Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Հարություն Վարազդատի Զաքոյան

Դոցենտ | Կառավարման և գործարարության ամբիոն
Կրթություն
1988-1992թթ. Ն.Է. Բաումանի անվ. պետական տեխնիկական համալսարան, ք. Մոսկվա: Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու:
1980-1985թթ. Կ.Մարքսի անվ. պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, ք. Երևան: Մեքենաշինության ֆակուլտետ, ինժեներ-տնտեսագետ:
2008-2016 թթ. Սեմինարներ և թրենինգներ՝ կազմակերպված PricewaterhouseCoopers կողմից:
2016-2019թթ. ISO 9001:2015 որակի կառավարման համակարգի գծով դասընթացներ:

Աշխատանքային փորձ
1994թ - մինչ այժմ
2006-2018թթ ԵՊՀ “Տնտեսագիտության և կառավարման” ֆակուլտետի “Կառավարում և գործարարության” ամբիոն:
Ռուս-հայկական (Սլավոնական) համալսարանի “Էկոնոմիկա և ֆինանսներ” ամբիոն:
1996թ – 2005թ “ACBA-Credit Agricole բանկ” ՓԲԸ: Մարզային պատասխանատու:
2005թ “Ինտերտելեկոմ” ՍՊԸ: Ֆինանսական տնօրեն:
1995թ – 1996թ. Եվրոպական TACIS ծրագիր: Մարզային պատասխանատու:
1993թ – 1995թ. ՀՀ Կենտրոնական բանկ: Միջազգային և արտարժույթային կարգավորում:
1992թ – 1993թ. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն: ՀՀ կառավարությանը կից սեփականաշնորհման և ապապետականացման վարչություն:
1985թ – 1988թ. Երևանի էլ. շարժիչների գործարան: Ինժեներ-տեխնոլոգ:

Դասավանդվող դասընթացներ
Կազմակերպությունների ֆինանսների և ռիսկերի կառավարում: Կազմակերպական վարք: Մենեջմենթ 2-րդ մակարդակ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
•Կազմակերպությունների բիզնես–գործընթացների բարելավում և նորմավորում:
•Կազմակերպությունների ներքին իրավական ակտերի (քաղաքականություններ, ընթացակարգեր, ուղեցույցներ, կանոնակարգեր և այլն) մշակում և որակի կառավարման համակարգի ներդրում՝ համաձայն ISO 9001:2015 ստանդարտի:

Լեզուների իմացություն
հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն (սկսնակ):

Էլ. փոստ
h.zakoyan@ysu.am

Методика оценки риска невозврата ипотечного жилищного кредита в коммерческом банке
2017 | Հոդված/Article
Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. 2017, №1 (49), стр. 36-45
|
Методика определения, оценки и прогноза кредитного риска
2017 | Հոդված/Article
Экономика и бизнес. РГ №2, 2017
Բանկային խմբի ռիսկերի կառավարման միասնական համակարգին կազմակերպությունների ինտեգրվելը և համակարգի գործառույթները
2016 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2016, # 5-6 (189-190), 10-13 էջ
|
Բանկային խմբի ֆինանսական կազմակերպությունների ռիսկերի կառավարման համակարգի կազմակերպման մեթոդաբանական մոտեցումներ
2016 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2016, # 9-10 (193-194), 58-60 էջ
|
Բանկային խմբի ֆինանսական կազմակերպությունների ռիսկերի կառավարման համակարգի միասնական կառուցվածքը
2016 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2016, #11-12 (195-196), 10-13 էջ
|
Բանկային խմբի ռիսկերի կառավարման ինտեգրացված համակարգի նկարագրությունը, նպատակը, խնդիրները և սկզբունքները
2016 | Հոդված/Article
Հայաստան. ք. Երևան Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, #3-4 (187-188), 2016թ.
Բանկային խմբի ռիսկերի կառավարման միասնական համակարգին կազմակերպությունների ինտեգրվելը և համակարգի գործառույթները
2016 | Հոդված/Article
«Հայաստան. ք. Երևան Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, #5-6 (198-200), 2016թ.
Ֆինանսական կազմակերպությունների ռիսկերի կառավարման համակարգի կազմակերպման մեթոդաբանական մոտեցումներ
2016 | Հոդված/Article
Հայաստան, «Ֆինանսներ և էկոնոմիկա», #9-10 (193-194), 2016, Երևան
Управление операционными рисками в коммерческом банке, Современные наукоемкие технологии
2015 | Հոդված/Article
Региональное приложение. г. Иваново РФ Выпуск 3 (43) 2015.
Բանկային ռիսկերի կառավարման ռազմավարական նպատակը և հայեցակարգը
2015 | Հոդված/Article
Հայաստան. ք. Երևան Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, #3-4 (175-176), 2015թ.
Իրացվելիության ռիսկի կառավարման մեթոդական հիմնահարցեր
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 553-560
|
А. Закоян , А . Тароян
Инновационные методы управления качеством в индустрии моды: мировая практика
2011 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, N 4, 2011 թ., 9 էջ
Զաքոյան Հ.Վ. , Հովհաննիսյան Վ. Ա.
Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը հետևելիության ապահովման համակարգում
2011 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, N 4, 2011 թ., 9 էջ
А.В. Закоян , В.А. Оганесян
Разработка системы показателей эффективности процесса обеспечения прослеживаемости
2009 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, Том 14, N4, Вып. 1 Санкт-Петербург 2009 г.
А.В. Закоян , В.А. Оганесян
Управление записями как основа процесса обеспечения прослеживаемости
2008 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, Том 13, N4, Вып. 1 Санкт-Петербург 2008 г.
А.В. Закоян , В.А. Оганесян
Обшие проблемы внедрения процесса обеспечения прослеживаемости на армянких предприятиях
2007 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, Том 12, N4, Санкт-Петербург 2007 г.
Логистические основы обслуживания потребителей
2006 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2006թ., թիվ 2-2, Երևան, <>, 8 տպ էջ
Управление запасами в логистике
2006 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2006թ., թիվ 2-1, Երևան, <>, 5 տպ էջ
Роль логистики в стратегическом планировании
2004 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2004թ., թիվ 4-2, Երևան, <>, 5 տպ էջ
Функционально-стоимостный анализ и его применение в логистике
2004 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2004թ., թիվ 2, Երևան, <>, 8 տպ էջ
Логистика и маркетинг
2004 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2004 թ., թիվ 4- 2, Երևան, «Encyclopedia-Armenia», 6 տպ էջ
Логистика как фактор повышения конкурентоспособности фирм
2004 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2004թ., թիվ 2, Երևան, <>, 8 տպ էջ
Организация службы маркетинга на станкостроительных предприятиях
2003 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ եւ կառավարում: 2-2003 թ.
Оценка научно- технического уровня металлорежущих станков и исследование его влияния на трудоемкость технической подготовки производства
2003 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ եւ կառավարում: 2-2003 թ.
Анализ существующих систем классификации функций управления
2002 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ եւ կառավարում: 4-2 2002 թ.
Система моделирования трудоемкости управления производством
2002 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 1-2002թ.
Մենեջմենթի հիմունքներ
2001 | Հոդված/Article
ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատի կրթական ծրագիր, ԵՊՀ հրատարակչություն 2001թ.
Анализ методов определения трудоемкости управления производством
2001 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ եւ կառավարում: 3-1, 2001 թ. .
Оценка организационно-технического уровня процессов управления
1991 | Հոդված/Article
Известия вузов. 1-3 1991
Определение структурной трудоемкости управления
1990 | Հոդված/Article
Известия вузов. №8 1990