Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Կարեն Շիրազի Եղոյան

Դեկանի տեղակալ | Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կրթություն
2005 - 2006 թթ. Շվեդիայի թագավորական Տեխնոլոգիական Ինստիտուտ,
«Հողային ռեսուրսների կառավարում» մագիստրոսական ծրագիր
1995 - 1998 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, «Տնտեաագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում» մասնագիտացում
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Տնտեսագիտական կիբեռնետիկա» մասնագիտություն

Աշխատանքային փորձ
2008 թ-ից առ այսօր` ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի փոխդեկան, Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դոցենտ
1999 - 2008 թթ. Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի ասիստենտ
2003 - 2004 թթ. Եվրոպական հանձնաժողովի «Հողային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում» կրկնակման ծրագրի կոորդինատոր
2003 թ. Համաշխարհային Բանկի «ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի համակարգի ծախսերի վերականգնման ռազմավարության» մշակման ազգային փորձագետների խմբի ղեկավար
2002 - 2003 թթ.` Շվեյցարիայի Զարգացման Միջազգային Գործակալության «Հայ-շվեյցարական տեխնիկական համագործակցության ծրագրի» կոորդինատոր
2000 - 2001 թթ` ԱՄՆ ՄԶԳ «Անշարժ գույքի գրանցում» ծրագրի օրենսդրական բարեփոխումների գծով ազգային փորձագետ
1997 - 1998 թթ.` «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ Միջազգային գործառնությունների բաժնի պետ

Դասավանդվող դասընթացներ
Միկրոտնտեսագիտություն, Մակրոտնտեսագիտություն, Անշարժ գույքի գնահատում, Տնտեսագիտություն (II մակարդակ), Ակտիվների գնահատում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Անշարժ գույքի գնահատում և կառավարում,
բանկային մենեջմենթ,
պետական տնտեսական քաղաքականություն,
տնտեսագիտամաթմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - ազատ, ֆրանսերեն - լավ


k.yeghoyan@ysu.am

ՀՀ հողօգտագործման որոշ հիմնախնդիրներ
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 34-54
|
Անշարժ գույքի կառավարման կատարելագործման որոշ ասպեկտներ
2011 | Հոդված/Article
«ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի Տարեգիրք-2011», Երևան 2011թ., ԵՊՀ հրատ.12էջ
Հ. Մարզպանյան, Գ. Սիրոյան , Կ. Եղոյան
ՀՀ բնակչության միգրացիոն հոսքերի գործոնները և միտումները. Ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքներ
2007 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլո¬գիաներ և կառավարում -4» գիտական հոդվածների ժողովածու, էջ 122-130, Երևան 2007թ.
Alternative Solutions for the Further Development of the System of Real Property Registration and Cadastre in Armenia
2006 | Հոդված/Article
Proceedings of International Land Policy Workshop. Royal Institute of Technology,p.20-25. Stockholm-2006
«Գնահատման տեսության կիրառություններ» մագիստրական դասընթացի ուսումնական ծրագիր
2004 | Հոդված/Article
Տնտեսագիտության‎‎ ֆակուլտետի մագիստրա¬տուրայի կրթական ծրագիր,էջ 74-76, Երևան 2004թ
Improving the System of Real Property Registration and Cadastre in Armenia
2003 | Հոդված/Article
Proceedings of South Caucasus Regional Land Policy Conference p. 26-35. Tbilisi-2003
|
V. Toroyan, K. Yeghoyan , L. Petrosyan
The Goal-Oriented Approach of Developing Monetary Policy Programme
2003 | Հոդված/Article
Proceedings of 5th EURO/INFORMS Joint International Meeting. “New Opportunities for Operations Research”, p.95-96.Istanbul-2003
Միգրացիոն գործընթացները և դրանց տնտեսական հետևանքները
2003 | Հոդված/Article
Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու,էջ 29-37, Երևան 2003թ.
Developing Monetary Policy Programme for a Transi¬tional Economy
2003 | Հոդված/Article
“New Opportunities for Operations Research”.CollectedArticles.EUROBulletin.Special Issue. p. 49-53, Istanbul-2003
Դրամավարկային քաղաքականության ծրագրի մշակումը ծրագրանպատակային մեթոդի կիրառմամբ
2001 | Հոդված/Article
«Կանթեղ-7» ՀՀԳԱԱգիտական հոդվածների ժողովածու, էջ 212-219, Երևան 2001թ.
A Model of Developing Monetary Policy Programme for an Economy in Transition
2000 | Հոդված/Article
Proceedings of International Conference on Multiple Criteria Decision-Making. Ankara-2000
A Model of Developing Monetary Policy Programme for an Economy in Transition
2000 | Հոդված/Article
Proceedings of International Conference on Multiple Criteria Decision-Making. Ankara-2000
Կ. Եղոյան , Հ. Սահակյան
Առևտրային բանկի ակտիվների և պասիվների կառավարումը
1998 | Հոդված/Article
«Էկոնոմիկա» ամսագիր, 1998թ., N1-3, էջ 39-45
|
Առևտրային բանկի կառավարման որոշ հարցեր
1998 | Հոդված/Article
«ՀՀ տնտեսության և գործարարության արդի հիմնահարցերը» ազգային գիտաժողովի նյութեր, էջ 158-160, Երևան 1998
Ռ.Մնացականյան, Կ. Եղոյան
Դրամավարկային քաղաքականության ծրագրանպատակային մոդելը
1996 | Հոդված/Article
«Էկոնոմիկա» ամսագիր, 1996թ., N10-12, էջ 50-57