Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Քրիստինա Յուրիի Բաղդասարյան

Դոցենտ | Ֆինանսահաշվային ամբիոն
Կրթություն
1999 - 2004 թթ. Երևանի պետական տնտեսագիատական ինստիտուտ ընդհանուր տնտեսագիտության ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ
2000 - 2006 թթ. ՀՀ Ադոնց ինստիտուտ և 2007 - 2008 թթ., ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ։
2009 թ-ին տնտեսագիտանական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, 30.04.2009

Գիտական աստիճան
Տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական ատենախոսության թեման` «Ներդրումային գործունեոթյան և հարկային քաղաքականության փոխազդեցությունը ՀՀ-ում», 30.04.2009 թ., Ը.00.02. «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում», Ը.00.03. «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ», 2008թ. ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2004 - 2006 թթ.□Դերժավա-Ս□ ՓԲԸ որպես հաշվապահ-տնտեսագետ
2006 - 2007 թթ. «Սլավ-Ֆուդ Ինտերնեյշնլ» ՓԲԸ որպես հաշվապահ- տնտեսագետ
2007 - 2008 թթ. Գլաձոր համալսարան որպես դասախոս
2009 թ-ից ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության իստիտուտի գիտաշխատող
2011թ.-ից ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության իստիտուտի գիտքարտուղար
2009 թ-ից ՀՀ ԵՊՀ Ֆինանսահաշվային ամբինում որպես դասախոս
2009 թից Եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիայի ՏՏ գործարար կառավարում ամբիոնում որպես դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Միջազգային ֆինանսնեորի հիմունքներ, Ներդրումային քաղաքականություն, ՏՏ տնտեսագիտություն, Բիզնես միջավայրի վերլուծություն, Միջազգային բիզնեսի հիմունքներ

Լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն (բավարար)

Մասնագիտական անդամակցություն
2009 - 2010 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության իստիտուտի աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհրդի անդամ
2010 - 2011 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության իստիտուտի, Հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունների մշակման բաժնի վարիչի տեղակալ
2011թ-ից ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության իստիտուտի գիտքարտուղար

Դոտացիաների և սուբվենցիաների տնտեսական գնահատման մեթոդաբանությունը: Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2011 | Հոդված/Article
(հանրապետական գիտաժողովի նյութեր)ե. -Եր.: ,Գիտությունեհրատ., 2011թ., էջ 10-18
Բաղդասարյան Ք. , Հարությունյան Ա.
Բելառուսիայի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության հարկային համակարգերի համեմատական վերլուծությունն ու գնահատումը: Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (հանրապետական գիտաժողովի նյութեր)
2011 | Հոդված/Article
Եր.: ,Գիտություն հրատ., 2011թ., էջ 18-23
Ք. Բաղդասարյան , Ա.Հարությունյան
Ղազախստանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսրության համեմատական վերլուծությունն ու գնահատումը
2011 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (հանրապետական գիտաժողովի նյութեր). -Եր., «Գիտություն» հրատ., 2011թ., էջ 18-23
Հարկային քաղաքականության ու ստվերային տնտեսության փոխազդեցության տնտեսական գնահատումը ՀՀ-ում:
2010 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսականզարգացմանարդիհիմնախնդիրներըՀայաստանիՀանրապետությունում (հանրապետական գիտաժողովի նյութեր). -Եր.:Գիտությունհրատ., 2010թ., էջ 37- 41
Բաղդասարյան Ք. , Կեսոյան Ն.
ՀՀ հարկային բեռի արդյունավետության համեմատական գնահատման մոտեցումները
2010 | Հոդված/Article
Մ.Հ. Ադոնցի 100 ամյակին նվիրված Հայաստանի տնտեսության արդի հիմնախնդիրները թեմայով (հանրապետական գիտաժողով), Մայիսի 26-27, Երևան 2010թ.
Օֆշորային բիզնեսի հարցի շուրջ
2010 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (հանրապետական գիտաժողովի նյութեր)ե. -Եր. Գիտությունեհրատ., 2010թ., էջ 245-249
Հարկերի և ներդրումների փոխազդեցությունը ՀՀ-ում
2007 | Հոդված/Article
Գիտաժողովի նյութեր ՀՀԳԱԱՄ. Քոթանյանիանվ.տնտեսագիտության ինստիտուտ, Եր., 2007թ., էջ 36-40
Ներդրումները և դրանց իրավական պաշտպանության հարցերը ՀՀ-ում
2006 | Հոդված/Article
Միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, N9 (131), 2006թ.,էջ 20-23
Ներդրումներն ու դրանց աճի վրա ազդող հիմնական գործոնները ՀՀ-ում
2006 | Հոդված/Article
Հայաստան, Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, N6 (70) 2006թ.,էջ 88-92
|