Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Կարինե Անուշավանի Զուրաբյան

Դոցենտ | Ֆինանսահաշվային ամբիոն
Կրթություն
1977–1980 թթ. Հայաստանի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտուրա
1972 – 1977 թթ. Հայաստանի Գյուղատնտեսական Ինստիտուտ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտություն

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից առ այսօր` ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի Ֆինանսահաշվային ամբիոնի դոցենտ
2002-2007 թթ. Հայաստանի Պետական Ագրարային Համալսաանի Տնտեսագիտական ֆակուլտետի «Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» ամբիոնի դոցենտ
1998-2014 թթ. «Հաշվապահության Ուսուցման Միջազգային Կենտրոն» Կրթական հիմնադրամ, դասախոս
1980–2007 թթ. Հայաստանի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Տնտեսագիտության ն ինստիտուտ, գիտաշխատող
1971-1977 թթ. Հայաստանի Գյուղատնտեսական Ակադեմիա, հաշվապահ

Դասավանդվող դասընթացներ
Հաշվապահական հաշվառում, Հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներ,
Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Հաշվապահական, կառավարչական հաշվառում, հաշվապահական ստանդարտներ, աուդիտ

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - լավ

k.zurabyan@ysu.am

Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը որպես ընկերությունների գործունեության արդյունքների գնահատման կարևոր բնութագրիչ
2021 | Հոդված/Article
«Գլաձոր»-30, 30.04.2021, էջ 154-162, Հայաստան
Ինտեգրացված հաշվետվությունների աուդիտի առանձնահատկությունները (անգլերեն)
2020 | Հոդված/Article
<Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում> գիտական հանդես, ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ, Երևան 2020, էջ 106-117
Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը որպես ընկերությունների գործունեության ադյունքների գնահատման կարևոր բնութագրիչ
2020 | Հոդված/Article
«ԳԼԱՁՈՐ 30» հոբելյանական ժողովածու, Երևան 2020, (ընդունված է տպագրության)
On the Specifics of Auditing Integrated Reports
2020 | Հոդված/Article
«Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում», 2020, թիվ 2 (6), էջ 106-117
Կարինե Զուրաբյան , Մարինա Խաչատրյան, Քնարիկ Միրզախանյան, Մետաքսյա Հարությունյան, Նունե Գասպարյան
Հաշվապահական հաշվառում, ուսումնական ձեռնարկ 5-րդ հրատ
2019 | Հոդված/Article
ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ, Երևան 2019, 173 էջ
Ծախսումների և ծախսերի հաշվառման հիմնախնդիրները
2018 | Հոդված/Article
<Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում> գիտական հանդես, ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ, Երևան 2018, էջ 13-36:
Ֆինանսական և կառավարչական հաշվառման առանձնահատկությունները կազմակերպություններում
2017 | Հոդված/Article
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները: 2017թ․, 1(24), 22-29 էջ, Հայաստան
|
Ֆինանսական և կառավարչական հաշվառման առանձնահատկությունները կազմակերպություններում
2017 | Հոդված/Article
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները: Գիտական հոդվածների ժողովածու - 1(24), Երևանի «Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարան, Երևան 2017, էջ 22-29
Կարինե Զուրաբյան , Մարինա Խաչատրյան, Քնարիկ Միրզախանյան, Մետաքսյա Հարությունյան, Նունե Գասպարյան
Հաշվապահական հաշվառում
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: կրթական հիմնադրամ հրատաակչություն, 2017թ․, 175 էջ
Կարինե Զուրաբյան , Րաֆֆի Ալեքսանյան
Ոչ ֆինանսական հաշվետվողականությունը որպես կորպորատիվ հաշվետվողականության տեսակ
2016 | Հոդված/Article
Հաշվային տեղեկատվական համակարգի բարելավման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում: 2016, 25-37 էջ, Հայաստան
|
Ոչ ֆինանսական հաշվետվողականությունը որպես կորպորատիվ հաշվետվողականության տեսակ
2016 | Հոդված/Article
Հաշվային տեղեկատվական համակարգի բարելավման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ, (համահեղինակ Ռաֆֆի Ալեքսանյան) Միջբուհական երկրորդ գիտաժողով, 24-25 հունիս, Երևան 2016, էջ 25-37:
Հիմնական միջոցների վերագնահատման հաշվառման խնդիրները
2015 | Հոդված/Article
Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում: 2015թ․, 155-164 էջ
|
Եկամուտների և ծախսերի հաշվառումն ըստ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվության
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 580-594
|
Կարինե Զուրաբյան , Րաֆֆի Ալեքսանյան
Հաշվապահական կրթության ժամանակակից խնդիրները Հայաստանում
2012 | Հոդված/Article
Երևան, «Անանիա Շիրակացի» հրատ., 2012, 46-52 էջ
|
Կ. Զուրաբյան , Ն.Գասպարյան
Հաշվապահական հաշվառում
2011 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ, Երևան 2011, 132էջ
Учет производственных затрат и калькулирование себестоимости продукции
2011 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում /հանրապետական գիտաժողովի նյութեր/ ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան Տնտեսագիտության ինստիտուտ, Երևան 2011, էջ 364-367:
|
Հաշվապահական հաշվառման մեջ կիրառվող հասկացությունների տարանջատումը
2011 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու 2011 1(9), էջ 29-38, Երևանի «Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարան: ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները
|
Հաշվապահական հաշվառման ստանդարտացումը
2011 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու 2011 2(10), էջ 31-37, Երևանի «Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարան: ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները:
|
Человек и природа. Антропогенный фактор негативного влияния на экосистему
2008 | Հոդված/Article
Известия Государственного аграрного университета Армении (Международный научный журнал), Международная научная конференция “Охрана и использование водных ресурсов южно-кавказского региона” с 1-го по 3-е октября 2008 г. в рамках третьего международного “Армагрофорума” и четвертого международного форума “Фрутфул-Армения. 2(22) 2008, стр.137-140.
Կ. Զուրաբյան , Հ. Մխիթարյան
Հաշվապահական հաշվառման պատմության համառոտ ակնարկ
2006 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ, 2006, 92 էջ
Разграничение понятий "затраты" и "расходы" в бухгалтерском учете
2006 | Հոդված/Article
Известия Государственного аграрного университета Армении 6 (14) 2005 (Международный научный журнал). Международная научная конференция, посвященная проблемам аграрной сферы и приуроченная 75-летию со дня основания ГАУА (3-5 ноября), стр. 111-114.
К.А.Зурабян , А.Т.Егикян
Особенности учета грантов
2006 | Հոդված/Article
Материалы международной научной конференции, посвященной 75-летию основания Государственного аграрного университета Армении, ГАУА Ереван, стр. 113-118.
Принципы бухгалтерского учета
2004 | Հոդված/Article
Известия Армянской сельскохозяйственной академии. 4 (08) 2004 (Международный научный журнал). Международная научная конференция: “Актуальные проблемы качества и безопасности сельскохозяйственных продуктов и тенденции развития аграрной научно-образовательной системы”. 2004, стр. 119-123.
Կարինե Զուրաբյան , Մետաքսյա Հարությունյան, Նունե Գասպարյան
Ֆինանսական հաշվառում
2003 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ, Երևան 2003, 120 էջ
Свобода выбора как главный демократический принцип
2002 | Հոդված/Article
Քաղաքակրթությունների երկխոսություն. Ժողովրդավարություն և խաղաղություն: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր : ՀՀ Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիա, «Աստղիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2002թ., էջ 254-259
К.А. Зурабян , А.Т. Егикян
О реформировании системы бухгалтерского учета и отчетности в Республике Армения
2002 | Հոդված/Article
Сборник научных трудов Московской сельскохозяйственной академии имени К.А.Тимирязева и Армянской сельскохозяйственной академии, Ереван-Москва, 2002, стр.212-215.
Armenian Accountants Confront Challenges of a Changing Economy
2000 | Հոդված/Article
LeventhalSchool News. A newsletter of the Elaine and KennethLeventhalSchoolof AccountingUSC, LA, USA, spring 2000, volume 6, number 1, page 10
Կ.Զուրաբյան , Ա. Զատիկյան
Ապակենտրոնացում ներդրումների ներգրավումով
1999 | Հոդված/Article
ՀայաստանիՀանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները (գիտաժողովի նյութեր), Երևան, 1999թ.,էջ 119-121
Դպրոցական կրթության խնդիրները երրորդ հազարամյակի շեմին
1999 | Հոդված/Article
Համալսարանական Կրթությամբ Կանայք, Հայաստան, 1999թ., N-13 մայիս, էջ 10-13
Կրթության մատչելիության հիմնախնդիրը հասարակության շերտավորման պայմաններում
1998 | Հոդված/Article
Կանայք և զարգացումը. իրավունքներ և հնարավորություններ՝ 2-րդ Միջազգային Խորհրդաժողով, ՀՀ, 1998թ. էջ 239-242
Միջնակարգ հանրակրթական համակարգ
1998 | Հոդված/Article
Զեկույց (ազգային փորձագետ), Աղքատության սոցիալական ցուցիչները Հայաստանում` կրթություն, առողջապահություն, տնայի նտնտեսություններ, կենսաթոշակառուներ, ՀՀ վիճակագրության, պետական ռեգիստրի և վերլուծության նախարարություն, Միացյալ ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագիրUNDP, Երևան, 1998թ. էջ 16-32
Գործունեության ոչ պետական ձևերի դերն աշխատուժի վերարտադրության գործում
1990 | Հոդված/Article
Հայաստանի Ժողովրդական Տնտեսություն, Երևան, 1990թ., N3 էջ 21-32
Ոչ նյութական արտադրության ոլորտի դերը որակավորված աշխատուժի վերատադրության գործում
1989 | Հոդված/Article
Հայաստանի Ժողովրդական Տնտեություն, Երևան, 1989թ., N5, էջ 34-42