Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Մարգարիտա Ռաֆայելի Եղիազարյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
Կրթություն

2016 թ., Բուլղարիա, Բանսկո, Ազատական տնտեսական քաղաքականության միջազգային տնտեսագիտական բարձրագույն դպրոց:
2016 թ., Ռուսաստան, Մոսկվա, Տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոց:
2013 թ., Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ, դասախոսների վերապատրաստման «Mathematica» համակարգչային ծրագրի դասընթաց:
2012 թ., Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ, դասախոսների վերապատրաստման iTEP անգլերենի ծրագիր, «C1» մակարդակ:
2012 թ., Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ, դասախոսների վերապատրաստման լսարանային ցուցադրությունների, համակարգչային գրագիտության, դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման ժամանակակից մեթոդներ, մասնագիտական արդի հիմնախնդիրները թեմաներով դասընթացներ:
2008 թ., Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ, դասախոսների վերապատրաստման մանկավարժական-հոգեբանական մասնագիտացման դասընթաց:
2006թ․ դոցենտի գիտական կաչում:
2004թ. Բիզնես անգլերեն լեզվի վկայական, աստիճան B, Vantage տրված Քեմբրիջի համալսարանի կողմից, Մեծ Բրիտանիա:
2002թ. տնտեսագիտության թեկնածու:
1998թ. Հայաստան, Երևան, Հայաստանի զարգացման գործակալություն Մենեջմենթի եւ բիզնեսի ծրագիր։
1998թ Կիպրոս. Նիկոսիա, Կիպրոսի մենեջմենթի միջազգային ինստիտուտ, Երիտասարդ մենեջերների ծրագիր։
1997-2000թթ ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, հայցորդ:
1990-1995թթ ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Միջազային տնտեսական հարաբերություններ» մասնագիտություն:

Աշխատանքային փորձ
2007 թ.-ից առ այսօր, Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի դոցենտ:
1998– 2006 թթ, Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի ասիստենտ:

1995-2008թթ Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամ (Համաշխարհային Բանկի վարկային ծրագիր) Խթանող ինժեներ, Ձեռքբերումների վարչության մասնագետ
2004թ․ Սոցիալական կապիտալ» հայկական հասարակական կազմակերպություն, գործադիր տնօրեն, խորհրդի նախագահի տեղակալ:
1995-1996թթ ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարություն, Հեռանկարային զարգացման վարչություն, առաջատար մասնագետ:
1993-1994 Երեւանի ֆոնդային բորսա, աճուրդների կազմակերպման մասնագետ:

Դասավանդվող դասընթացներ.
Տնտեսության հանրային կառավարում, տնտեսագիտական սոցիոլոգիա, զարգացման քաղտնտեսության ռազմավարական ծրագրավորում, տնտեսագիտական տեսություն:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ.
Տնտեսական անվտանգություն, տնտեսական զարգացում, սոցիալ-հոգեբանական տնտեսագիտություն, ազգային տնտեսություն:

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն – ազատ:, գերմանարեն-բառարանով։

m. yeghiazaryan@ysu.am

M. Yeghiazaryan , H. Zohrabyan, S. Yayloyan
Implementation of Dcentralized Energy Networks in Armenia
2021 | Հոդված/Article
«Այլընտրանք», 2021, ապրիլ-հունիս, էջ 79-86
М. Егиазарян , А. Оганджанов
Анализ макроэкономических показателей счетов операций с капиталом (На примере Республики Армения)
2021 | Հոդված/Article
«Այլընտրանք», 2021, ապրիլ-հունիս, էջ 218-224
М. Егиазарян , А. Багдасарян, Р. Шатворян
Микросреда фармацевтического предприятия. оптимизация микросреды фармацевтических компаний путем использования кластеров
2021 | Հոդված/Article
«Այլընտրանք», 2021, թիվ 1, էջ 238-245
Կառավարման հոգեբաանական գործոնը և ուժային կառույցներում մասնագիտական ագրեսիվության դրսևորումները
2020 | Հոդված/Article
Այլընտրանք եռամսյա գիտական հանդես, Երևան, Ապրիլ-հունիս 2020թ, էջ 362-372
ՀՀ ընկերությունների վճարունակության և ֆինանսական կայունության ցուցանիշների վերլուծությունը ըստ տնտեսության ճյուղերի
2020 | Հոդված/Article
Եվրոպական համալսարան, գիտական հոդվածների ժողովածու 11 (01), Երևան 2020 թ, էջ 319-330
Կոնֆլիկտները որպես հոգեբանական երևույթ
2020 | Հոդված/Article
Այլընտրանք եռամսյա գիտական հանդես,Երևան, Հունվար-մարտ (25.01.2020 – 14.02.2020) 2020թ, էջ 434-442
Ընկերությունների դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Հոդված/Article
Հայկական տնտեսագիտական հանդես, Երևան, 1,2020, 11-124 էջ
Մարգարիտա Եղիազարյան , Մարտիրոսյան Ա.
Հայաստանի Հանրապետության ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացման տնտեսական և ռազմաքաղաքական ասպեկտների կոորդինացման հիմնախնդիրները
2017 | Հոդված/Article
ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական Ազգային Հետազոտական համալսարանի «Հայկական Բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված. Աշխատանքային տետրեր 3 – 4 (43 – 44). – Եր.: 2017 թ., էջ 124 – 141
Structural Changes of Economy and Labor Market Development
2017 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы устойчивого экономического и социального развития регионов. Материалы XI Международной научно-практической конференции, “Апробация" научно-издательский центр, г. Махачкала, Россия, 2017 г, стр 7-78
Методы оценивания отдачи от образования
2017 | Հոդված/Article
Հումանիտար գիտությունների հիմնախնդիրները քաղաքակրթության մարտահրավերների համատեքաստում /Գլաձորյան քննարկումներ/:Երևանի <<Գլաձոր>> համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ասպիրանտների և հայցորդների ութերորդ գիտական նստաշրջանի հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2017թ, էջ 156-163
Ինստիտուցիոնալիզմի հոգեբանական ուղղության նեյրոտնտեսագիտական վերլուծությունը
2016 | Գիրք/Book
Հեղինակային հրատ., 2016թ․, 84 էջ
Банковский маркетинг: особенности и тенденции развития в Республике Армения. Роль и место инновационных технологий в современной науке
2016 | Հոդված/Article
Сборник статей Международной научно-практической конференции, Международный центр инновационных исследований “Омега Сайнс”, Саранск, РФ, 2016г. стр.113-115
Исследование потребителей в банковском маркетинге
2016 | Հոդված/Article
Современный мир: опыт, проблемы и перспективы развития, Часть 2 , Сборник статьей I Международной научно-практической конференции, Логос, Центр научного знания, г.Ставрополь, Россия, 2016г, стр. 93-95
Особенности банковского маркетинга в Армении
2016 | Հոդված/Article
Современный мир: опыт, проблемы и перспективы развития, Часть 2 , Сборник статьей I Международной научно-практической конференции, Логос, Центр научного знания, г.Ставрополь, Россия, 2016г, стр. 95-97
Interrelations between structural changes of economy and labor market developments in the Republic of Armenia
2016 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы устойчивого экономического и социального развития регионов. Материалы XI Международной научно-практической конференции, “Апробация" научно-издательский центр, г. Махачкала, Россия, 20 марта 2016г., стр. 76-78
Aspects of Economic Competitiveness of the Republic of Armenia
2016 | Հոդված/Article
Новый Университет, Экономика и право, научный журнал, г. Йошкар-Ола, Россия, 2016г., cтр 5-7
Внутренние угрозы экономической безопасности Армении
2016 | Հոդված/Article
"Интеграция теории, методологии и практики в современных науках и образовании”, Международная научно-практическая конференция, 18-20 сентября 2016г.г. Армавир, Россия, cтр 317-321
Институциональные "вызовы" и преобразования в экономике
2016 | Հոդված/Article
Армяно-русская международная научная конференция "Теоретические предпосылки и прикладные возможности социологии" 26-28 Апреля, 2016г., Ереван, Армения, cтр 94-97
Перспективы развития туристической индустрии в Армении
2015 | Հոդված/Article
Современные глобальные проблемы социальных и гуманитарных наук, Санкт-Петербургский университет управления и экономики, Кафедра управления персоналом, Ереванский государственный университет, Кафедра теории и истории социологии, Совместный сборник научных трудов,Санкт-Петербург, Россия, 2015г, стр.112-117
Методологические аспекты экономической безопасности Армении
2014 | Հոդված/Article
Экономика и управление в XXI веке: Сборник статей VI международной научной конференции. – Ставрополь: Логос, 2014. – 133 с.; с. 13 – 16
Socio - Economic Aspects of the Health Care System Development in the Republic of Armenia
2014 | Հոդված/Article
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. Scientofic Journal. N I 2014 (January - February) Volume 2, p. 129-133
Specific features of accumulation and reproduction of human capital in the republic of Armenia
2014 | Հոդված/Article
Informatization of Society: Socio-Economic, Socio-Cultural And International Aspects. Materials of the IV international scientific conference on January 15 – 16, 2014, Prague, p. 22 -26
Բնակչության առողջությունը՝ մարդկային կապիտալի բաղադրամաս. կորուստները և կանխման հիմնախնդիրները
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 180-193
|
Нейроэкономические аспекты гипотезы рациональности экономических субьектов. Инновационные процессы и корпоративное управление
2012 | Հոդված/Article
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, 2012г., с.256-262
Տնտեսական պատմություն. Հարցեր և պատասխաններ
2011 | Գիրք/Book
Եր.ԵՊՀ հրատ., էջ 176
Социально-психологический потенциал воздействия рекламы на экономическое поведение люде
2011 | Հոդված/Article
Экономика. Управление. Право. 1 (13) Часть 1, Январь 2011, Москва, 38-41 стр.
Сравнительный анализ классической, марксистской и институциональной теорий экономического развития в ретроспективе
2011 | Հոդված/Article
Современные Тенденции в Экономике и Управлении: Новый Взгляд. Сборник Материалов VII Международной Научно-Практической Конференции./Под. Общ. Ред. С.С. Чернова. - Новосибирск: Издательство НГТУ, 2011, 450 стр., стр. 29 - 37
Մ.Ռ. Եղիազարյան , Ա. Մարտիրոսյան , Կ. Հովհաննիսյան, Ա. Հակոբյան
Տնտեսագիտության և հոգեբանության դրույթների փոխառնչությունները` ետահայաց վերլուծությամբ
2011 | Հոդված/Article
Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 2 (128), փետրվար 2011թ., 81-84 էջեր
|
Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում
2011 | Գիրք/Book
Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 82 էջ
ՀՀ աշխատաշուկայի վերլուծություն
2010 | Գիրք/Book
Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2010թ., 199 էջ:
ՀՀ Աշխատանքի շուկայի վերլուծություն (գիտահետազոտական աշխատանք)
2010 | Գիրք/Book
Երևան, Ասողիկ հրատարակչություն, 2010, 200 էջ
Սոցիալ-ուտոպիստական տեսության ձևավորման ինստիտուցիոնալ նախադրյալները և տնտեսագիտական նշանակությունը ետահայացք մեկնաբանությամբ
2009 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում. 6. Երևան 2009, 166-174 էջեր
Տնտեսագիտական մտքի պատմություն
2009 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009, 170 էջ
Տնտեսագիտության ներածություն
2009 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009թ., 132 էջ
Բնակչության կյանքի մակարդակը և բնապահպանական խնդիրները
2008 | Հոդված/Article
«Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա» հանդես, էջ 103-105
Проблемы социальной ориентации в переходной ‎экономике Армении на современном ‎этапе институциональных преобразований
2008 | Հոդված/Article
Вестник Национального Университета Водного хозяства и природа использования, Министерство просвещения и науки Украины, Вестник 4(44), Ривне 2008, 3-8 стр.
Պատմական ուղղությունը քաղաքատնտեսության մեջ. ձևավորման սոցիալ-տնտեսական նախադրյալները և զարգացման ինստիտուցիոնալ հեռանկարները
2008 | Հոդված/Article
«Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա» հանդես, N 6-7 (95-96) հունիս-հուլիս 2008, էջ 10-12
|
«Մարժինալսիտական համակցում» տնտեսագիտության մեջ. ետահայաց մեկնաբանություն
2008 | Հոդված/Article
Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 10 (99), հոկտեմբեր 2008թ., 95-98 էջեր
|
Անցումային տնտեսության տեսություն
2008 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008թ., 150 էջ
Աշխատուժի վերարտադրության տեսական հիմքերը և մեթոդաբանական առանձնահատկությունները
2007 | Հոդված/Article
Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 1 (78), Հունվար 2007 թ., 218-221 էջ.
|
Սոցիալական կապիտալ, էությունը դրսևորման ձևերը և առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2005 | Հոդված/Article
«Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա» հանդես, էջ 172-176
Գլոբալացման պայմաններում համաշխարհային միգրացիայի դրսևորումների հարցի շուրջ
2004 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2004 թ.,N 10-11էջ 130-133
Տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր «Սոցիալական տնտեսագիտություն» առարկա
2004 | Հոդված/Article
Երևանի պետական համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր, Երևան, 2004թ., էջ 28-30
Միգրացիան ԱՊՀ տարածքում
2004 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա Հայաստան, #10-11, սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 2004թ., էջ 133-132
«Սոցիալական տնտեսագիտություն» դասընթացի ծրագիրը
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, Մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր: Երևան, 2004, էջ 28-31
Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացումը որպես զբաղվածության հիմնահարցի լուծման կարևորագույն ուղղություն Հայաստանի Հանրապետությունում
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 11-17
|
Զբաղվածության խնդիրը գլոբալացման պայմաններում
2003 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա Հայաստան, #8-9, հունիս-հուլիս, 2003թ., էջ 71-73
Գլոբալացման ժամանակակից միտումները և դրանց սոցիալական հետևանքները
2003 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա Հայաստան, #10-11, օգոստոս-սեպտեմբեր 2003թ., էջ 174-179
Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացումը որպես զբաղվածության հիմնախնդրի լուծման կարևորագույն ուղղություն Հայաստանի Հանրապետությունում
2003 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, #2, Երևան 2003թ., էջ 11-17
Քողարկված գործազրկությունը որպես անցումային տնտեսության երևույթ
2001 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (104), Երևան 2001թ., էջ 139-146
|
Անցումային շրջանում ՀՀ բնակչության կառուցվածքի և զբաղվածության հարցի շուրջ
2001 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (103), Երևան 2001թ., էջ 172-180
|
Անցումային շրջանում ՀՀ բնակչության կառուցվածքի և զբաղվածության հարցի շուրջ
2001 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի, N. 1 (103), Երևան, 2001թ, էջ 172-180
Քողարկված գործազրկությունը որպես անցումային տնտեսության երևույթ
2001 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի, N. 2 (204), Երևան, 2001թ, էջ 139-146
ՀՀ տնտեսության մակրոտնտեսական բնութագրերի և բնակչության սոցիալական իրավիճակի շուրջ
2001 | Հոդված/Article
Գույքի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, գիտաժողովի նյութեր, ՀՀ Կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտ, Երևան, 2001թ., էջ 262-271
Թաքնված զբաղվածությունը որպես անցումային տնտեսության բնութագրող պարամետր, նրա փոփոխման միտումները
2001 | Հոդված/Article
Գույքի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, գիտաժողովի նյութեր, ՀՀ Կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտ, Երևան, 2001թ, էջ 252-262
Մ. Ռ. Եղիազարյան , Ս. Արասխանյան, Ա. Կարապետյան
Հայաստանի Հանրապետության աշխատաշուկայի իրավիճակի վերլուծություն
2001 | Գիրք/Book
Рынок капитала в Армении, аналитический журнал, 17,18 (75,76), сентябрь, 2001г., стр. 50-51