Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>

Բակալավրիատ

Երկրաբանություն

Աշխարհագրություն

Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

Սերվիս


Մագիստրատուրա

Ֆիզիկական աշխարհագրություն

Ջրաօդերևութաբանություն

Հասարակական աշխարհագրություն

Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

Երկրաֆիզիկա, ջրաերկրաբանություն և ճարտարագիտական երկրաբանություն

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաբանություն և հետախուզում

Սերվիս

Կայուն զբոսաշրջություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Էպոսի «Սասունցի Դավիթ» ճյուղի երկու գրական մշակում. Թումանյան, Չարենց
2021 | Հոդված/Article
«Պատմություն և քաղաքականություն», 2021, թիվ 3 (14), էջ 53-65
Հայոց լեզվի ուսուցման և խոսքի մշակույթի ձևավորման մեթոդիկա
2021 | Գիրք/Book
«Նաիրի», 2021, 572 էջ, Հայաստան
Հայաստանի Հանրապետությունում համայնքային զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարները (Կալավան համայնքի օրինակով)
2021 | Հոդված/Article
«ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (2), էջ 159-164
Տ. Սարգսյան , Ս. Քելյան
Էթնոզբոսաշրջության էությունը, զարգացման նախադրյալները և հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում
2021 | Հոդված/Article
«ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (2), էջ 144-150
Р. Варданян , С. Суварян
Роль СМИ в формировании туристического имиджа страны
2021 | Հոդված/Article
«ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (1), էջ 26-30