Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Թամարա Սիրականի Հովակիմյան

Դոցենտ | Ֆինանսահաշվային ամբիոն
Կրթություն
1968-1973թթ. Երևանի Կարլ Մարքսի անվանՊոլիտեխնիկական ինստիուտ,Շինարարության էկոնոմիկա և կազմակերպում մասնագիտություն,ինժեներ տնտեսագետի որակավորում,Դիպլոմի գրանցման համարը 21172
1975-1979թթ. Հայաստանի շինարարության և ճարտարապետության գիտահետազոտական ինստիտուտ,հեռակա ասպիրանտուրա
1987թ-ին Մոսկվայի Վ Վ Կույբիշևսկի անվան Ինժեներա-Շինարարական ինստիտուտ,Տնտեսագիտության Թեկնածուի գիտական աստճան,դիպլոմ,նխ024662
2004թ-ին դոցենտի կոչում,ՀՀ Բոհ, ԺN 00652

Գիտական աստիճանը,կոչումը
Տնտեսագիտության թեկնածու,դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1973-1987թթ. Հայաստանի շինարարության և ճարտարապետության գիտահետազոտական ինստիտուտ:Պաշտոն՝կրտսեր գիտաշխատող,ավագ գիտաշխատող,բաժնի վարիչ
1987-1992թթ. <<Էկո>> Գիտափորձարարական փոքր ձեռնարկություն.Պաշտոն՝ տնօրեն
1992-1994թթ. <<Սիփան-2>> ԱԲ Պաշտոն՝փոխտնօրեն
1994-1997թթ. <<Էխոբանկ>> Պաշտոն՝վարչության նախագահ
1997-2005թթ. <<Էխոբանկ>> Պաշտոն՝լուծարային կառավարիչ
1997-2003թթ. <<Հրաչյա Աճառյան>> համալսարան. Պաշտոն՝դասախոս,դոցենտ
2003թ.-իցներկա Երևանի Պետական Համալսարան:Պաշտոն՝դասախոս դոցենտ
Գիտական գործուղումներ
1980-1985թթ.Մոսկվա, <<Շինարարության և տնտեսագիտության կենտրոնական գիտահետազոտական ինստիտուտ>>,Գիտատեխնիկական աշխատանքների տնտեսական հիմնավորումների ծրագրի համակարգող

Դասավանդվող դասընթացներ
• Վճարահաշվարկային համակարգեր
• Հաշվապահական հաշվառում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
• Ֆինանսական ինժեներիայի և ֆինանսական նոր գործիքների ներդրման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն- գերազանց, անգլերեն,ֆրանսերեն-բավարար

E-mail Address: hovakimyan-tamara@rambler.ru

Հաշվառման համակարգի տեղն ու դերը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներկա գործընթացներում,
2019 | Հոդված/Article
Երևան, Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում 1, ՀՈՒՄԿ, 2019թ․, 6-19 էջ
Structural and innovative problems of economic development
2017 | Հոդված/Article
Proceedings of materials of international scientific conference dedicated to the 65th birth anniversary of professor George Tsereteli, Tbilisi,2017, pp, 390-392
Թամարա Հովակիմյան , Ս. Հովակիմյան
Մասնավոր փողերի ներդրման հեռանկարները ՀՀ-ում
2017 | Գիրք/Book
ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ "Գիտություն" Հրատարակչություն 2017թ., Էջ.122-125
Հանրային ունեցվածքի գնահատման և կառավարման հիմնահարցերը ՀՀ կայուն զարգացման ռազմավարության համատեքստում
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները, 2017, 1(24), էջ 40-47
Թամարա Հովակիմյան , Սուրեն Հովակիմյան
Մասնավոր փողերի ներդրման հնարավորությունները ՀՀ-ում
2017 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2017, 5-6(201-202), էջ 51-54
Վճարահաշվարկային համակարգի զարգացման ներկա միտումները
2017 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2017, էջ 122-125
Т. С.Овакимиян , С. А. Овакимиян
Вопросы оценки и обеспечения финансовой стабильности в странах с переходной экономикой
2017 | Հոդված/Article
Structural and innovative problems of economic development, 2017, 390-393 pp.
Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 233-244
|
Պետական պարտքի ռիսկերի կառավարման ու գնահատման միջազգային փորձը,
2011 | Հոդված/Article
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները, գիտական ժողովածու-3(11),«Անանիա Շիրակացի» համալս. հրատ., 2011. 8 էջ.
Հիպոթեքային գործառնություններ և դրանց հաշվառման որոշ հիմնահարցեր ՀՀ-ում.
2011 | Հոդված/Article
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները, գիտական ժողովածու-3(11),«Անանիա Շիրակացի» համալս. հրատ., 2011. 8 էջ.
Ֆակտորինգային գործառնությունների իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում
2010 | Հոդված/Article
Երևան, Մանց համալսարանի գիտական աշխատանքների ժողովածու, 9 էջ, 2010թ.
Պետության տեղը և դերը ժամանակակից սոցիալ տնտեսական համակարգում
2009 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ õիտություն» Հրատարակչություն 2009 թ.
ՀՀ բանկային համակարգի ռիսկերի կառավարման և վերահսկման հիմնահարցերը
2008 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, Երևան 2008, 7 էջ
Ոչ բանկային ֆինանսական համակարգի զարգացման միտումները ՀՀ-ում
2008 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, Երևան 2008, 9 էջ
Հովակիմյան Թ. , Բաղրյան Յ.
Տրաստային գործառնությունները առևտրային բանկերում
2005 | Հոդված/Article
Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանի տարեկան գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2005թ. Հատոր 3. Էջ923-926.
Ֆինանսական մաթեմատիկա
2003 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ֆինանսաբանկային մասնագիտացման համար, Տիգրան Մեծ հրատարակչություն, Երևան, 2003, 215 էջ