան
Հակաօքսիդանտային ֆերմենտների ակտիվությունը ռենտգենյան ճառագայթների ազդեցությանը ենթարկված C.GuilliermondII NP-4 խմորասնկերում
2021 | Հոդված/Article
«Հայաստանի կենսաբանական հանդես», 2021, թիվ 2 (73), էջ 65-69
Հ. Կարապետյան , Է. Բարսեղյան
Երկարատև հիպոկինեզիայի ազդեցությունը լիպիդների գերօքսիդացման գործընթացների և հակաօքսիդանտային ֆերմենտների ակտիվության վրա կաթնասունների մոտ
2021 | Հոդված/Article
«Հայաստանի կենսաբանական հանդես», 2021, թիվ 1 (73), էջ 50-55
H. Karapetyan , A. Shirvanyan, A. Trchounian
Changes of ATPase activity and lipid peroxidation in conditions of long-term hypokinesia
2020 | Հոդված/Article
«Հայաստանի կենսաբանական հանդես», 2020, թիվ 72 (4), էջ 80-84
Ճագարի որոշ օրգանների D-ամինաթթվային օքսիդազի ելանյութային յուրահատկությունը
2019 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2019, LXXI,1, էջ 45-50
|
Հ. Մ. Կարապետյան , Է. Խ. Բարսեղյան , Ծ. Ի. Ադամյան , Ռ. Ս. Ալավերդյան, Ց. Գ. Հարությունյան, Ա. Զ. Կիրակոսյան
Իմոբիլիզացնող սթրեսի և մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) համակցված ազդեցությունը պրոլինի կենսասինթեզի և կատաբոլիզմի ֆերմենտների ակտիվության վրա ճագարի տարբեր օրգաններում
2018 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն, 2018, LVIII, № 3, էջ 70-78
|
Հ. Մ. Կարապետյան , Ծ. Ի. Ադամյան , Է. Ս. Գևորգյան , Կ. Վ. Բաղդասարյան, Ռ. Ա. Ալավերդյան, Ա. Զ. Կիրակոսյան
Մեղրախոտի(Stevia rebaudiana Bertoni) շտկող ազդեցությունը լիպիդների գերօքսիդա յին օքսիդացման գործընթացների և հակաօքսիդանտային ֆերմենտ պերօքսիդազի ակտիվության վրա իմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցության պայմաններում
2018 | Հոդված/Article
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2018, 118,1, էջ 23-26
|
Իմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցությունը էրիթրոպոեզի ցուցանիշների վրա
2018 | Հոդված/Article
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2018, 21, 2 (119), էջ 14-17
|
Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) ազդեցությունը լեյկոպոեզի մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների վրա
2018 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն: 2018, LVIII, № 2, էջ 55-60
|
Մեղրախոտի (stevia rеbudiana bertoni) ազդեցութունը էրիթրոպոեզի մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների վրա
2018 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2018, 2(70), էջ 13-16
|
Ծ. Ի. Ադամյան , Է. Ս. Գևորգյան , Կ. Վ. Բաղդասարյան, Ա. Կ. Մանուկյան, Հ. Մ. Կարապետյան
Միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ճառագայթների էրիթրոպոեզ հթանող ազդեցությունը թերշարժունության պայմաններում
2018 | Հոդված/Article
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2018, 21, 3 (120), էջ 3-6
|
Ընդհանուր կենսաքիմիայի լաբորատոր աշխատանքներ
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 244 էջ
Բուհում կենսաքիմիայի դասավանդման նորարարական մեթոդների բազմազանությունն ու կիրառումը
2017 | Հոդված/Article
Համահայկական V կրթական գիտաժողով «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ»: 2017, էջ 156-159
Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) լեյկոպոեզ խթանող ազդեցությունը սակավաշարժության դինամիկայում
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն: 2017, LVII,4, էջ 13-22
|
Լեյկոպոեզի մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների փոփոխությունների բնույթը իմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցության դինամիկայում
2017 | Հոդված/Article
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2017թ․, 20 2, 60-64 էջ, Հայաստան
|
Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) էրիթրոպոեզ խթանող ազդեցությունը իմոբիլիզացիոն սթրեսի պայմաններում
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2017, LXIX, pp. 23-29
|
Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) շտկող ազդեցությունը գլյուկոզի պարունակության և կատալազի ակտիվության վրա իմոբիլիզացիոն սթրեսի պայմաններում
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն: 2017թ․, LVП, 2, 43-50 էջ, Հայաստան
|
The changes indicators of hemopoesis under influence of millimeter waves and hypokinesia
2017 | Հոդված/Article
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2017թ․, 4, 45-49 էջ, Հայաստան
|
Էնզիմոլոգիայի ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 142 էջ
|
Սպիտակ առնետի ուղեղի D-ամինաթթվային օքսիդազը
2016 | Թեզիս/Thesis
VII գիտաժողով նվիրված Հայկական բժշկական ինստիտուտի 25 ամյակին: 2016, 38-39 էջ, Հայաստան
|
Հ. Մ. Կարապետյան , Ռ. Հ. Գասպարյան
Ինտերակտիվ մեթոդների կիրառումը ուսանողներին կենսաքիմիա դասավանդելիս
2016 | Հոդված/Article
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր, 2016թ․, 2, 52-54 էջ, Հայաստան
|
Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) և իմոբիլիզացիոն սթրեսի համակցված ազդեցությունը ճագարի արյան գլյուկոզի և լյարդում ու կմախքային մկաններում գլիկոգենի պարունակության վրա
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016թ․, 3/68, 27-32 էջ, Հայաստան
|
Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) և իմմոբիլիզացիոն սթրեսի համակցված ազդեցությունը լեյկոպոեզի մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների և պրոլինի կենսասինթեզի ֆերմենտների ակտիվության վրա
2015 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2015թ․, 67/1, 64-69 էջ
|
Immobilization stress influence on leukopoiesis index and on activity changes of proline biosynthesis enzymes (Իմմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցությունը լեյկոպոեզի ցուցանիշների եվ պրոլինի կենսասինթեզի ֆերմենտների ակտիվության փոփոխության վրա)
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #1, էջ 39-44
|
Optimal conditions of induction of L-amino acid oxidase of Aspergillus Niger R3 fungus by hydrogen peroxide (Asp. niger R3 բորբոսասնկերի L-ամինաթթվային օքսիդազի ինդուկցման օպտիմալ պայմանները)
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #2, էջ 40-43
|
Պրոլինի կենսասինթեզի ֆերմենտների ակտիվության փոփոխությունները թրթռման և էլեկտրամագնիսական ճառագայթների ազդեցության դեպքում
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #2, էջ 50-54
|
Влияние рентгеновского облучения на метаболизм пролина и на биомассу дрожжей Candida guilliermondii НП-4
2006 | Հոդված/Article
Биолог. журн. Армении, 2006, № 3-4, с. 194-198
Агаджанян А.Х. , Карапетян А.М. , Агаджанян А.А. , Мартиросян М.С. , Захарян А.А
Влияние рентгеновского облучения на аминокислотный состав и на накопление свободного пролина
2006 | Հոդված/Article
«Проблемы биохимии,радиационной и космической биологии» III Международный симпозиум под эгидой ЮНЕСКО, Дубна,2006, с. 25
|
Агаджанян А.Х. , Карапетян А.М. , Мартиросян М.С, Агаджанян А.А , Дж.Г. Гукасян , А.П. Григорян
Влияние рентгеновского облучения на накопление свободных аминокислот и на обмен пролина в проростках семян фасоли
2005 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, 2005, 7 10. № 5, с. 60-63
Комбинированное влияние рентгеновского облучения и низких температур на метаболизма пролина у личинок и жуков фасолевой зерновки
2005 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, 2005, № 3, с. 106-109
Агаджанян А.Х., Карапетян А.М. , Мартиросян М.С , Агаджанян А.А , Мисакян Г., Маркосян Р.
Влияние рентгеновского облучения на активность пролина у фасолевой зерновки
2005 | Հոդված/Article
Биолог. журн. Армении, 2005, № 3-4,с. 215-219
The influence of X-rays of proline heap and proline metabolism
2005 | Հոդված/Article
The II International Conference, dedicated of the 105th anniversary of the birth of N.W.Timofeef-Rissowsky, Yerevan,2005, p.120
Агаджанян А.Х. , Чубарян С.В , Туманян Л.Р. , Агаджанян А.А. , Манташян Э.А., Гукасян Дж.Г, Григорян А.П. , Мартиросян М.С., Минасян З.С., Захарян А.А., Карапетян А.М. , Ананян Л.Г., Арутюнян Л.М
Обмен пролина в сравнительно-эволюционном аспекте
2005 | Հոդված/Article
III Сисакяновские чтения, , Москва, Дубна,2005, с.208-217
|
Комбинированное влияние рентгеновских лучей и холодных условий на метоболизм и накопление свободного пролина у жуков и личинок фасолевой зерновки Acanthoscelides Obtectus Say (Ռենտգենյան ճառագայթների և ցածր ջերմասստիճանային պայմանների համատեղ ազդեցությունը ազատ պրոլինի կուտակման և նրա նյութափոխանակության վրա լոբու ընդակերի բզեզներում )
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 106-109 (ռուսերեն)
|
М.С. Мартиросян, А.Х. Агаджанян , А.А. Агаджанян , Н.Т. Гукасян, А.М. Карапетян
Влияние различных эффекторов на активность ферментов биосинтеза пролина на различных стадиях метаморфоза фасолевой зерновки Acanthoscelides Obtectus Say
2003 | Հոդված/Article
Биолог. журн. Армении т.55, № 4,с.296-301,2003