Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Կարինե Նիկոլայի Ասրյան

Դոցենտ | Կառավարման և գործարարության ամբիոն
Կրթություն
2005 CERGE Univerzita Karlova, Պրագա
Տնտեսագիտության Դոկտորանտուրայի նախապատրաստական կուրս
1990-1995 Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ
1990-1996 “Կառավարում” մասնագիտություն

Աշխատանքային փորձ
“ԼՈՏՈՒՍ” Յոգայի կենտրոնի հիմնադիր-տնօրեն
2000 ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Կառավարման և գործարարության ամբիոն, դոցենտ
2005-2011 Բիզնեսի Աջակցման Կենտրոն (BSC), Մարքետնգի դասավանդող
2000 – 2001 “FOBICS” ՍՊԸ, փոքր և միջին ձեռնարկությունների մարքետինգի թրեյներ և խորհրդատու
1999 “Մանես և Վալլեքս” ՀՁ, Նախագահի օգնական
1998 “Ռոսիյսկի Կրեդիտ-Արմենիա” բանկ, սմարթ-քարտերի բաժնի ղեկավար
1997–1998 “Հայէկոնոմբանկ” ԲԲԸ, Խորհրդի նախագահի օգնական
ՙՀայէկոնոմբանկ՚ ԲԲԸ, Վարչության նախագահի խորհրդական
1996 ՙԱրդշինբանկ՚ ԲԲԸ, Վարչության նախագահի օգնական
1995 Համաշխարհային Բանկի ներկայացչությունը ՀՀ-ում,պատվիրակությունների կորդինատոր, տնտեսագետ-վերլուծաբան
1994 – 1995 "TeleMedia East" ՍՊԸ, Ֆինլանդիա, Նախագահի օգնական ԱՊՀ երկրների գծով

Դասավանդվող դասընթացներ
Մարքետինգ, Գործարարության հիմունքներ, Նախագծերի կառավարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Մարքետինգային հետազատություններ, նեյրչոմարքետինգ, Բիզնես ր մարքետինգային ռազմավարություն, Գովազդ, Գնագոյացում, Բրենդինգ, Նախագծերի կառավարում

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - լավ

Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը ՀՀ բյուջետային համակարգի վրա
2010 | Հոդված/Article
2010 թ.
Կ. Ասրյան , Կ. Բադալյան
Նորամուծության պետական խթանման խնդիրները փոքր և միջին ձեռնարկություններում
2008 | Հոդված/Article
2008 թ.
Մարքետինգի հիմունքներ
2006 | Գիրք/Book
Ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2006 թ.
Բյուզանդական արքունի կիսինդրոմը տպագիր
2006 | Հոդված/Article
Արցախգիտական ժողովածու, 2006 թ.
E-Government development tendencies and perspectives
2004 | Հոդված/Article
Armenian Trends, Q1, Armenian European Policy and Legal Advice Centre, 2004
Մարքետինգի հիմունքներ
2003 | Գիրք/Book
ՈՒսումնա-մեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2003 թ.
Կ. Ասրյան , Կ. Բադալյան
Փոքր և միջին ձեռներեցության զարգացման առանձնահատկությունները Հայաստանի տնտեսության ներկա փուլում
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՏԻ պրոֆեսորադասախոսկան անձնակազմի և ասպիրանտների 18-րդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 2003 թ.
Կ. Ասրյան , Մ. Հարությունյան
Интернационализация бизнеса в условиях глобализации мировых рынков и проблемы международного маркетинга
2002 | Հոդված/Article
ԵրՊՏԻ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի և ասպիրանտների գիտական հոդվածների գիտական N17 նստաշրջանի ժողովածու, 2002 թ.
Перспективы распространения финансовых операций через Интернет в РА
2000 | Հոդված/Article
Երևան, 2000թ.
Основные принципы форми-рования электронной платеж-ной системы в РА
2000 | Հոդված/Article
Հայ ԳՏԼԳՀԻ ավանդադրված գիտական աշխատանքներ, թ.2. Երևան, 2000 թ.
Влияние прогрессивных форм денежного обращения на экономику
1999 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում Հոդվածների ժողովածու, 1, 1999 թ.