Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Լուսինե Ռաֆայելի Համբարյան

Դոցենտ | Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն
Կրթություն
1987 - 1992 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ
1992 - 1995 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտում , ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Ֆիտոպլանկտոնի սեզոնային սուկցեսիան Սևանա լճի ջրերի մակարդակի կրկնական իջեցման շրջանում«, 2001 թ, Գ.00.05 «Բուսաբանություն» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն

Աշխատանքային փորձ
1993 թ-ից մինչ այժմ ՀՀ ԳԱԱ Հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտ
1996 - 2012 թթ. գիտ. աշխատող, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2004 - 2006 թթ. Երևանի Քիմիկոտեխնոլոգիական քոլեջ
2011 թ-ից մինչ այժմ` ասիստենտ, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Հիդրոէկոլոգիա, Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ, Էկոլոգիական հետազոտությունների ժամանակակից մեթոդներ, Բնօգտագործման էկոնոմիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քաղցրահամ ջրամբարների էվտրոֆիկացիայի ուսումնասիրություններ, լիմնոլոգիական օրինաչափություններ, ֆիտոպլանկտոնի զարգացման քանակական և որակական դինամիկա, կենսածին տարերի շրջանառությունը հիդրոէկոհամակարգերում, ջրի որակի որոշում, լիմնոհամակարգերի կառավարման մեխանիզմների ուսումնասիրում, կենսաինդիկատորների բացահայտում և որոշում, ջրային ռեսուրսների անտրոպոգեն ազդեցության մեղմացման մեխանիզմներ, հիդրոբիոնտների էկոլոգիան

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1996 – 1998 թթ. Միջազգային Բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Սևանա լճի էկոլոգիական հավասարակշռության վերականգնման ծրագիր», փորձագետ
1997 - 1998 թթ.ԳԷՖ-ի կողմից իրականացվող «Գլոբալ կլիմայական փոփոխության ազդեցությունը Սևանա լճի էկոհամակարգի վրա», փորձագետ
2003 թ.ԴԱԱԴ-ի միջազգային դրամաշնորհային ծրագիր, հետազոտող
2004 թ. ՀՀ ջրային օրենսգրքի քննարկումներ, մասնագետ
2004 թ. Միջազգային ամառային դպրոցի մասնակից «Էկոլոգիա և բնության պահապանություն»
2005 – 2006 թթ.««Սևան» և «Դիլիջան» ազգային պարկերի մոնիթորինգի և կառավարման ծրագրերի մշակում», փորձագետ
2007 թ. Գիտահետազոտական համագործակցություն ՌԴ ԳԱԱ, Դոնի Ռոստովի Հյուսիսային գիտական կենտրոնի հետ, հետազոտող
2008 թ. «Հազարամյակի մարտահրավեր» կազմակեևպությունը ՀՀ-ում «Արարատյան հարթավայրի գերխոնավ տարածքների ուսումնասիրություններ և էկոլոգիական գնահատում», փորձագետ
2010 - 2011 թթ. TEMPUS կրթական բարեփոխումների ծրագիր

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
1997 թ.-ից «Հայ էկոլոգներ» ՀԿ-ի անդամ
2007 թ.-ից ՀՀ «Անվտանգության ակադեմիա» ՀԿ-ի, թղտակից անդամ

lusinehambaryan@ysu.am

Լ. Ռ. Համբարյան , Լ. Գ. Ստեփանյան, Մ. Վ. Միքայելյան, Ք. Գ. Գյուրջյան
The bloom and toxicity of cyanobacteria in Lake Sevan (Սևանա լճում ցիանոբակտերիաների ծաղկումը և տոքսիկությունը)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 168–176
|
Ա. Ս. Մամյան, Լ. Գ. Ստեփանյան, Լ. Ռ. Համբարյան , Վ. Մ. Վարագյան , Գ. Ա. Գևորգյան
Investigation of phytoplankton community in "Yerevanyan Lich" Reservoir and the Hrazdan River in the conditions of algal bloom («Երևանյան լիճ» ջրամբարում և Հրազդան գետում ֆիտոպլանկտոնային համակեցության հետազոտություն ջրիմուռային ծաղկման պայմաններում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 200-205
|
L. Hambaryan , L. Stepanyan, T. Khachikyan
“Blooming” of the Microalgae of Phytoplankton as an Indicator of the Instability of Lake Sevan (Armenia) Ecosystem
2019 | Թեզիս/Thesis
„Sustainable Water Resource Management in Regions with Heavily Overexploited Aquifers under Consideration of Regional Impacts of Climate Change” (“TC WaterUse”). 2019, p. 9
|
Hambaryan L. R. , Mamyan A. S., Hachikyan T. G., Gukasyan E. H.
Развитие видов-индикаторов фитопланктона в литорали озера Севан (Армения) и оценка современного статуса водоема
2019 | Թեզիս/Thesis
Закономерности формирования и воздействия морских, атмосферных опасных явлений и катастроф на прибрежную зону РФ в условиях глобальных климатических и индустриальных вызовов» («опасные явления»). 2019, стр. 223-224
|
Ա․ Ս․ Մամյան, Լ․ Գ․ Ստեփանյան, Լ․ Ռ․ Համբարյան , Վ․ Մ․ Վարագյան , Գ․ Ա․ Գևորգյան
Investigation of phytoplankton community in “Yerevanyan Lich” Reservoir and the Hrazdan River in the conditions of algal bloom ("Երևանյան լիճ" ջրամբարում և Հրազդան գետում ֆիտոպլանկտոնային համակեցության հետազոտություն ջրիմուռային ծաղկման պայմաններում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 200-205
|
Ստեփանյան Լիլիթ, Խաչիկայն Թերմինե, Համբարյան Լուսինե
Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի հիմնական գետերի և Հրազդան գետի ֆիտոպլանկտոնի որակական ցուցանիշների վերլուծություն
2019 | Հոդված/Article
ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2019, 6, էջ 119-127
|
Լ. Ռ. Համբարյան , Գ. Ա. Գևորգյան
Investigations of formation of phytoplankton community in the Arpa River (Armenia) and its main tributaries (Արփա գետում (Հայաստան) և նրա հիմնական վտակներում ֆիտոպլանկտոնի ձևավորման հետազոտությունները)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 46-52
|
Hambaryan L. R. , Mamyan A. S., Khachikyan T. G., Stepanyan L. G.
Исследования горизонтального распределения фитопланктона озера Севан (Армения)
2018 | Հոդված/Article
Международная конференция «ПРЕСНОВОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ – СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ». 2018, стр. 153-154
Овсепян А. А., Хачикян Т. Г., Мамян А. С., Степанян Л. Г., Гамбарян Л. Р.
Качественные характеристики фитопланктонных сообществ пелагиальных и прибрежных зон озера Севан.
2018 | Հոդված/Article
Биологический журнал Армении, 2018, 70 (3), стр. 69-76
|
Լ. Գ. Ստեփանյան, Լ. Ռ. Համբարյան
Investigations of algal bloom in “Yerevanyan Lich” reservoir (“Երևանյան լիճ” ջրամբարում ջրիմուռների ծաղկման հետազոտություններ)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 197-202
|
Хачикян Т. Г., Степанян Л. Г., Гамбарян Л. Р. , Мамян А. С.
Доминантные виды фитопланктона некоторых рек водосборного бассейна озера Севан
2017 | Հոդված/Article
Биологическое разнообразие Кавказа и юга России. 2017, стр. 349-351
Ա. Ս. Մամյան, Լ. Ռ. Համբարյան , Թ. Գ. Խաչիկյան, Լ. Գ. Ստեփանյան
Սևանա լճի ֆիտոպլանկտոնի հորիզոնական բաշխվածության նկարագիրը 2016 թ.
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2017, 4(69), էջ 101-107
Л. Г. Степанян, Л. Р. Гамбарян
Структурная характеристика фитопланктона ереванского водохранилища и оценка качества воды
2017 | Հոդված/Article
Биологический журнал Армении. 2017, 3 (69), стр. 63-70
Гамбарян Л. Р. , Мамян А. С., Хачикян Т. Г., Степанян Л. Г.
Краткий обзор диатомовых водорослей озера Севан
2017 | Հոդված/Article
Горные экосистемы и их компоненты. 2017, 1, стр. 51-53
|
Овсепян А. А., Гамбарян Л. Р. , Мамян А. С.
Некоторые сведения о "цветении" воды озера Севан сине-зелеными водорослями
2017 | Հոդված/Article
Озера Евразии: Проблемы и пути их решения. 2017, 1, стр. 547-550
|
Гамбарян Л. Р. , Мкртчян Ж. Г., Мамян А. С., Хачикян Т. Г.
Многолетние изучения микроводорослей реки Гаварагет(водосборный бассейн озера Севан).
2017 | Հոդված/Article
Озера Евразии: Проблемы и пути их решения. 2017, 1, стр. 454-461
|
Степанян Л. Г., Кобелян Р. O., Гамбарян Л. Р.
Изучение и оценка качества воды водохранилищ ахпара и ереванское озеро по микробиологическим и фитопланктонным показателям
2016 | Թեզիս/Thesis
20-я Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых «Биология – наука XXI века» СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ». 2016, стр. 406
|
Хачикян Т. Г., Мамян А. С., Гамбарян Л. Р.
General species of phytoplankton community of the main tributaries of lake sevan based on index of frequency occurrence
2016 | Թեզիս/Thesis
20-я Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых «Биология – наука XXI века» СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ». 2016, стр. 410
|
А. В. Крылов, А. О. Айрапетян, С. А. Акопян, А. А. Алексанян, Н. С. Бадалян, М. И. Базаров, Н. Э. Барсегян, С. Э. Болотов, Э. С. Борисенко, Т. В. Бошян, Т. В. Варданян, Б. К. Габриелян, Л. Р. Гамбарян , Г. А. Геворгян, Ю. В. Герасимов, Е. Х. Гукасян, М. Р. Даллакян, К. Г. Джендереджян, Э. В. Епремян, Н. Н. Жгарева, Д. Б. Косолапов, Н. Г. Косолапова, А. В. Макрушин, М. И. Малин, А. С. Мамян, А. А. Никогосян, А. А. Овсепян, А. В. Романенко, А. Р. Рубенян, Т. Г. Хачикян, А. М. Хосровян, Г. Х. Щербина
Озеро Севан экологическое состояние в период изменения уровня воды
2016 | Գիրք/Book
Филигрань, 2016, Филигрань, 328 стр.
Լ. Ռ. Համբարյան , Ա. Ս. Մամյան, Թ. Գ. Խաչիկյան
Սևանա լճի լիթորալ գոտու ֆիտոպլանկտոնային համակեցության հորիզոնական բաշխվածության բնութագիրը
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016, LXVIII, 3, 6-11 էջ
|
L. R. Hambaryan , L. G. Stepanyan, A. S. Mamyan
Investigations of development specifics of phytoplankton community in polluted areas of Syunik region
2016 | Հոդված/Article
Electronic journal of natural sciences, 2016, 1(26), 24-29
|
Gor A. Gevorgyan, Armine S. Mamyan, Lusine R. Hambaryan , Surik Kh. Khudaverdyan, Ashok Vaseashta
Environmental Risk Assessment of Heavy Metal Pollution in Armenian River Ecosystems: Case Study of Lake Sevan and Debed River Catchment Basins
2016 | Հոդված/Article
Polish Journal of Environmental Studies, 2016, 25, 6, pp. 2387-2399
|
Л. Г. Степанян, Л. Р. Гамбарян
Оценка сходства основных показателей фитопланктонногосообщества разнотипных водных экосистем
2016 | Հոդված/Article
Биологический журнал Армении, 2016, 4 (68), стр. 6-12
|
Լ. Գ. Ստեփանյան, Լ. Ռ. Համբարյան
Development dynamics of phytoplankton community of Akhpara reservoir (Ֆիտոպլանկտոնային համակեցության զարգացման դինամիկան Ախպարա ջրամբարում)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #1, էջ 30-33
|
Hambaryan L. R. , Nalbandyan M. A. , Poghosyan A. M.
Peculiarities of Development of Phytoplankton as an Indicator of the Ecological State in Modern hydrochemicalConditions of Masrik River
2015 | Հոդված/Article
American Journal of Environmental Protection, 2015; 4(3-1): pp. 44-50 Published online, June 23, www.sciencepublishinggroup.com
|
The study of polluted areas algae as the basis for remediation of aguatic ecosystems
2015 | Թեզիս/Thesis
Book of Abstraks of the 6 Evropean Bioremediation Conference, Chania, Create, Creece, June 29-jule 2, 2015, p. 371
|
Гамбарян Л.Р. , Степанян Л.Г.
Таксономический состав фитопланктона реки Раздан (Армения)
2014 | Հոդված/Article
Проблемы функционирования и повышения биопродуктивности водных экосистем, Материалы Международной научно-практической дистанционной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения профессора Г. Б. Мельникова, 24-25 апреля 2014 года, г. Днепропетровск, Украина, с. 21-23
Քաղցրահամ ջրերի ջրիմուռների ցեղերի համառոտ որոշիչ
2014 | Հոդված/Article
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014, 61 էջ
|
Гамбарян Л.Р. , Степанян Л.Г.
Качественная динамика фитопланктона реки Раздан в 2013 году
2014 | Հոդված/Article
Материалы Международной научной конференции “ Биологическое разнообразие и проблемы охраны фауны Кавказа-2”, 23-26 сентября,Ереван, Армения, 2014, с. 171-173
Гамбарян Л.Р. , Хачикян Т.Г., Мамян А.С.
Характеристика фитопланктонного сообщества реки Арпа
2014 | Հոդված/Article
Материалы Международной научной конференции “ Биологическое разнообразие и проблемы охраны фауны Кавказа-2” , 23-26 сентября,Ереван, Армения, 2014, с. 167-171
Гамбарян Л.Р. , Хачикян Т. Г. , Мамян А.
Гидроэкологический мониторинг канала Арпа-Севан, водосборного бассейна озера Севан (Республика Армения)
2014 | Հոդված/Article
Материалы Международной научно-практической дистанционной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения профессора Г. Б. Мельникова (24-25 апреля 2014 года, Днепропетровск), Украина, с. 90-92, 2014
Hovsepyan A.A., Khachikyan T.G. , Hambaryan L.R.
Influence of Lake Sevan catchment basin phytoplankton community structure on the same of the lake
2014 | Հոդված/Article
Regional workshop on ''Sustainable management of water resources and conservation of mountain lake ecosystems of Asian countries'', Yerevan, Armenia, 25-29 june, pp. 102-112, 2014
|
Թ.Գ. Խաչիկյան , Լ.Ռ. Համբարյան
Գավառագետ և Մասրիկ գետերի ֆիտոպլանկտոնային համակեցության քանակական զարգացման կախվածությունը միջավայրի որոշ աբիոտիկ գործոններից
2014 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, LXVI - 3, 2014թ, էջ 29-34
|
Լ.Ռ. Համբարյան , Ա.Ս. Մամյան, Ս.Ա. Գեղամյան
Դեբեդ գետի և նրա ջրահավաք ավազանի ֆիտոպլանկտոնային համակեցության տեսակային կազմը և քանակական բնութագիրը
2014 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, LXVI -4, 2014թ, էջ 31-37
|
G.A. Gevorgyan , L. R. Hambaryan , K.V. Grigoryan, S.H. Minasyan
Heavy metal pollution of the catchment basins of the Voghchi and Meghriget rivers (Armenia) and risks to the environment associated with water pollution
2013 | Հոդված/Article
Academic Journal of Science, 2(2), 2013, p. 255-268
|
Mamyan A. S. , Hambaryan L. R. , Martirosyan A. E.
Phytoplankton Community Growth Interconnectivity with some Abiotic Environmental Factors in Pambak and Tandzut Rivers
2013 | Հոդված/Article
National Academy of Sciences of RA Electronic Journal of Natural Sciences, 1(20), 2013, ejns.sci.am
|
Թ. Գ. Խաչկյան, Լ. Ռ. Համբարյան , Ռ. Հ. Հովհաննիսյան, Ժ. Հ. Մկրտչյան
Սևանա լճի հիմնական վտակների պլանկտոնային ջրիմուռների տեսական բազմազանությունն ու էկոլոգիական բնութագիրը
2013 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2013, հ. 65, #3, էջ 23-28
|
Т. Г. Хачикян, Л. Р. Гамбарян
Диатомовые водоросли в составе основных притоков озера Севан
2013 | Թեզիս/Thesis
Materials of 6 International conference of Young Scientists “Bioversity. Ecology. Adaptation. Evolution.”, Odessa, May 13-17, 2013, p. 56
Мамян А.С., Гамбарян Л.Р.
Особенности развития вида Cyclotella comta в составе фитопланктона рек Памбак и Тандзут
2013 | Հոդված/Article
Materials of 6 International conference of Young Scientists “Bioversity. Ecology. Adaptation. Evolution.” Odessa, May 13-17, 2013, 38 p.
Роль водной растительности в осуществлении экомониторинга водных экостем
2013 | Թեզիս/Thesis
Materials of 6 International conference of Young Scientists “ Bioversity.Ecology.Adaptation.Evolution.”, Odessa, May 13-17, 2013, 316 p.
A.S. Mamyan, G. A. Gevorgyan, L. R. Hambaryan
Investigations of the nutrient pollution of the hydroecosystems in the Pambak river catchment area
2013 | Հոդված/Article
National Academy of Sciences of RA Electronic Journal of Natural Sciences, 2013, v. 20, 30-32 ejns.sci.am
|
A. S. Mamyan , L. R. Hambaryan , G. A. Gevorgyan
Diatom algae as a water quality indicator of the Pambak and Tandzut rivers
2013 | Թեզիս/Thesis
Biodiversity and wildlife conservation ecological issues, Proceedings of International conference of young scientists, dedicated to the 70th Anniversary of the National Academy of Sciences of Rebublic of Armenia, Tsaghkadzor, 3-5 May, 2013, p. 155-159
A. A. Hovsepyan, L. R. Hambaryan
Phytoplankton Distribution and Abundance in Relation Tophysico-Chemical Factors in Lake Sevan Armenia
2010 | Հոդված/Article
National Academy of Sciences of RAE lectronic Journal of NATURAL SCIENCES, 2 (15), 2010, p. 28-37
|
Современные гидроэкологические методы исследования фитопланктона водных экосистем
2010 | Հոդված/Article
ж. “Образование и наука в Арцахе” 1-2, 2010. стр. 99-105
Ռ. Հ. Հովհաննիսյան, Մ. Ս. Իվանյան , Ա. Ա. Դավթյան, Լ. Ռ. Համբարյան , Ժ. Հ. Մկրտչյան, Ա. Ա. Հովսեփյան
Սևանա լճի և նրա ջրահավաք ավազանի հիդրոէկոլոգիական ուսումնասիրություններ
2010 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես 2010, հ. 62, էջ 81-85
|
Исследования разнообразия фитопланктоного сообщества водосборного бассейна реки Дебед в Армении
2008 | Հոդված/Article
Современные проблемы альгологии, Материаллы международной научной конференции и 8 школы по морской биологии, 9-13 июня, г. Ростов-на-Дону, 2008, стр. 121-124
Հովհաննիսյան Ռ., Ստեփանյան Լ., Համբարյան Լ. , Հովհաննիսյան Գ.
Հրազդան գետի Երևանյան հատվածիֆիտոպլանկտոնային համակեցության թվաքանակի և կենսազանգվածի փոխկապակցվածությունը ջրաֆիզիկական և ջրաքիմիական որոշ ցուցանիշների մեծությունների հետ
2008 | Թեզիս/Thesis
«Էկոլոգիայի և բնության պահպանության կարևորությունը կայուն զարգացման հեռանկարում» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, Հայաստան, 2008թ, էջ 57
Бадалян К., Степанян Л., Оганесян Р., Гамбарян Л.
Динамика развития фитопланктонного сообщества Ахпаранского и Ереванского водохранилищ в летний период 2005 года
2006 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докладов международной научной конференции “Современные климатические и экосистемные процессы в уязвимых природных зонах” (арктических, аридных, горных), Ростов-на-Дону, 2006, стр.194-196
Гамбарян Л. , Микаелян А.
Воздействие глобального потепления климата на экосистему озера Севан
2006 | Հոդված/Article
6 th Annual International Conference of REC Caucasus for Climate change, Shindisi ( Gergia), 2006, p. 77-79
Ստեփանյան Լ., Համբարյան Լ. , Հովհաննիսյան Ռ.
Հրազդան գետի Երևանյան հատվածի ջրերի որակի դասակարգումը ըստ ջրաքիմիական և ջրակենսաբանական ցուցանիշների
2006 | Հոդված/Article
ՙԱնդրսահմանային Քուռ և Արակս գետերի ջրային ռեսուրսների օգտագործման ու բնապահպանական հիմնախնդիրները՚ հանրապետական գիտաժողովի հոդվածներ,, Երևան, 2006, էջ 48-49
|
Фитопланктон как показатель экологического состояния вод реки Дебед
2006 | Հոդված/Article
ж. “Информационные технологии и управление“, ном. 3-4, 2006, стр.61-64
|
Бадалян К., Гамбарян Л.
Изучение фитопланктонных альгоценозов водоема Ахпара и экологическая классификация качества его воды
2005 | Գիրք/Book
Вестник МАНЭБ, Т. 10, Н6, Санкт Петербург, 2005, С. 59 – 61
Research of Cyanobakteria and definition of its toxins in freshwater reservoirs
2005 | Թեզիս/Thesis
International alumni seminar “ Biotechnology and Health “, Erevan (Armenia) october 18-21, 2005. p. 109
Badalyan K., Hambaryan L.
The study of some spaces of cyanobacteria in the phytoplankton of river Razdan
2005 | Թեզիս/Thesis
III Young Medic’s international Conference: Abstract’s book – Yerevan, 2005, p.3
Kasprzak P., Reese C., Schulz M., Hambaryan L.
Habitat Characteristics of Eurytemora lacustris (Poppe, 1887) (Copepoda, Calanoida)
2005 | Հոդված/Article
The role of Lake Depth, Temperature, Oxygen Concentracion and Light Intensity. International Rev. Hydrobiol. Germany, 90 ( 3 ), 2005, p.292-309
Ստեփանյան Լ., Համբարյան Լ.
Հրազդան գետի Երևանյան հատվածի ֆիտոպլանկտոնային համակեցության դինամիկան
2005 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 3-4, 2005, 259-262
|
Микаелян А., Вартанян М., Гамбарян Л. , Казарян К.
Синезеленые водоросли как индикаторы эвтрофирования водоемов
2004 | Հոդված/Article
Ж. "Наука и образование в Арцахе", 2004, стр.176-177
Mikayelyan H., Vardanyan M., Hambaryan L.
Impact of lake level reduction and external nutrient loading on the eutrofication of Lake Sevan
2004 | Հոդված/Article
The rational use and conservation of water resources in a changing environment, International congress,Yerevan, 2004, pp.247-254