Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Լիլիթ Յուրիի Դադայան

Դոցենտ | Կառավարման և գործարարության ամբիոն
Կրթություն
2004թ. պաշտպանել է թեկնածուական թեզ` «Արտաքին տնտեսական գործունեության կառավարման համակարգի զարգացման ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով՝ ստանալով տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան,
1999-2004թթ. Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի կառավարման ամբիոնի հայցորդ,
1994թ. գերազանցության դիպլոմով ավարտել է Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտը` էկոնոմիկայի պետական կարգավորում մասնագիտությամբ,
1989թ. ոսկե մեդալով ավարտել է Երևանի թիվ 139 անգլիական թեքումով միջնակարգ դպրոցը:

Աշխատանքային փորձ
2019 թ-ից՝ ռեկտորի խորհրդական՝ ուսանողների հետ աշխատանքների գծով,
2017 թ-ից՝ ՀՊՏՀ կառավարման խորհրդի անդամ,
2017 թ-ից՝ ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի փորձագիտական խորհրդի անդամ,
2015-2016 թթ․ ՀՊՏՀ «Բարձրագույն կրթության կառավարում» գիտաուսումնական խմբի գիտաշխատող,
2014-2015թթ․ ՀՊՏՀ «Կրթության մոտիվացիա» գիտաուսումնական խմբի գիտաշխատող,
2011թ-ից առ այսօր՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի մարքեթինգի ամբիոնի դոցենտ,
2009թ-ից առ այսօր՝ Երևանի պետական համալսարանի կառավարման և գործարարության ամբիոնի դոցենտ,
2009-2013թթ.՝ ՀԱԱՀ ագրոբիզնեսի կառավարման ամբիոնի դոցենտ,
2006-2009 թթ.՝ ՀՊՏՀ կառավարման ամբիոնի ասիստենտ,
2002-2004թթ.՝ ԵՊՏԻ կառավարման ամբիոնի լաբորանտ,
2000-2002թթ.՝ Մովսես Խորենացու անվան համալսարանի դասախոս,
1997-2000թթ.՝ Երևանի Մ. Նալբանդյանի թիվ 33 միջնակարգ դպրոցի հայ-ամերիկյան ծրագրի շրջանակներում դասավանդվող «Տնտեսագիտության հիմունքներ» առարկայի ուսուցչուհի:

Դասավանդվող դասընթացներ
• Մարքեթինգի հիմունքներ,
• Հասարակության հետ կապեր,
• Միջմշակութային մարքեթինգ,
• Նորամուծությունների մարքեթինգ,
• Կազմակերպական վարք,
• Սպառողի վարքագիծ,
• Առաջնորդություն:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Կրթության որակի կառավարում
Մոտիվացիայի բաարձրացման հիմնախնդիրները բարձրագույն կրթության ոլորտում

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց)

Էլ. փոստ
lilitdadayan@ysu.am

Լիլիթ Դադայան , Բադալյան Մ․ Վ․
Մոտիվացիայի բարձրացման հիմնախնդիրները բարձրագույն կրթության ոլորտում
2016 | Մենագրություն
Եր․, Տնտեսագետ հրատարակչություն, 2016-108 էջ
Նորամուծությունների մարքեթինգ
2016 | Ուսումնական ձեռնարկ
Դասընթացի ծրագիր և ստուգողական աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ հեռակա ուսուցման ուսանողների համար, Երևան «Տնտեսագետ», 2016թ.
Լիլիթ Դադայան , Աթոյան Վ.
Տեղեկատվական-հաղորդակցական անվտանգության ապահովման արդի խնդիրների շուրջ
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր» ՀՊՏՀ, N 3 (39), 2015, էջ 136-150
Լիլիթ Դադայան , Բադալյան Մ., Նիկողոսյան Մ.
Բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական գործունեության շահադրդման խնդիրները
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր» ՀՊՏՀ, N 2 (38), 2015, էջ 44-54
ԱՊՀ կազմակերպությունների կառավարում
2013 | Գիրք/Book
Մեթոդական ցուցումներ «Գովազդի կառավարման համակարգը կազմակերպությունում» թեմայով կուրսային նախագիծ կատարելու համար. Եր.: ՀՊԱՀ, 2012թ., 32 էջ
Լ. Յու. Դադայան , Ա. Ս. Շահբազյան
ԱՊՀ կազմակերպությունների կառավարում
2013 | Գիրք/Book
Մեթոդական ցուցումներ «Արտադրության կառավարման պրակտիկան և ոճը, դրանց կատարելագործման ուղիները» թեմայով կուրսային (դիպլոմային) աշխատանք կատարելու համար. - Եր.: ՀԱԱՀ, 2013, 20 էջ
L. Dadayan , A. Shahbazyan
Benchmarking as a Means of Increasing Competitiveness of Organizations
2011 | Հոդված/Article
ИЗВЕСТИЯ Государственного аграрного университета Армении, № 2, 2011, стр. 161-166
Л. Ю. Дадаян , А. С. Шахбазян
Сущность и специфика управленческих решений
2010 | Հոդված/Article
ИЗВЕСТИЯ Государственного аграрного университета Армении, № 2, 2010, стр. 138-143
Սնանկացման գործընթացի կարգավորման իրավական հիմքերը ՀՀ-ում
2008 | Հոդված/Article
«Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտագործնական համաժողովի նյութեր, Երևան 2008, էջ 81-85
Հայաստանի Հանրապետության մարզերը արտաքին տնտեսական հարաբերություններում
2004 | Հոդված/Article
Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա տեսական և գիտագործնական հանդես, թիվ 2-3 (37-38), օգոստոս - սեպտեմբեր, 2004 թ., էջ 50-51
Ապրանքաշրջանառության (արտահանման) ծավալի փոփոխման միտումների կանխատեսման մի մոդելի շուրջ
2004 | Հոդված/Article
Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա տեսական և գիտագործնական հանդես, թիվ 2-3 (37-38), օգոստոս - սեպտեմբեր, 2004 թ., էջ 72-73
Գծային կոդի նշանակությունը և կիրառման անհրաժեշտությունը
2003 | Հոդված/Article
Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա տեսական և գիտագործնական հանդես, թիվ 14-15 (34-35), հոկտեմբեր - նոյեմբեր, 2003 թ., էջ 135-136
Կանանց զբաղվածության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2003 | Հոդված/Article
Տնտեսական կայունացման և զարգացման հիմնախնդիրները ԵՊՏԻ պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ասպիրանտների 18-րդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան 2003 թ., էջ 68-71
Աշխատաշուկայում կանանց զբաղվածության հնարավորությունների ընդլայնում
2003 | Հոդված/Article
Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա տեսական և գիտագործնական հանդես, թիվ 10-11 (30-31), օգոստոս - սեպտեմբեր, 2003 թ., էջ 165-167